АНД 2390/2019 - Решение - 04-07-2019

Решение по Наказателно дело 2390/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1274

 

гр. Пловдив, 04.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, VІІІ н.с., в публичното заседание на 20.05.2019г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВАСИЛ ТАСЕВ

 

при секретаря Ваня Койчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 2390/2019г. по описа на ПРС, VІІІ н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.53 и следващите от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № НП-27-133-21/16.11.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” /понастоящем „Медицински надзор”/ – ИАМН гр. София, с което на К.В.К., с ЕГН: **********, в качеството му на З. о. о.  и Л. л.  в Многопрофилна болница за активно лечение „Тримонциум” ООД, ЕИК 200213096, на основание чл.229, ал.1 от Закон за здравето /ЗЗ/ е санкциониран с дванадесет административни наказания „глоба“ в размер от по 100,00  /сто/ лева за дванадесет отделни  нарушения на чл.29, т.1 от Наредба  за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, във връзка с чл.81, ал.3 от Закон за здравето.  

         Жалбоподателят, К.В.К., в жалбата си и в съдебно заседание чрез ***.Р.С. излага доводи за отмяна на атакуваното наказателно постановление /НП/ като неправилно и незаконосъобразно.

         Въззиваемата страна, ИА „Медицински надзор”, редовно призована, в съдебно заседание чрез **. ***. С. пледира за потвърждаване на обжалваното наказателно постановление като правилно и законосъобразно.  

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в предвидения от закона седмодневен срок, предвид което е допустима, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Във връзка с Разпореждане по писмо с вх. № МО-05-127/     20.03.2018 г. от Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание издадена Заповед № РД 27-133/30.03.2018г. и Заповед № РД-27-133-3/30.04.2018г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” в периода 02.04.2018г. – 02.05.2018г.  от длъжностни лица на ИАМН, била извършена проверка на дейността на Очно отделение в Многопрофилна болница за активно лечение „Тримонциум” ООД, ЕИК 200213096, с адрес на управление и дейност: гp. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител" № 126, за 2017г. В проверката участие взел актосъставителят и свидетел по делото Г.Д.Д., заемащ длъжност „*****“ в ИАМН. В последния ден от проверката, на 02.05.2018г., били установени дванадесет административни нарушения, извършени от жалбоподателя *-* К.В.К., с ЕГН: **********, в качеството му на З. о. о.  и Л. л.  в МБАЛ „Тримонциум” ООД, ЕИК 200213096. 

Предвид  обстоятелството, че в т.1 от Длъжностната характеристика на *-* К. като Началник отделение е записано задължението му за съставяне на оперативна програма и определяне на оперативните екипи, установените нарушения се изразявали в следното:

1. Нарушение на изискванията на чл.29, т.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, според която не се допуска извършването на избор на л. /екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение л. л.  на пациента, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето.

Обстоятелства, при които е извършено нарушението:

Според История на заболяването /ИЗ/ № 2244 пациентът В. В. на 03.07.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. О.  е *-* К., а. е В.К. и а. - *-* Ч. .

Пациентът е подписал Заявление за избор на екип, в състав *-* К., *-* Ч. , *-* Я.  и м.с. И. .

Видно от приложената Декларация № 5 за информираност и съгласие на пациента по отношение на източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване и от приложените фискални бонове № 017489 и № 017490 от 03.07.2017 г., пациентът е заплатил за направения избор на екип 775 лв. и е получил от ЛЗ документ за всички извършени плащания. Подпис под тази декларация е положил *-* К..

Същевременно, видно от ИЗ № 2244, заверено с подписи на Л. л. , З. о.  и Г. л. , за Л. л.  на пациента е определен *-* К.. В Епикризата за тази хоспитализация *-* К. също се е подписал като Л. л. .

2. Нарушение на изискванията на чл.29, т.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, според която не се допуска извършването на избор на л. /екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение л. л.  на пациента, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето.

