АНД 2330/2019 - Решение - 16-07-2019

Решение по Наказателно дело 2330/2019г.

                             РЕШЕНИЕ

 

Номер  1342                           16.07.2019 година                град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                               ХХІІ наказателен  състав

На шестнадесети май                     две хиляди и деветнадесета година                    

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: Магдалена Койчева

като разгледа докладваното от съдията 

НАХ дело номер 2330 по описа за 2019  година

 

Р Е Ш И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП 27-133-11 от 16.11.2018 г. на д-р З.Г.П., Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция  „Медицински одит” /понастоящем „Медицински надзор”/, с което на Многопрофилна болница за активно лечение „Тримонциум” ООД, ЕИК 200213096, представлявано от д-р С.И.И., ЕГН ********** на основание чл. 229, ал.3 от Закон за здравето /ЗЗ/ са били наложени 12 броя имуществени санкции всяка по 500 лева за извършени 12 броя нарушения на чл. 82б, ал. 2 ЗЗ.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, по реда на Глава ХІІ от АПК.

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          МОТИВИ:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № НП 27-133-11 от 16.11.2018 г. на д-р З.Г.П., Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция  „Медицински одит” /понастоящем „Медицински надзор”/, с което на Многопрофилна болница за активно лечение „Тримонциум” ООД, ЕИК 200213096, представлявано от д-р С.И.И., ЕГН ********** на основание чл. 229, ал.3 от Закон за здравето /ЗЗ/ са били наложени 12 броя имуществени санкции всяка по 500 лева за извършени 12 броя нарушения на чл. 82б, ал. 2 ЗЗ.         

Жалбоподателят Многопрофилна болница за активно лечение „Тримонциум” ООД, редовно и своевременно призован, прави искане за отмяна на наказателното постановление, по подробно изложени в жалбата си съображения, които се поддържат от процесуалния представител на дружеството и в съдебно заседание.

          Въззиваемата страна – Изпълнителна агенция „Медицински надзор”, редовно призована се представлява от гл.ю.  С., която сочи в пледоарията си основания за потвърждаване на наказателното постановление.

          Съдът, като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

          ЖАЛБАТА E НЕОСНОВАТЕЛНА.

Във връзка с Разпореждане по писмо с вх. № МО-05-127/20.03.2018 г. от Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание издадена Заповед № РД 27-133/30.04.2018 г. и Заповед № РД 27-133-3/30.04.2018 г.  на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" е извършена проверка от длъжностни лица на ИАМН в периода от 02.04.2018 г. до 02.05.2018 г. вкл. в лечебното заведение МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив. В хода на последната било установено следното:

1. Според ИЗ /История на заболяването/ №1927 пациентът Д.П.на 05.06.2017 г. е постьпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19.   Видно   от   Оперативния   протокол   от   05.06.2017г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 05.06.2017 г. №№ 017112 и 017113, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия н консумативи. определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

2.  Според ИЗ /История на заболяването/ № 1926 пациентката П.И.на 05.06.20]7г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 29.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано – „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 05.06.2017 г. № № 017114 и 017115, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 850 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи. определени Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

3. Слоред ИЗ /История на заболяването/ № 1929 пациентът И.М.на 05.06.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура №19. Видно от Оперативния протокол от 05.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложения фискален бон от 05.06.2017 г. № 017116, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 230 лв. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

4.  Според ИЗ /История на заболяването/ № 1960 пациентката В.М. на 06.06.2017г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 29.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложеннте фискални бонове от 06.06.2017 г. № № 017133 и 017134, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

5.  Според ИЗ –„История на заболяването/ № 1961 пациентката В.Р.К.на 06.06.2017г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 06.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложения фискален бон от 06.06.2017 г. № 017137, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 230 лв. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

6. Според ИЗ /История на заболяването/ № 1964 пациентът Д.С. на 06.06.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 06.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ни ситу". Видно от приложения фискален бон от 06.06.2017 г. № 017138, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума е била в размер на 230 лв. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

