АНД 2499/2019 - Решение - 18-07-2019

Решение по Наказателно дело 2499/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                 № 1365

                                          гр. Пловдив, 18.07.2019г.

 

                                В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на двадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

 

при участието на секретаря Сийка Радева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 2499/2019г. по описа на ПРС, XXV нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 418253-F429424, издадено на 13.03.2019г. от Началника на Отдел „Оперативни дейности” - Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с което на „Душ Пазар“ ООД, ЕИК 204130630, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Дилянка“ № 27-29, представлявано от С.Й.С., ЕГН:********** и Р. И. Р., ЕГН:**********, е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.185, ал.2, вр. чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ за нарушение на чл.7, ал.3 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, вр. чл.118, ал.4 от ЗДДС.

Жалбоподателят, с жалбата и в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител - адв. М.Л.-З., атакува наказателното постановление /НП/, като незаконосъобразно и моли то да бъде отменено. Алтернативно излага доводи за приложение на чл.28 от ЗАНН.

Въззиваемата страна, чрез процесуалния си представител - юрк. З., моли съда да остави без уважение подадената жалба и да потвърди атакуваното НП, като правилно и законосъобразно.

Съдът като съобрази и прецени доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

На 14.10.2018г. била извършена оперативна проверка от служители към ТД на НАП - Пловдив, сред които и свидетелят Б.Р.Н. - „*****”, на обект – паркинг, стопанисван от „ДУШ ПАЗАР“ ООД с ЕИК 204130630, находящ се в гр.Раковски, кв.Секирово. На място било изискано от лицето З. И. Р. с ЕГН **********, р. в „ДУШ ПАЗАР" ООД да представи писмен договор за техническо обслужване и ремонт с лица, получили разрешение по реда на наредбата по чл.118, ал.4 от ЗДДС. Такъв договор не бил представен по време на проверката, а по-късно на 22.10.2018г., който обаче бил със срок до 20.05.2017г. Така от представените документи проверяващите установили, че към 14.10.2018г. дружеството в качеството си на лице по чл.3 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства на МФ е допуснало нарушение на разпоредбите на същата, като не е сключило писмен договор за техническо обслужване и ремонт с лица, получили разрешение по реда на наредбата по чл.118, ал. 4 от ЗДДС, на въведеното в експлоатация и работещо ФУ/ЕСФП/, модел DAISY EXPERT -01-KL с № на ФУ … и ИН на ФП …, за конкретния обект и на територията на обекта.

Нарушението било открито на 22.10.2018г. и документирано с ПИП сер. АА № … като било отбелязано, че не води до неотразяване на приходи. В последствие установеното било преценено като нарушение на чл.7, ал.3 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, вр. с чл.118, ал.4 от ЗДДС, а именно че дружеството не е осигурило дистанционна връзка с НАП. За това бил съставен АУАН с бланков № F429424 от 23.10.2018 г., копие от който бил връчен на управителя на дружеството.

 В срока по чл.44 от ЗАНН не постъпили писмени възражения от страна на „ДУШ ПАЗАР" ООД.

 НП е издадено въз основа на горепосочения АУАН. Обстоятелствата, изложени в АУАН и описаната фактология са аналогични, както и в обжалвания административен акт.

 Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото писмени доказателства и от гласните доказателства - показанията на актосъставителя Б.Р.Н., в които се установява фактическа обстановка, идентична с очертаната в АУАН и НП. Съдът намира показанията на свидетеля за логични, вътрешно непротиворечиви, обективни и съответни на останалите събрани по делото писмени доказателства.  

Като прецени изложената фактическа обстановка с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта, на основание чл. 313 и чл. 314 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН, настоящият състав на Пловдивски районен съд, достигна до следните правни изводи:

 Жалбата се преценява като ДОПУСТИМА, тъй като е подадена в срок от лице, което има правен интерес от това. Разгледана по същество, жалбата се преценя като ОСНОВАТЕЛНА.