Обстоятелства, при които е извършено нарушението:

Според ИЗ № 2279 пациентката В. Д.  е постъпила в Очно отделение на 04.07.2017 г. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. О.  е *-* К., а. с В. К., а а. - *-* Ч. .

Пациентката е подписала Заявление за избор на екип в състав *-* К., *-* Ч. , *-* Я.  и м.с. И. .     

Видно от приложената  Декларация № 5 за информираност и съгласие на пациента по отношение на източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване и от приложените фискални бонове № 017508 и № 017509 от 04.07.2017 г., пациентката е заплатила за направения избор на екип 775 лв. и е получила от ЛЗ документ за всички извършени плащания. Подпис под тази декларация е положил *-* К..

Същевременно, видно от ИЗ № 2279, заверено с подписи на Л. л. , З. о.  и Г. л. , за Л. л.  на пациента е определен *-* К.. В Епикризата за тази хоспитализация *-* К. също се е подписал като Л. л. .

 3. Нарушение на изискванията на чл. 29, т.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, според която не се допуска извършването на избор на л. /екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение л. л.  на пациента, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето.

Обстоятелства, при които е извършено нарушението:

Според ИЗ № 2284 пациентът С. С.  на 04.07.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. О.  е *-* К., а. е В. К., а а. - *-* Ч. .

Пациентът е подписал Заявление за избор на екип в състав *-* К., *-* Ч. , *-* Я.  и м.с. И. .

Видно от приложената Декларация № 5 за информираност и съгласие па пациента по отношение на източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване и от приложените фискални бонове № 017510 и № 017511 от 04.07.2017 г., пациентът е заплатил за направения избор на екип 775 лв. и е получил от ЛЗ документ за всички извършени плащания. Подпис под тази декларация е положил *-* К..

Същевременно, видно от ИЗ № 2284, заверено с подписи на Л. л. , З. о.  и Г. л. , за Л. л.  на пациента е определен *-* К.. В Епикризата за тази хоспитализация *-* К. също се с подписал като Л. л. .

 4. Нарушение на изискванията на чл.29, т.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, според която не се допуска извършването на избор на л. /екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение л. л.  на пациента, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето.

Обстоятелства, при които е извършено нарушението: 

Според ИЗ №2283 пациентът А. А. на 04.07.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. О.  е *-* К., а. е В. К., а а. - *-* Ч. .

Пациентът е подписал Заявление за избор на л. , в състав *-* К..

Видно от приложената Декларация № 5 за информираност и съгласие на пациента по отношение на източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване и от приложените фискални бонове № 017514 и № 017515 от 04.07.2017 г.,  пациентът е заплатил за направения избор на л.  500 лв. и е получил от ЛЗ документ за всички извършени плащания. Подпис под тази декларация е положил *-* К..

Същевременно, видно от ИЗ № 2283, заверено с подписи на Л. л. , З. о.  и Г. л. , за Л. л.  на пациента е определен *-* К.. В Епикризата за тази хоспитализация *-* К. също се е подписал като Л. л. .

 5. Нарушение на изискванията на чл.29, т.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, според която не се допуска извършването на избор на л. /екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение л. л.  на пациента, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето.

Обстоятелства, при конто е извършено нарушението:

Според ИЗ № 2305 пациентката Е. К.  на 05.07.2017г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол с извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. О.  е *-* К., а. е В. К., а а. - *-* Ч. .

Пациентката е подписала Заявление за избор на екип в състав *-* К., *-* Ч. , *-* Я.  и м.с. И. .

Видно от приложената  Декларация № 5 за информираност и съгласие на пациента по отношение на източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване и от приложените фискални бонове № 017397 и № 017398 от 26.06.2017г., пациентката е заплатила за направения избор на екип 775 лв. и е получила от ЛЗ документ за всички извършени плащания. Подпис под тази декларация е положил *-* К..

