АНД 2335/2019 - Решение - 24-07-2019

Решение по Наказателно дело 2335/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  1404                        24.07 Година  2019           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                   ХХІІІ наказателен  състав

 

На   шестнадесети  юли                                       2019    Година

 

В публично заседание в следния състав:

 

 

Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

 

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията

 

АН дело номер  2335              по описа за              2019  година

 

 

Р Е Ш И :

 

 

       ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-27-133-7/16.11.-2018г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор", гр. София, с което на МБАЛ „ТРИМОНЦИУМ“ ООД ЕИК 200213096 са наложени дванадесет административни наказания “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на по 500лв. за извършени нарушения по чл. 8, ал. 2 от Закона за здравето.

 

       Решението подлежи на обжалване пред ПАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                                                     

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.

      

МОТИВИ :

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

   Обжалвано е Наказателно постановление № НП-27-133-7/16.11.-2018г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор", гр. София, с което на МБАЛ „ТРИМОНЦИУМ“ ООД ЕИК 200213096 са наложени дванадесет административни наказания “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на по 500лв. за извършени нарушения по чл. 8, ал. 2 от Закона за здравето.

   Жалбоподателят МБАЛ „ТРИМОНЦИУМ“ ООД твърди, че не са извършени описаните в АУАН и НП нарушения, допуснати са съществени нарушения на процесуалните правила.

   Въззиваемата страна РЗОК гр. Пловдив, чрез пълномощника си по делото изразява становище за неоснователност на жалбата.  

   Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

 

      ЖАЛБАТА Е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

   Атакуваното Наказателно постановление е издадено против жалбоподателя за това, че :

Във връзка с Разпореждане по писмо с вх. № МО-05-127/20.03.2018 г. от Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание издадена Заповед № РД 27-133/30.03.2018 г. и Заповед № РД-27-133-3/30.04.2018 г. от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит" е извършена проверка от длъжностни лица на ИАМО в периода от 02.04.2018 г. до 02.05.2018 г. вкл. в лечебното заведение МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив.

1. Според ИЗ /История на заболяването/ № 2133 пациентката К К на 20.06.Г е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 20.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложения фискален бон от 20.06.2017 г.№ 017333, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума е 230 лв. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК. Въпреки това МБАЛ "Тримонциум" ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н Г Ч- Ръководител на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека". Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Нарушението е извършено на 20.06.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител" № 126.

Нарушението е установено на 02.05.2018 г., последен ден на извършената проверка от длъжностни лица на ИАМО.

Нарушението е извършено за първи път.

2. Според ИЗ /История на заболяването/ №2135 пациентът К. У. на 20.06.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19.   Видно   от   Оперативния    протокол    от   20.06.2017    г.    е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 20.06.2017 г. №№ 017325 и 017326, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 700 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата. МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК. Въпреки това МБАЛ "Тримонциум" ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Нарушението е извършено на 20.06.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител" № 126.

Нарушението е извършено за първи път.

 

3. Според ИЗ /История на заболяването/ № 2134 пациентката К И на 20.06.Г е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 20.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 20.06.2017 г. №№ 017327 и 017328, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 880 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата. МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК. Въпреки това МБАЛ "Тримонциум" ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- Ръководител на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека". Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Нарушението е извършено на 20.06.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител" № 126.

Нарушението е извършено за първи път.

4. Според ИЗ /История на заболяването/ № 2149 пациентката М С на 21.06.Г е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 21.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 21.06.2017 г. №№ 017353 и 017354, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата. МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК. Въпреки това МБАЛ "Тримонциум" ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- Ръководител на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека". Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Нарушението е извършено на 21.06.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител" № 126.

Нарушението е извършено за първи път.

 

5. Според ИЗ /История на заболяването/ № 2146 пациентката Х К на 21.06.Г е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 21.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискален бон от 21.06.2017 г. № 017356, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума е 230 лв. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата. МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК. Въпреки това МБАЛ "Тримонциум" ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- Ръководител на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека". Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Нарушението е извършено на 21.06.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител" № 126.

Нарушението е извършено за първи път.

 

6. Според ИЗ /История на заболяването/ № 2147 пациентката В М на 21.06.Г е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 21.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 21.06.2017 г. №№ 017351 и 017352, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 880 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата. МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК. Въпреки това МБАЛ "Тримонциум" ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- Ръководител на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека". Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Нарушението е извършено на 21.06.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител" № 126.

Нарушението е извършено за първи път.

 

7. Според ИЗ /История на заболяването/ №2148 пациентът Р И на 21.06.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 21.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложения фискален бон от 21.06.2017 г. № 017355, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума е 230 лв. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата. МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК. Въпреки това МБАЛ "Тримонциум" ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- Ръководител на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека". Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Нарушението е извършено на 21.06.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител" № 126.

Нарушението е извършено за първи път.

 

8. Според ИЗ /История на заболяването/ №2156 пациентът А П на 22.06.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 22.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 22.06.2017 г. №№ 017373 и 017374, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 700 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата. МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК. Въпреки това МБАЛ "Тримонциум" ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- Ръководител на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека". Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Нарушението е извършено на 22.06.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител" № 126.

Нарушението е извършено за първи път.

 

9. Според ИЗ /История на заболяването/ №2155 пациентът С Ч на 22.06.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 22.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 22.06.2017 г. №№ 017377 и 017378, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата. МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК. Въпреки това МБАЛ "Тримонциум" ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- Ръководител на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека". Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Нарушението е извършено на 22.06.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител" № 126.