 Горната фактическа обстановка не се оспорва от жалбоподателя, който обаче изтъква, че при съставяне на НП е било допуснато съществено процесуално нарушение – неспазване реквизитът по чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗАНН. Според настоящата инастанция това действително е така тъй като е налице несъответствие между словното описание на извършеното нарушение и неговата цифрова квалификация. Както в АУАН, така и в НП единствено словом е посочено, че „ДУШ ПАЗАР" ООД е допуснало нарушение като не е сключило писмен договор за техническо обслужване и ремонт с лица, получили разрешение по реда на наредбата по чл.118, ал. 4 от ЗДДС, на въведеното в експлоатация и работещо ФУ/ЕСФП/, модел DAISY EXPERT -01-KL с № на ФУ … и ИН на ФП …, за конкретния обект и на територията на обекта. Според настоящия съдебен състав, описаното нарушение е такова на разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, в която законодателя точно и ясно е вменил задължение на посочения в словното описание на нарушението субект, а именно че при въвеждане в експлоатация и работа с ФУ/ИАСУТД лицето по чл. 3 трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с лице, получило разрешение от БИМ, което притежава удостоверение за сервизно обслужване на съответния тип ФУ/ИАСУТД. Вместо това като цифрово описание на нарушението е записано в АУАН и НП че е нарушен чл. 7, ал. 3 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, който обаче е съвсем различна разпоредба и регламентира недопускането на работа с ФУ/ИАСУТД от лицата по чл. 3 без изградена дистанционна връзка с НАП, освен в случаите, посочени в Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ. Тоест настоящия казус обхваща съвсем друга хипотеза, а именно че е необходимо лицето по чл.3 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с лице, получило разрешение от БИМ, което при евентуална повреда с ФУ да я отстрани професионално, докато дистанционната връзка с НАП посочена като цифрова квалификация е нормативно заложена като изискване, за да могат да се отчитат извършваните продажби от лицата по чл.3 от наредбата към НАП. Следователно двете разпореди са коренно различни и в този смисъл посочените несъответствия водят до нарушаване правото на жалбоподателя да разбере в какво точно е обвинен, което е съществено нарушение водещо до отмяна на издаденото наказателно постановление.

Действително има извършено нарушение от страна на жалбоподателя, като той лично дори не го отрича, а го потвърждава представяйки веднага след проверката сключен нов договор за техническо обслужване и ремонт на процесното фискално устройство с фирма „ТОДИКС БГ” ЕООД, сключен на 16.10.2018г. но е следвало при цифровото описание на нарушението същото да бъде нормативно свързано с правилата, които чл.16, ал.1 от Наредбата предвижда. В тази връзка макар и да е вметнато като допълнение в края на обстоятелствената част на НП, че е липсавала дистанционна връзка с НАП то от съдържанието на постановлението и от самите дествия на жалбоподателят след проверката е пределно ясно, че нарушението е за несклюен догор за техническо обслужване и ремонт на поддържаното от жалбоподателят и въведено в експлоатация фискално устройство, а не за неизградена дистанционна връзка с НАП.

Настоящата инстанция е контролна такава, и е недопустимо в съдебната фаза по обжалване на издадено наказателно постановление, посредством събиране на доказателства, да се отстраняват допуснати пороци при издаване на наказателното постановление.

При тези съображения настоящият съдебен състав намира, че процесното наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното ПРС, XXV н. с.,

 

                                                            РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 418253-F429424, издадено на 13.03.2019г. от Началника на Отдел „Оперативни дейности” - Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите, с което на „Душ Пазар“ ООД, ЕИК 204130630, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Дилянка“ № 27-29, представлявано от С.Й.С., ЕГН:********** и Р. И. Р., ЕГН:**********, е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.185, ал.2, вр. чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ за нарушение на чл.7, ал.3 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, вр. чл.118, ал.4 от ЗДДС.

 

Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.