Същевременно, видно от ИЗ № 2305, заверено с подписи на Л. л. , З. о.  и Г. л. , за Л. л.  на пациента с определен *-* К.. В Епикризата за тази хоспитализация *-* К. също се е подписал като Л. л. .

 6. Нарушение на изискванията на чл.29, т.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, според която не се допуска извършването на избор на л. /екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение л. л.  на пациента, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето.

Обстоятелства, при конто е извършено нарушението:

Според ИЗ № 2296 пациентът К. С.  на 05.07.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. О.  е *-* К., а. е В. К., а а. - *-* Ч. .

Пациентът е подписал Заявление за избор на екип, в състав *-* К., *-* Ч. , *-* Я.  и м.с. И. .

Видно от приложената Декларация № 5 за информираност и съгласие на пациента но отношение на източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване и от приложените фискални бонове № 017531 и № 017532 от 05.07.2017г., пациентът е заплатил за направения избор на екип 775 лв. и е получил от ЛЗ документ за всички извършени плащания. Подпис под тази декларация е положил *-* К..

Същевременно, видно от ИЗ № 2296, заверено с подписи на Л. л. , З. о.  и Г. л. , за Л. л.  на пациента е определен *-* К.. В Епикризата за тази хоспитализация *-* К. също се е подписал като Л. л. .

7. Нарушение на изискванията на чл.29, т.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, според която не се допуска извършването на избор на л. /екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение л. л.  на пациента, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето.

Обстоятелства, при които с извършено нарушението:

Според ИЗ № 2293 пациентката Д. К.  на 05.07.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. О.  е *-* К., а. е В. К., а а. - *-* Ч. .

Пациентката е подписала Заявление за избор на л. , в състав *-* К..

Видно от приложената Декларация № 5 за информираност и съгласие на пациента по отношение на източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване и от приложените фискални бонове № 017533 и № 017534 от 05.07.2017 г., пациентката е заплатила за направения избор на л.  500 лв. и е получила от ЛЗ документ за всички извършени плащания. Подпис под тази декларация е положил *-* К..

Същевременно, видно от ИЗ № 2293, заверено с подписи на Л. л. , З. о.  и Г. л. , за Л. л.  на пациента е определен *-* К.. В Епикризата за тази хоспитализация *-* К. също се е подписал като Л. л. .

 8. Нарушение на изискванията на чл.29, т.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, според която не се допуска извършването на избор на л. /екип: 1. който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение л. л.  на пациента, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето.

Обстоятелства, при които е извършено нарушението:

Според ИЗ № 2304 пациентката Е. К.  на 05.07.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. О.  е *-* К., а. е В. К., а а. е *-* Ч. .

Пациентката е подписала Заявление за избор на екип, в състав *-* К., *-* Ч. , *-* Я.  и м.с. И. .

Видно от приложената Декларация № 5 за информираност и съгласие на пациента по отношение на източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване и от приложените фискални бонове № 017535 и 017536 от 05.07.2017 г., пациентката е заплатила за направения избор на екип 775 лв. и е получила от ЛЗ документ за всички извършени плащания. Подпис под тази декларация е положил *-* К..

Същевременно, видно от ИЗ № 2304, заверено с подписи на Л. л. , З. о.  и Г. л. , за Л. л.  на пациентката е определен *-* К.. В Епикризата за тази хоспитализация *-* К. също се е подписал като Л. л. .

9. Нарушение на изискванията на чл.29, т.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, според която не се допуска извършването на избор на л. /екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение л. л.  на пациента, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето.

Обстоятелства, при които е извършено нарушението:

Според ИЗ № 2326 пациентът Х. В.  на 06.07.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. О.  с *-* К., а. е В. К., а а. - *-* Ч. .

Пациентът е подписал Заявление за избор на екип, в състав *-* К., *-* Ч. , *-* Я.  и м.с. И. .

