АНД 2536/2019 - Решение - 05-07-2019

Решение по Наказателно дело 2536/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

1283

 

гр.Пловдив, 05.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивският районен съд, XХIV н.с., в публичното заседание на единадесети юни през две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

 

 

при секретаря ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА, като разгледа докладваното от съдията АНД № 2536/2019 г. по описа на ПРС, XХIV н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

         

Обжалвано е Наказателно постановление № НП-305/08.04.2019 г., издадено от директора на Началника на 04 РУ на МВР Пловдив, с което на М.Н.Т., ЕГН ********** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2000 /две хиляди/ лева на основание чл.45, ал.1 от Закона за закрила на детето за извършено нарушение на чл.5б, ал.3 от Закона за закрила на детето.

            Жалбоподателката, в подадената жалба сочи, че НП е издадено без да се посочи жалбоподателката в качеството на физическо лице ли се санкционира или като представляващ „Танц-МНГ-Динков с-ие”, сочи се липса на доказателства за продажба, навеждат се доводи за нарушено право на защита с оглед разминаване в датите на нарушението – в АУАН се сочи дата 16.11. 2018 г., а в НП – 16.07.2018 г. Сочи се, че не се сочи защо се приема, че липсват основания за приложението на чл.28 от ЗАНН. В съдебно заседание се представлява от адв.Д.З., която излага аргументи за отмяна на НП.

           Въззиваемата страна 04 РУ на МВР град Пловдив не се представлява, не взема отношение по жалбата.

           Пловдивският районен съд, след като взе предвид събраните по делото доказателства и наведените от жалбоподателя доводи и съображения, намери за установено от фактическа страна следното:

            Наказателното постановление е издадено спрямо М.Н.Т., за това, че на 16.07.2018 г. е допуснала нарушение на чл.5б, ал.3 от Закона за закрила на детето, като е продала алкохол в магазин за хранителни стоки в гр.Пловдив, ул.”Мали Богдан” № 15 – 1 литър водка „Аляска” и 2 литра бира „Каменица” на децата Т.Н.Б. на ** г. и Н.М.К.на ** г.

           По делото е установено, че на 06.07.2015 г. децата Т.Н.Б. на ** г. и Н.М.К.на ** г. закупили в горепосочения магазин за хранителни стоки в гр.Пловдив, ул.”Мали Богдан” № 15 алкохол – 1 литър водка „Аляска” и 2 литра бира „Каменица” от продавачката в магазина М.Т.. По случая била образувана проверка, в хода на която били изготвени докладни записки от ** на ** РУ на МВР Пловдив – ** А.Н.и ** Н.М.и били снети обяснения от лицата Н.К.на ** години, М.А.на ** г., Г.Т.на ** години, П.Н.на ** г., Д.Д.на ** г., Т.Б.на ** г., Л.К.на ** г., Д.С.на ** г., Л.С.на ** г. Въз основа на това на 25.07.2018 г. бил съставен АУАН спрямо М.Т. за нарушение на чл.5б, ал.3 от Закона за закрила на детето, в което се сочело че нарушението е извършено на 16.11.2018 г. Било образувано и досъдебно производство за престъпление по чл.193, ал.2, предл.1 от НК, което било прекратено с постановление на Районна прокуратура гр. Пловдив и материалите били изпратени за налагане на административно наказание. Въз основа на това било издадено процесното НП, с което на жалбоподателката била наложена глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева на основание чл.45, ал.1 от Закона за закрила на детето.

            При така установената фактическа обстановка, Съдът достига до следните правни изводи:

            Жалбата е допустима, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт. Разгледана по същество, същата е основателна. За да достигне до този извод, настоящият съдебен състав съобрази следното:

            Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от приложените по делото писмени доказателства – АУАН, НП, постановление за прекратяване на наказателно производство, както и от показанията на свидетеля П.Б./актосъставител/.

          На първо място може да се приеме за безспорно доказано, че М.Т. е продала алкохол – 1 бутилка от 1 литър водка „Аляска” и бутилка от 2 литра бира „Каменица” на децата – Т.Н.Б. на 12 г. и Н.М.К.на ** години. С това безспорно е допуснато нарушение на разпоредбата на чл.5б, ал.3 от Закона за закрила на детето.

