АНД 2559/2019 - Решение - 11-07-2019

Решение по Наказателно дело 2559/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  

№ 1309

 

гр. Пловдив, 11.07.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и шести юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ГОЛЧЕВ

                                                                                        

            при участието на секретаря Даниела Дойчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 2559/2019г. по описа на РС- Пловдив, IV- ти наказателен състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН

Образувано е по жалба на „Ай Джи Прогресив“ ЕООД, ЕИК 201384520, против Наказателно постановление № К- 0047842 от 24.01.2019г., издадено от  директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора при Комисията за защита на потребителите, с което за нарушаване състава на чл. 114, т. 1 Закон за туризма, на „Ай Джи Прогресив“ ЕООД, ЕИК 201384520, на основание чл. 206, ал. 1 Закон за туризма, е наложена имуществена санкция в размер на 1100 /хиляда и сто / лева.

В жалбата се сочи, че предоставената в АУАН и НП правна квалификация е непълна и не се изяснява коя дейност от посочените в чл. 3, ал. 2, т. 1-3 от ЗТ е извършвало дружеството- жалбоподател. Поддържа се, че както в АУАН, така и в атакуваното НП не е посочена дата, на която е извършено нарушението. Възразява се срещу размера на наложената имуществена санкция, доколкото същата е над законоустановения минимум, а наказващият орган не е изложил каквито и да било съображения, които обуславят завишаването й. Излагат се съображения в насока маловажност на процесния случай.

В съдебно заседание, дружеството- жалбоподател, редовно призовано, не изпраща представител.

В съдебно заседание, въззиваемата страна, редовно призована, изпраща представител в лицето на адв. К.. Оспорва се жалбата.

Съдът като се запозна с приложените по делото доказателства, обсъди доводите изложени в жалбата и служебно провери правилността на атакуваното постановление, счита следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, произтича от процесуално легитимирано лице, насочена е срещу акт, подлежащ на самостоятелно обжалване по съдебен ред, поради което се явява процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество.

По фактите:

Съдът приема за установена следната фактическа обстановка: на дата 23.10.2018г. в кафе- бар „Сънсет“, находящ се в гр. Пловдив, бул. „6- ти септември“ № 128, стопанисван от „Ай Джи Прогресив“ ЕООД, била извършена рутинна проверка от длъжностни лица при КЗП- Регионална дирекция Пловдив.  През времетраенето на проверката присъствал управителят на дружеството „Ай Джи Прогресив“ ЕООД. В рамките на извършваната проверка туристическият обект е бил в работен режим и се обслужвали клиенти. Били разположени маси, на клиентите се предоставяло меню- ценоразпис с предлагания в обекта асортимент, а в хладилните витрини се предлагали за продажба торти- цели и на парче.

В хода на извършването на проверката е установено, че на видно място в търговския обект е поставено Удостоверение за утвърдена категория „една звезда“ № 001470- Ц/ 1 от 29.11.2016г., като валидността на удостоверението била до 27.09.2018г. Върху удостоверението било изписано, че собственик е „Панорама- 3000“ ЕООД, бул. „Шести септември“ № 128, гр. Пловдив; като лице, извършващо дейност било отразено „Ай Джи Прогресив“ ЕООД, ул. „Пета“ № 43, с. Лозен, обл. Пазарджик. Предвид констатираното от проверяващите, а именно че удостоверението за категоризация е с изтекъл срок на валидност, те поискали да им бъде представено актуално удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Такива не били представени. Пред проверяващите служители, управителят на дружеството обяснил, че не е забелязал, че е изтекла валидността на удостоверението за категоризация на търговския обект. Установеното при проверката е обективирано в Констативен протокол № К- 2654551. Със същия протокол, дружеството- жалбоподател е задължено на 31.10.2018г. да изпрати представител в КЗП- Регионална дирекция Пловдив, който да носи със себе си и изисканите в цитирания протокол документи. С Протокол за проверка на документи № К- 0114217 от 31.10.2018г., подписан от управителя на дружеството- жалбоподател, последното е задължено да изпрати представител на 06.11.2018г. в сградата на КЗП- Регионална дирекция Пловдив за съставяне на АУАН.

Впоследствие, за така установеното нарушение, длъжностните лица при КЗП- Регионална дирекция Пловдив,  съставили АУАН № К- 0047842/ 06.11.2018г. в присъствието на управителя на „Ай Джи Прогресив“ ЕООД. АУАН е предявен на управителя на дружеството, той се е запознал със съдържанието му и го е подписал.