Нарушението е извършено за първи път.

 

10. Според ИЗ /История на заболяването/ №2154 пациентът Н Л на 22.06.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 22.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 22.06.2017 г. №№ 017375 и 017376, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 880 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата. МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК. Въпреки това МБАЛ "Тримонциум" ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- Ръководител на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека". Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Нарушението е извършено на 22.06.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител" № 126.

Нарушението е извършено за първи път.

 

11. Според ИЗ /История на заболяването/ № 2167 пациентката П К на 26.06.Г е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 26.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 26.06.2017 г. №№ 017399 и 017400, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 1 150 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата. МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК. Въпреки това МБАЛ "Тримонциум" ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- Ръководител на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека". Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Нарушението е извършено на 26.06.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител" № 126.

Нарушението е извършено за първи път.

 

12. Според ИЗ /История на заболяването/ №2168 пациентът Н Р на 26.06.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 26.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 26.06.2017 г. №№ 017397 и 017398, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 1 550 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата. МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК. Въпреки това МБАЛ "Тримонциум" ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- Ръководител на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека". Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Нарушението е извършено на 26.06.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис III Обединител" № 126.

Нарушението е извършено за първи път.

     

Видно от приложения към административната преписка Акт за установяване на административно нарушение № А-27-133-7/31.05.2018г, същият е съставен против жалбоподателя за посочените нарушения. Разпитан в хода на съдебното производство актосъставителят Ф.Н.К. изцяло потвърждава изложените в АУАН констатации, като допълва, че АУАН е бил съставен по повод извършена проверка, разпоредена от РП-Пловдив.Поради това и с оглед изключително големия обем документация, която следвало да бъде проверена били издадени заповеди за удължаване на проверката, като срокът, определен с пос8ледната изтичал на датата на съставяне на АУАН.

В хода на съдебното производство е разпитан в качеството на свидетел К Д Г – н. на административно-стопански блок при жалбоподателя. Според последния част от необходимите консумативи не можели да се осигурят от болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги“, а от друга страна предлаганата от същата аптека цена била в пъти по-висока от тази, на която материалите били доставяни директно от дистрибутори и вносителя на жалбоподателя.

      От така изложените доказателства се налага категоричният според съда извод, че по делото са налице безсъмнени доказателства за извършени от страна на МБАЛ „ТРИМОНЦИУМ“ ООД административни нарушения по чл. 8, ал. 2 от Закона за здравето. В тази насока да се направи положителен извод спомогнаха преди всичко показанията на актосъставителя, а и на свид. Г, лишени от субективна оценка на обстоятелствата по случая и подкрепени от писмените доказателства по делото, а именно АУАН, история на заболяванията, изследвания.

   Не на последно място самият жалбоподател, въпреки предоставената му за това възможност не ангажира достатъчно доказателства за опровергаване направените в АУАН констатации. Тоест следва да се приеме, че извършените констатации от проверяващия и санкциониращия орган не са опровергани по какъвто и да било начин и безсъмнено се установява, че на инкриминираните дата и място жалбоподателят не е спазил правилата за дейността в болничната помощ, като е извършил вменените му деяния. В тази връзка не могат да бъдат споделени наведените в жалбата и доводи, тъй като при извършения преглед на документацията категорично е констатирано, че въпреки положените усилия за осигуряване на достъпно лечение на пациентите, не са били спазени изискванията за използваен на медицинските изделия. Както се посочи, представените писмени доказателства и показанията на актосъставителя и свид. Г. са категорични, че всяка от описаните в АУАН и НП очна леща е била доставяна не от болнична аптека, с която жалбоподателят има сключен договор, а по друг начин. Същевременно разпоредбата на чл. 82 б, ал. 2 от Закона за здравето е категорична, че :“Медицинските изделия по ал. 1 се осигуряват чрез болничните аптеки на лечебните заведения за болнична помощ“. Тоест МБАЛ „Тримонциум“ не е имало правна възможност да доставя консумативите си по различен начин, освен по гореописания такъв.

 

   Поради изложеното и атакуваното Наказателно постановление № НП-27-133-7/16.11.-2018г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор", гр. София, с което на МБАЛ „ТРИМОНЦИУМ“ ООД ЕИК 200213096 са наложени дванадесет административни наказания “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на по 500лв. за извършени нарушения по чл. 82б, ал. 2 от Закона за здравето, като обосновано и законосъобразно, следва да бъде  ПОТВЪРДЕНО.

 

   Що се отнася до размера на наложените наказания „имуществена санкция”, то видно от правилно посочените санкционни норми на Закона за здравето, те са в предвидения размер на санкцията за всяко от реализираните от жалбоподателя нарушения. Поради това и правилно административно-наказващият орган е преценил всички обстоятелства по случая и е определил именно тези размери.

   По делото формално се твърди, но при извършената служебна проверка от страна на съда не се установяват допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при съставянето на АУАН и издаване на обжалваното НП. В тази връзка безспорно се доказа, че АУАН е съставен в рамките на разпоредената проверка и преди да изтече срокът на същата. На свой ред вменените нарушения са достатъчно подробно описани в АУАН и НП и по този начин е гарантирано правото на нарушителя да научи точно в извършването на какво деяние е ангажирана неговата отговорност.

   За изложените изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

 

   По застъпените мотиви съдът постанови решението си.

                                     

        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.