Видно от приложената Декларация № 5 за информираност и съгласие на пациента по отношение на източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване" и от приложените фискални бонове № 017555 и № 017556 от 06.07.2017г., пациентът е заплатил за направения избор на екип 775 лв. и е получил от ЛЗ документ за всички извършени плащания. Подпис под тази декларация с положил *-* К..

Същевременно, видно от ИЗ № 2326, заверено с подписи на Л. л. , З. о.  и Г. л. , за Л. л.  на пациентката е определен *-* К.. В Епикризата за тази хоспитализация *-* К. също се е подписал като Л. л. .

 10. Нарушение на изискванията на чл.29, т.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, според която не се допуска извършването на избор на л. /екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение л. л.  на пациента, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето.

Обстоятелства, при който е извършено нарушението:

Според ИЗ № 2332 пациентката И. Г.  на 06.07.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. О.  е *-* К., а. е В. К., а а. е *-* Ч. .

Пациентката е подписала Заявление за избор на л.  - *-* К..

Видно от приложената Декларация № 5 за информираност и съгласие на пациента по отношение на източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване и от приложения служебен бон № 017557  и № 017558 от 05.07.2017г., пациентката е заплатила за направения избор на л.  500 лв. и е получила от ЛЗ документ за всички извършени плащания. Подпис под тази декларация е положил *-* К..

Същевременно, видно от ИЗ № 2332, заверено с подписи на Л. л. , З. о.  и Г. л. , за Л. л.  на пациента е определен *-* К.. В Епикризата за тази хоспитализация *-* К. също се е подписал като Л. л. .   

11. Нарушение на изискванията на чл.29, т.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, според която не се допуска извършването на избор на л. /екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение л. л.  на пациента, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето.

Обстоятелства, при който е извършено нарушението:

Според ИЗ № 2327 пациентката Л. А.  на 06.07.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. О.  е *-* К., а. е В. К., а а. е *-* Ч. .

Пациентката е подписала Заявление за избор на екип, в състав *-* К., *-* Ч. , *-* Я.  и м.с. И. .

Видно от приложената Декларация № 5 за информираност и съгласие на пациента по отношение на източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване и от приложения служебен бон № 017553  и № 017554 от 06.07.2017г., пациентката е заплатила за направения избор на екип 775 лв. и е получила от ЛЗ документ за всички извършени плащания. Подпис под тази декларация е положил *-* К..

Същевременно, видно от ИЗ № 2327, заверено с подписи на Л. л. , З. о.  и Г. л. , за Л. л.  на пациента е определен *-* К.. В Епикризата за тази хоспитализация *-* К. също се е подписал като Л. л. .   

12. Нарушение на изискванията на чл.29, т.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, според която не се допуска извършването на избор на л. /екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение л. л.  на пациента, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето.

Обстоятелства, при който е извършено нарушението:

Според ИЗ № 2330 пациентката И. Д.  на 06.07.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. О.  е *-* К., а. е В. К., а а. е *-* Ч. .

Пациентката е подписала Заявление за избор на екип, в състав *-* К., *-* Ч. , *-* Я.  и м.с. И. .

Видно от приложената Декларация № 5 за информираност и съгласие на пациента по отношение на източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване и от приложените фискални бонове № 017551 и № 017552 от 06.07.2017г., пациентката е заплатила за направения избор на екип 775 лв. и е получила от ЛЗ документ за всички извършени плащания. Подпис под тази декларация е положил *-* К..

Същевременно, видно от ИЗ № 2330, заверено с подписи на Л. л. , З. о.  и Г. л. , за Л. л.  на пациента е определен *-* К.. В Епикризата за тази хоспитализация *-* К. също се е подписал като Л. л. .   