След извършване на проверката, на 24.10.2018г., дружеството- жалбоподател е подало в Община Пловдив, р-н „Централен“ заявление за откриване на процедура по категоризация на туристическия обект.

Гореизложената фактическа обстановка съдът прие за недвусмислено установена от показанията на св. К., която разпитана в ОСЗ изцяло потвърждава констатациите си, обективирани в АУАН № К- 0047842 от 06.11.2018г. Съдът кредитира изцяло изложеното от свидетелката, като счита, че поднесената от нея информация е обективна, логически последователна и безпротиворечива. Така описаната фактическа обстановка се потвърждава и от приобщените по надлежния ред към делото писмени доказателства- Констативен протокол № К- 2654551 от 23.10.2018г., Протокол за проверка на документи № К- 0114217 от 31.10.2018г., АУАН № К- 0047842/ 06.11.2018г, Удостоверение за утвърдена категория на обект с валидност от 29.11.2016г. до 27.09.2018г., заявление вх. № 94 012- 25359 за откриване на процедура по категоризация. В така изброените информационни източници не се наблюдават противоречия и непълноти, предвид което не се налага и по- детайлното им обсъждане.

Относно приложението на процесуалните правила:

Съдът,  след запознаване с приложените по дело АУАН и НП счита, че съставеният АУАН и обжалваното НП отговарят на формалните изисквания на ЗАНН, като материалната, териториална и темпорална компетентност на административнонаказващия орган следва от така представената Заповед № 289/ 22.04.2015г. на Председателя на Комисия за защита на потребителите. При съставянето на АУАН и при издаването на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до опорочаване на административнонаказателното производство. АУАН е издаден при спазване на императивните изисквания, залегнали в чл. 42 и чл. 43 от ЗАНН и не създава неяснота относно нарушението, която да ограничава правото на защита на жалбоподателя и да ограничава правото му по чл. 44 от ЗАНН в тридневен срок от съставяне на акта да направи писмени възражения срещу него. Атакуваното НП съдържа реквизитите, предвидени в чл. 57 от ЗАНН и в него не са налице съществени пороци, водещи до накърняване правото на защита на жалбоподателя. Спазени са и давностните срокове по чл. 34  от ЗАНН- нарушението е установено на 23.10.2018г., АУАН е съставен на 06.11.2018г., а атакуваното НП е издадено на 24.01.2019г.

Съдът счита, че не са налице визираните в жалбата пороци при издаването на АУАН и НП. Съвсем ясно в атакуваното наказателно постановление е посочено, че нарушението е извършено на 28.09.2018г. ( денят следващ изтичането срока на валидност на удостоверението за категоризация) и е установено на 23.10.2018г. ( при извършване на проверката в туристическия обект ). Правилно и точно е предоставена и правната квалификация- поведението на дружеството- жалбоподател правилно е субсумирано под нормата на чл. 114, т. 1 Закон за туризма. Цитираната норма съдържа конкретно правило за поведение, като именно несъобразяването с диспозицията води до неблагоприятни правни последици за нарушителя. В случая, настоящият съдебен състав не счита, че е нужно изрично да се посочва и съответна привръзка с чл. 3, ал. 2 ЗТ. Същата е пояснителна норма- тя не съдържа конкретно правило за поведение, а единствено дава легална дефиниция на употребявани в закона понятия. Правото на нарушителя да разбере за какво се ангажира отговорността му е напълно защитено- както в АУАН, така и в НП изрично е посочено, че той осъществява дейност в кафе- бар „Сънсет“, което е туристически обект ( това е отразено още в самото начало на обстоятелствената част на наказателното постановление). Всъщност, ако бъде безрезервно възприето изложеното в т. 1 от жалбата, то следва да се приеме, че самият управител на дружеството- жалбоподател не е наясно каква е осъществяваната от същото търговска дейност. Допълнителен аргумент за това, че органите на дружеството са напълно наясно с всички правни и фактически аспекти на нарушението е и обстоятелството, че няколко дни след извършената проверка е депозирано заявление за откриване на процедура по категоризация, с което се цели и саниране на установеното нарушение.