         Следва обаче да се посочи, че при съставянето на АУАН и в последствие издаването на НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са основание за отмяна на наказателното производство. На първо място следва да се посочи, че съгласно показанията на актосъставителя, той е съставил АУАН за соченото нарушение след снемане на обяснения по преписка от лицата Н.К.на ** години, М.А.на ** г., Г.Т.на ** години, П.Н.на ** г., Д.Д.на ** г., Т.Б.на ** г., Л.К.на ** г., Д.С.на ** г., Л.С.на ** г., както и по две докладни записки от служители на ** РУ на МВР Пловдив – ** А.Н.и ** Н.М.. Безспорно се установява, че нито актосъставителят, нито някое от лицата, сочени за изготвили докладните записки са извършили проверка на място. В този смисъл е неясно кога и от кого е констатирано нарушението, а този въпрос е от съществено значение за преценка дали е спазен изискуемият от ЗАНН 3 месечен срок за съставяне на АУАН. В АУАН се сочи като свидетел лице, за което не става ясно дали е само свидетел на съставянето на самия акт или има отношение към констатирането на самото нарушение. Действително ЗАНН предоставя възможност свидетелите при съставянето на АУАН, същият да се състави при липса на свидетели, присъствали при извършване или установяване на нарушението, но тогава той следва да се състави в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбелязва в АУАН. В конкретния случай това изискване е нарушено, като АУАН е съставен само в присъствието на един свидетел.

         На следващо място в АУАН се сочи, че деянието е осъществено на 16.11.2018 г. По случая било образувано досъдебно производство за престъпление по чл.193, ал.2 пр.1 от НК, което било прекратено с постановление на прокурор при РП Пловдив от 06.03.2019 г. В същото се сочело, че продажбата на алкохол от М.Т. е осъществена на 16.07.2018 г. Това било прието и в издаденото НП, в което се сочело че същото се издава за нарушение осъществено на 16.07.2018 г. и въз основа на постановление за прекратяване на пр.пр. № 7118/18 г. по описа на РП Пловдив. Тук следва да се отбележи, че няма пречка наказателно постановление да бъде издадено въз основа на постановление за прекратяване на наказателно производство на Прокуратурата, но позоваването на такова постановление следва да става единствено в случаите, когато няма съставен АУАН за установено нарушение. В този случай именно постановлението на съответната прокуратура има значението на съставен акт за установяване на административно нарушение. В случаите, когато обаче има съставен АУАН, то НП следва да се издаде въз основа на него, а не на постановлението, доколкото административното производство започва със съставянето именно на АУАН и заместването на същия от постановление на съответната прокуратура е предвидено именно тогава, когато такъв не е бил съставен с оглед евентуалните данни за осъществено престъпление от общ характер, каквото в крайна сметка е прието, че не е осъществено. Същевременно в конкретния случай има значително разминаване между датите на нарушението приети в АУАН и НП. Действително с оглед на датата на съставяне на АУАН /25.07.2018 г./ би могло да се допусне, че сочената дата на нарушението  - 16.11.2018 г. е техническа грешка, доколкото към момента на съставяне на акта тази дата не е настъпила. Следва обаче да се посочи, че датата на която се приема че е осъществено едно нарушение е от съществено значение за описанието на самото нарушение, а от друга страна има и значение за преценка законосъобразността на съставяне на самия АУАН. Тя е свързана неразривно и с правото на защита на нарушителят, който следва да може да узнае в какво нарушение се обвинява и кога се приема, че е осъществено същото. С оглед на това и съдът счита, че в конкретния случай е нарушено правото на защита на жалбоподателката и за нея не е било ясно кога точно се твърди да е осъществила нарушението, а този пропуск не може да се счита за поправен с НП, тъй като в същото не се сочи защо се приема датата 16.07.2018 г. Според настоящия съдебен състав с оглед значението на това кога е извършено нарушението за правото на защита на нарушителят, не е приложима разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН и издаденото НП следва да бъде отменено с оглед допуснато съществено процесуално нарушение в хода на административно-наказателното производство.

         В конкретния случай не е налице хипотезата на чл.28 от ЗАНН, доколкото допуснатото нарушение не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от обичайните административни нарушения от същия вид, а от друга страна обществените отношения, които се защитават в случая са от особена важност с оглед здравословното състояние на непълнолетните, което в значителна степен се поставя в опасност с оглед консумация на алкохол в ранна възраст.

          По изложените съображения обаче настоящият съдебен състав счита, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

           Водим от горното и на основание 63, ал.1,от ЗАНН, съдът

 

                                                    Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-305/08.04.2019 г., издадено от директора на Началника на 04 РУ на МВР Пловдив, с което на М.Н.Т., ЕГН ********** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2000 /две хиляди/ лева на основание чл.45, ал.1 от Закона за закрила на детето за извършено нарушение на чл.5б, ал.3 от Закона за закрила на детето

Решението не е окончателно и подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административния съд на  гр. Пловдив  в 14 - дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено. 

                                                                 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:             

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.