С оглед на направените констатации от проверката, на 31.05.2018г., бил съставен АУАН № А-27-133-21/31.05.2018г. за дванадесет отделни  административни нарушения на чл.29, т.1 от Наредба  за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, във връзка с чл.81, ал.3 от Закон за здравето, в отсъствие на нарушителя. Жалбоподателят не се явил за съставянето на АУАН, въпреки изпратената нарочна покана.  В проведен на 31.05.2018 г. телефонен разговора между Ф. К. , заемащ длъжността Д. на д.  в ИАМН и жалбоподателя, последният потвърдил, че е получил поканата за съставяне на АУАН. Съдържанието на разговора било обективирано в  паметни записки от К. , чиято достоверност била удостоверена с подписа на актосъставителя Г.Д.. Така съставеният АУАН бил предявен и връчен лично на жалбоподателя К.К. на 08.06.2018 г., който не направил бележки и възражения.

В законоустановения срок по реда на чл.44, ал.1 от ЗАНН                          не постъпили писмени възражения от страна на жалбоподателя.

Въз основа на съставения АУАН, административнонаказващият орган издал обжалваното НП, с което на К.В.К., с ЕГН: **********, в качеството му на З. о. о.  и Л. л.  в Многопрофилна болница за активно лечение „Тримонциум” ООД, ЕИК 200213096, са наложени дванадесет административни наказания „глоба“ в размер от по 100.00 /сто/ лева за дванадесет отделни  нарушения на чл.29, т.1 от Наредба  за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, във връзка с чл.81, ал.3 от Закон за здравето. 

Изложената в АУАН и възпроизведената в НП фактическа обстановка се възприема и от настоящия съдебен състав, като същата се потвърждава  от събраните по делото писмени доказателства, включително от показанията на  свидетеля Г.Д.Д., който като присъстващ на извършената проверка и установяване на нарушенията, потвърждава констатациите от съставения от него АУАН. Свидетелят излага обстоятелствата около проведената проверка и установеното в хода на същата. Съдът кредитира показанията на свидетеля като обективни, логични, неопровергани и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал.

Тази фактическа обстановка и събраните по делото доказателства обосновават следните правни изводи:

Жалбата е подадена от надлежна страна, в законоустановения срок и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се оценя като НЕОСНОВАТЕЛНА.

По безспорен и категоричен начин се доказа, че на посочените в АУАН и НП процесни дати и място, жалбоподателят е извършил дванадесет отделни  нарушения на чл. 29, т.1 от Наредба  за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, във връзка с чл.81, ал.3 от Закона за здравето, тъй като в качеството му на З. о. о.  и Л. л.  в Многопрофилна болница за активно лечение „Тримонциум” ООД, ЕИК 200213096, е допуснал да бъде избран в екип, а същевременно е л. л.  на конкретните и подробно описани по-горе пациенти. Съгласно чл.81, ал. 3 от Закона за здравето условията и редът за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ по ал.1 се определят с наредба на Министерския съвет и конкретно Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Съгласно чл. 29, т.1 от цитираната наредба не се допуска извършването на избор на л. /екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение л. л.  на пациента.

В Наредбата за осъществяване право на достъп до медицинска помощ в чл.24а, т.3  предвижда правото на здравноосигурените лица по време на своя престой в лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за оказване на болнична помощ, да получат допълнително поискани услуги срещу заплащане, една от които е избор на л.  или екип от медицински специалисти. За целта съгласно чл.25 от същата Наредба пациентът попълва и подписва писмено заявление по образец съгласно приложението. Съответно в разпоредбата на чл.26 е регламентирано задължението, че след разглеждане на заявлението избраният л. , съответно ръководителят на екипа, уведомява пациента за възможността да бъде изпълнено искането. Същевременно в т.1 от Длъжностната характеристика на *-* К. като Началник отделение е записано, като задължение - съставяне на оперативна програма и определяне на оперативните екипи.

Горното обосновава и изводът, че в случая са налице достатъчно данни, за да се обоснове изводът, че жалбоподателят К. е известен за направения избор от пациента.

