АНД 2350/2019 - Решение - 17-07-2019

Решение по Наказателно дело 2350/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 1345                         17.07 Година  2019              Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                       ХХІІІ наказателен  състав

 

На      единадесети  юли                                     2019  Година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията

 

АН дело номер    2350    по описа за            2019     година

 

РЕШИ :

 

      ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-1030-001678/14.03.2019г. на Началника на група към ОДМВР-гр. Пловдив, с което на К.Т.Д. ЕГН ********** е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 200лв. за извършено административно нарушение по чл. 20 ал.2 ЗДвП.

 

       Решението подлежи на обжалване пред ПАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :

    

    ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.

 

  

 

МОТИВИ :

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 19-1030-001678/14.03.2019г. на Началника на група към ОДМВР-гр. Пловдив, с което на К.Т.Д. ЕГН ********** е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 200лв. за извършено административно нарушение по чл. 20 ал.2 ЗДвП.

Жалбоподателят К.Т.Д. счита издаденото Наказателно постановление за неправилно и незаконосъобразно, а също и погасено по давност и моли съда да го отмени,  по съображения, изложени в жалбата и в съдебно заседание.

Въззиваемата страна - Сектор “ПП” при ОДМВР-гр. Пловдив не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, след като се запозна с материалите по делото и прецени законосъобразността на издадения административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното :

          Жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Атакуваното наказателно постановление е издадено против К.Т.Д. за това, че на 22.02.2019г. около 09.15ч. в гр. Пловдив на бул. „Цар Симеон“ до № 78, като водач на МПС – товарен автомобил „Опел Астра” с рег. № …: при избиране на скоростта на движение не се съобразява с с пътните условия /неравна настилка/, губи контрол над автомобила и се удря в тротоара, при което настъпва ПТП с материални щети.

Видно от приложената по делото административнонаказателна преписка Акт за установяване на административно нарушение № Д691441/22.02.2019г. е издаден против Д. за посоченото нарушение, а разпитан в хода на съдебното производство актосъставителят И.Л.Д. изцяло поддържа отразените в същия констатации, като заявява, че е съставил АУАН след като бил изпратен от дежурния..

Предвид така изложените обстоятелства, съдът намира, че по делото  не е установено по безспорен и категоричен начин извършено нарушение по чл. 20 ал.2 от ЗДвП от страна на жалбоподателя. В тази насока да се направи положителен извод не спомогнаха и показанията на актосъставителя, макар дадени под страх от наказателна отговорност и лишени от субективна оценка на обстоятелствата по случая. Същите са категорични единствено, че на пътя е имало дупка и след преминаването през нея е последвал удар в тротоара. В тази връзка недоказано остава твърдението, че Д. се е движела с несъобразена скорост, която да не й позволи да възприеме всяко предвидимо препятствие на пътя. Напротив – от показанията на всички свидетели се доказа, че такова препятствие е било налице –дупка на пътното платно, но същата не е била нито очаквана, нито обозначена по какъвто и да било начин в непосредствена близост, за да може водачът да предприеме нужните действия за избягването й.

Предвид всичко гореизложено и атакуваното Наказателно постановление № 19-1030-001678/14.03.2019г. на Началника на група към ОДМВР-гр. Пловдив, с което на К.Т.Д. ЕГН ********** е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 200лв. за извършено административно нарушение по чл. 20 ал.2 ЗДвП, следва да бъде ОТМЕНЕНО.

По делото не се сочат, а при извършената служебна проверка от страна на съда и не се установяват допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП.

За тези изводи съдът прецени всички обстоятелства по делото, които ги налагат като единствено възможни.

 

    По изложените мотиви съдът постанови решението си.

                                   

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.