Въз основа на изложената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

При така изяснената фактическа обстановка, правилно административнонаказващият орган е приел, че от обективна страна, дружеството- жалбоподател е осъществило всички съставомерни признаци на административно нарушение по смисъла на чл. 114, т. 1 Закон за туризма ( ЗТ ). В конкретния случай, с категоричност се изяснява, че „Ай Джи Прогресив“ ЕООД стопанисва кафе- бар „Сънсет“, който представлява туристически обект. Допълнително, по време на проверката обектът е бил в работен режим като активно са предоставяни хранителни стоки на клиенти. След като се касае за работещ туристически обект, в който се извършва ресторантьорство, то разпоредбата на чл. 114, т. 1 Закон за туризма вменява задължение на лицето, което го стопанисва да разполага със съответно удостоверение за категоризация на обекта. В случая, удостоверението, с което е разполагало „Ай Джи Прогресив“ ЕООД е било с изтекъл срок на валидност- същото е било валидно до 27.09.2018г. Считано от 28.09.2018г. ( както правилно е посочено и в атакуваното НП), дружеството- жалбоподател не е следвало да предоставя стоки и/или услуги в процесния туристически обект, тъй като същият вече не е категоризиран. Липсва и временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Нарушителят обаче, е продължил да предоставя присъщите за предмета си на дейност стоки и услуги в кафе- бар „Сънсет“.  С това си поведение, считано от 28.09.2018г. дружеството- жалбоподател е консумирало състава на чл. 114, т. 1 Закон за туризма.

По размера на наложеното наказание:

За извършено нарушение по смисъла на чл. 114, т. 1 ЗТ, нормата на чл. 206, ал. 1 ЗТ предвижда имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 10 000лв. В конкретния случай, наказващият орган необосновано е наложил наказание над установения минимум. Нарушението е извършено за пръв път и не са налице отегчаващи отговорността обстоятелства. Допълнително, няколко дни след констатиране на нарушението, дружеството- жалбоподател е подало заявление за иницииране на процедура по категоризация. Предвид това, размерът на наложената имуществена санкция следва да бъде ревизиран, като се редуцира от 1100 лв. на 1000 лв.

По приложението на чл. 28, б. „а“ ЗАНН.

Съобразно разясненията, дадени с ТР № 1/ 2007г. на ОСНК, съдът трябва в пълнота да изследва релевантните за изхода на спора факти, като това включва и преценка за наличието, респективно отсъствието на такива обстоятелства, дефиниращи случая като маловажен. Съгласно чл. 93, т. 9 от НК "маловажен случай" е този, при който извършеното престъпление ( в конкретния случай административно нарушение ), с оглед на липсата или незначителността на вредните последици, или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. Тази разпоредба е приложима и в процеса, развиващ се по реда на ЗАНН, съобразно изричната препращаща норма на чл. 11 ЗАНН.

При извършена самостоятелна проверка, съдът счита, че процесният случай не разкрива белези, водещи до дефинирането му като маловажен. Всъщност, налице са обстоятелства, типични за нарушение от този вид- извършвана е дейност в туристически обект, без същият да е разполагал с категоризация ( за целите на закона е без значение дали обектът никога не е бил категоризиран или е с изтекъл срок на категоризация ). В случая, изложените доводи за последващо иницииране на процедура по категоризация на обекта, липсата на вредоносен резултат и факта, че нарушението е първо по реда си, имат отношение към ориентирането на санкцията към минималния й размер- което вече бе сторено от настоящия съдебен състав. Именно и предвид това, не следва да бъде отчетено втори път, при обсъждане на въпроса за маловажността на процесния случай ( в тази насока Решение № 1303 от 19.07.2017 г. по н. д. № 1242 / 2017 г. на XXIV състав на Административен съд – Пловдив ).

Следва да се посочи, че процесното нарушение засяга важни обществени отношения, свързани със създадените законови гаранции за потребителите при предоставянето на храни и услуги, регулирани чрез разрешителен режим. Затова извършването от дружеството- жалбоподател на ресторантьорска дейност, без нужното удостоверение за категоризация, нарушава в значителна степен установения ред на държано управление и не позволява нарушението да бъде определено като маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН ( в този смисъл Р-е № 1130 от 03.06.2016 г. по н. д. № 620/2016 г. на Административен съд – Пловдив).

Съобразно гореизложеното, обжалваното НП следва да бъде изменено в частта, с която е наложена имуществена санкция на жалбоподателя, като същата бъде редуцирана от 1 100 лв. на 1 000лв.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № К- 0047842 от 24.01.2019г., издадено от  директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора при Комисията за защита на потребителите, с което за нарушаване състава на чл. 114, т. 1 Закон за туризма, на „Ай Джи Прогресив“ ЕООД, ЕИК 201384520, на основание чл. 206, ал. 1 Закон за туризма, е наложена имуществена санкция, като НАМАЛЯВА размера на същата от 1 100 / хиляда и сто / лева на 1 000 /хиляда / лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му, по реда на гл. XII АПК и на касационните основания, разписани в НПК.                                                    

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала! МК