В случая избраният л.  в екипа /ръководител/ - *-* К., видно от приложените ИЗ, Епикризи и Направления за хоспитализация се явява и л. л.  на посочените в тях пациенти, т.е. той е наблюдавал пациентите по време на престоя им в лечебното заведение, което налага извода, че фигурата на л. л.  и избран ръководител на екип съвпадат, с което е нарушена забраната по чл.29, т.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ,  вр. чл. 81, ал. 3 от ЗЗ. Фактът, че жалбоподателят К. е допуснал да бъде избран в екип, а същевременно е Л.  л. , е нарушение на изискванията на горепосочената разпоредба.

Нарушения са извършени на датата, на която е направен изборът на екип и е осъществена операцията на конкретния пациент в Очно отделение на МБАЛ „Тримонциум” ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител” № 126.

Всички нарушения са установени на 02.05.2018г., явяващ се последен ден на проверката, извършена от длъжностни лица на ИАМН.

Настоящият съдебен състав намира за неоснователни наведените от страна на жалбоподателя възражения по следните съображения:

На първо място от  събрания по делото доказателствен материал, безспорно се установи качеството, в което е ангажирана отговорността на жалбоподателя К.В.К., а именно – като  З. о. о.  и Л. л.  в болничното заведение, чието неправомерното поведение произтича от допусната несъвместимост между тези две л. ски функции спрямо един и същ пациент. В случая жалбоподателят не само е допуснал като Завеждащ отделение  едно и също лице да бъде избрано за л. /екип, което наред с това е и Л. л. , но се установява, че този л.  с несъвместими функции е именно той, което на още по-силно основание сочи на това, че същият е бил напълно наясно с тези обстоятелства, но въпреки това ги е допуснал.  Категорично приложените по преписката доказателства – Декларация № 5 за информираност и съгласие на пациента, историите за заболяване на отделните пациенти, подписани от жалбоподателя потвърждават порочната му практика  да бъде едновременно Л. л.  и избиран в екип/л. . На следващо място в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ в чл. 26 е регламентирано задължение, че след разглеждане на заявлението избраният л. , съответно ръководителят на екипа, уведомява пациента за възможността да бъде изпълнено искането, а с оглед приложената по делото негова длъжностна характеристика, същият има задължение за съставяне на оперативна програма и определяне на оперативните екипи, което безспорно потвърждава знанието и отговорността, която е носил жалбоподателят по случаите на пациентите и именно същият е следвало да осъществява контрол, като не допуска съвместяването на двете функции на л. я. В тази посока установените нарушения са конкретизирани и описани достатъчно ясно, точно и недвусмислено, а жалбоподателят не само е разбрал за кое точно административно нарушение и в какво качество е бил санкциониран, но е упражнил в пълен обем правото си на защита, подготвяйки и теза за оправдание.  Ето защо настоящият съдебен състав не споделя и поради, което отхвърля като неоснователни наведените от жалбоподателя възражения за допуснати съществени нарушения, касаещи описанието на нарушенията, неяснотата в какво качество е ангажирана отговорността му, както и липсата на доказателства, които да подкрепят вменените му нарушения, в това число и липсата на такива, които да обосноват задълженията му в болницата.

Съдът не споделя и възраженията за нарушено право на защита на привлеченото към отговорност лице поради големия брой описани и санкционирани нарушения, както и поради неспазена структура на АУАН. Законодателят в разпоредбата на чл.42 от ЗАНН е посочил реквизитите, които императивно трябва да съдържа един акт за установяване на административно нарушение, но никъде не е посочил каква да бъде последователността при тяхното излагане в съдържанието на акта. Посочване в акта и НП на първо място на нарушената правна норма, следвана от описание на фактическите обстоятелства по констатираните нарушения по никакъв начин не е осуетило възможността на жалбоподателя да организира и реализира своята защита. Не е засегнато правото на защита на наказаното лице и въпреки констатираните и санкционирани дванадесет на брой нарушения, тъй като същите касаят еднакви по вид деяния.

Като неоснователно се оценя и възражението на жалбоподателя за липса на съставомерен елемент от състава на нарушенията, доколкото допуснатият избран  л. /екип  не лекувал и наблюдавал пациента през цялото време на престоя му в лечебното заведение, а само за конкретната интервенция. Нормата на чл.29, т.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ въвежда забрана да не се допуска  допълнителен избор за л. / екип, в това число и на Л. т л. , визираната норма не държи сметка за посочения от жалбоподателя времеви критерий. Извън очевидната законова дефиниция изводът, че се касае за цялото време на болничния престой на пациента, се явява и житейски логично. В тази връзка обстоятелството, че избор на л. /екип се допуска само за конкретна интервенция, манипулация или друга специфична част от диагностично-лечебния процес и такъв л. / екип не може да бъде избран да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение не ограничава правата на пациента, напротив предоставя по-голям обем от права. Предвид това, наведеното възражение на жалбоподателя се явява неоснователно.

Неоснователен се явява и доводът за липса на компетентност на актосъставителя, доколкото същата следва по силата на закона и по-конкретно от разпоредбата на чл.235 от Закон за здравето, според която нарушенията по чл.229 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция или от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция или от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор”. В този смисъл, доколкото актосъставителят Г.Д.Д.  е изпълняващ длъжността „държавен инспектор“ в ИАМН, а наказващият орган  П. *-* З. Г.  е изпълнителен директор на ИАМН гр. София, то АУАН и НП са издадени от компетентни лица в кръга на предоставените им от закона функции.

Не се споделя и възражението на жалбоподателя относно законосъобразността на АУАН, който не можел да послужи за начало на административното производство, тъй като вменените нарушения били установени извън периода на проверката. В конкретния случай  основание за извършената от контролните органи проверка са Разпореждане по писмо с вх. № МО-05-127/20.03.2018 г. от Районна прокуратура гр. Пловдив, Заповед № РД 27-133/30.03.2018г. и Заповед № РД-27-133-3/30.04.2018г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор”.  В първоначалната заповед е указано проверката на конкретното болнично заведение да бъде извършена в периода от 02.04.2018г. до 05.04.2018г. Поради хилядите страници материал от документи, обхващащи дейността на болницата за цялата 2017 г. и невъзможността контролните органи да извършат проверка за толкова кратък срок от време, така, както се потвърждава от заявеното в съдебно заседание на св. Д., се наложило удължаване на срока на контролната дейност с втора заповед до 02.05.2018г. Действително последната заповед е с дата 30.04.2018г., известно време след изтичането на първата заповед, но така указания срок има единствено дисциплиниращ характер, свързан с вътрешно-организационната дейност на агенцията и контролните органи в нея и не се отразява върху законосъобразността на акта. Нещо повече, прави впечатление изричното отбелязване в АУАН и НП, че посочените в тях нарушения са установени на 02.05.2018г., която дата се явява последваща на 30.04.2018г. и съдържаща се в обхвата на указания срок, което допълнително навежда за неоснователност на направените възражения.

Настоящият съдебен състав, не споделя и възражението на жалбоподателя за нарушени норми, гарантиращи правата на пациента по смисъла на чл. 86, ал. 1 от Закон за здравето. В тази връзка, е необходимо да се отбележи,че изборът на л.  или екип по наредбата е допълнителна възможност, която разширява правата на здравноосигуреното лице, като освен избора на изпълнител, гарантиран в чл. 4, ал. 1 от ЗЗО, предоставя на пациента и право да избере в конкретното лечебно заведение и л.  или екип от специалисти, който да извърши конкретна интервенция, манипулация или друга специфична част от диагностично-лечебния процес, според чл.28 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. По този начин не се ограничава гарантираното право на избор на изпълнител, тъй като не засяга свободната преценка на пациента да определи лечебно заведение за болнична помощ. Освен това лечението в болнично заведение е диагностично - лечебен процес, който включва различни медицински дейности и услуги като диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика, които се прилагат съобразно състоянието на пациента, конкретното заболяване и съпътстващите такива. Поради това процесът на лечение в болнично заведение не може да бъде осъществяван само от един л.  или медицински специалист, така както  в случая жалбоподателят в качеството на Завеждащ отделение, е допуснал да бъде избран за екип и същевременно с това е бил и Л. л.  на пациента. Възприемането на обратното би противоречало на принципите за своевременна и качествена медицинска помощ, при зачитане правата на пациента. Това разбиране налага извода, че възприетата в чл.29, т.1 от Наредбата регламентация, гарантира осъществяването на правата на пациентите на достъпна и качествена здравна помощ, на повече от едно медицинско становище, относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването, на сигурност и безопасност на диагностичните и лечебни процедури по време на лечението и на достъп до модерни методи за лечение. Ето защо доводите на жалбоподателя, че с ангажирането отговорността на жалбоподателя, биха се създали ограничения на нормите, гарантиращи правата на пациентите, не могат да бъдат споделени.

Горното обосновава извода, че в конкретния случай правилно е била ангажирана отговорността на жалбоподателя за вменените му във вина административни нарушения,  доказани по несъмнен начин.

 С оглед изложеното настоящият съдебен състав намира, че актосъставителят и наказващият орган правилно са квалифицирали извършените нарушения по чл.29, т.1 от Наредба  за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, във връзка с чл.81, ал.3 от Закон за здравето. Правилно на основание  чл. 229, ал. 1 от Закон за здравето са наложени за всяко от едно от нарушенията административни наказания по вид и размер, а именно – глоба в  минимално предвидения размер от 100 лева, който не подлежи на редуциране от страна на Съда. В случая са съобразени и предпоставките по чл.27, ал.1-3 ЗАНН, а наложените наказания се явяват адекватни на извършеното, съответни на тежестта на нарушенията и годни да реализират целите на наказанието.

Не са налице основания за приложението на чл.28 ЗАНН, именно защото конкретните нарушения поотделно не разкриват признаци, които да ги отличават по степен на обществена опасност от типичната в сравнение с други нарушения по чл 29, т.1 от Наредба  за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, във връзка с чл.81, ал.3 от Закон за здравето. Отделно от това, както вече се посочи, от извършената проверка са установени и санкционирани дванадесет нарушения от един вид, което налага извода, че неправомерното поведение на жалбоподателя не е изолиран случай, а практика.

С оглед извършената служебна проверка, настоящият съдебен състав, намира, че при съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното наказателно постановление са спазени изискванията, визирани в чл.42 и чл.57 ЗАНН.

Спазени са и сроковете по чл.34 ЗАНН за съставяне на АУАН и издаване на НП. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализираното на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

Всичко гореизложено и предвид това, че възраженията на жалбоподателя останаха недоказани, обосновават и извод за неоснователност на жалбата, поради което същата следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното НП, като правилно, обосновано и законосъобразно, да бъде изцяло потвърдено.

 

         Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

             ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-27-133-21/16.11.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” /понастоящем „Медицински надзор”/ – ИАМН гр. София, с което на К.В.К., с ЕГН: **********, в качеството му на З. о. о.  и Л. л.  в Многопрофилна болница за активно лечение „Тримонциум” ООД, ЕИК 200213096, на основание чл.229, ал.1 от Закон за здравето /ЗЗ/ е санкциониран с дванадесет административни наказания „глоба“ в размер от по 100,00  /сто/ лева за дванадесет отделни  нарушения на чл.29, т.1 от Наредба  за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, във връзка с чл.81, ал.3 от Закон за здравето.    

 

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд гр.Пловдив по реда на АПК.

                    

                                                       

            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                               /п/

Вярно с оригинала!

ВК