7. Според ИЗ /История на заболяването/ № 1965 пациентът А.Т. на 06.06.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 06.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложения фискален бон от 06.06.2017 г. № 017140, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума е била от 230 лв. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

8. Според ИЗ /История на заболяването/ № 1966 пациентката Р.С.на 06.06.2017г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 06.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложения фискален бон от 06.06.2017 г. № 017139, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума е била от 230 лв. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

9. Според ИЗ /История на заболяването/ № 1968 пациентката Ц.П. на 06.06.2017г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 06.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 06.06.2017 г. № № 017135 и 017136, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 850 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г.  Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

10.  Според ИЗ /История на заболяването/ №1983 пациентът Б.Г. на 07.06.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 07.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано – „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 07.06.2017 г. № № 017161 и 017162, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 1 150 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

11. Според ИЗ /История на заболяването/ № 1988 пациентката Ф.В. на 07.06.2017г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 07.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леша. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 07.06.2017 г. № № 017163 и 017164, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 850 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положепи в ИЗ и Епикризата.

12. Според ИЗ /История на заболяването/ № 1982 пациентката М.К. на 07.06.2017г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 07.06.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 07.06.2017 г. № № 017165 и 017166, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положепи в ИЗ и Епикризата.

При проверката проверяващите органи констатирали също, че МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр.Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК, включително и очни лещи. Въпреки това обаче МБАЛ "Тримонциум" ООД не поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека.

Според Становище от 04.04.2018 г. на м.ф. Н.Г.Ч.- р. на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД: „През 2017 г. от МБАЛ „Тримонциум" ООД не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека". Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Видно от Становищата на д. И. – у. на ЛЗ и на д. К.- з. Очно отделение, доставката на очни лещи се е извършвала директно от търговски фирми в МБАЛ „Тримонциум" ООД. За това свидетелстват и всички предоставени на проверяващата комисия фактури от доставки на вътреочни лещи през 2017 г., фактурирани на лечебното заведение.

Вследствие на горните констатации св. Ф.Н.К. съставил АУАН за нарушения на чл.82б, ал.2 от Закона за здравето. Въз основа на него било издадено атакуваното НП. В АУАН и НП се сочи, че нарушенията са установени на 02.05.2018г.

Така описаната и възприета от съда фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на разпитания в хода на съдебното следствие свидетел Ф.Н.К., които съдът кредитира като последователни, непротиворечиви и съответстващи на останалата доказателствена съвкупност. От същите показания се установява извършването на така описаната проверка, осъществените при същата констатации, както и процедурата по съставяне на АУАН.

Показанията на свидетеля К. изцяло кореспондират и с тези на свидетеля К.Д.Г., който също посочва, че МБАЛ „Тримонциум“ ООД има сключен договор с Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив, но въпреки това очните лещи били доставяни, директно от търговски фирми в МБАЛ „Тримонциум" ООД, като сочи своето мнение за причините за горното.

Възприетата от съда фактическа обстановка се установява и от приложените по делото писмени доказателства – заверени копия от Заповед № РД 27-133/ 30.03.2018 г. и Заповед № РД-27-133-3/30.04.2018 г. от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит", Договор от 10.10.2016г. между МБАЛ „Тримонциум“ ООД и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив, писмо изх.№ МО-07-107 от 22.05.2018г. и паметна записка от 30.05.2018г.

          При така изяснената фактическа обстановка и с оглед преценка на цялата доказателствена съвкупност, се установяват достатъчно данни за извършени деяния, с които МБАЛ „Тримонциум“ ООД, ЕИК: 200213096, с адрес на управление и дейност - гр.Пловдив, ул.„Цар Борис“ III Обединител № 126 в дванадесет отделни случая е нарушило разпоредбите на чл.82б, ал.2 от Закона за здравето, като при всеки от посочените дванадесет пациенти медицинското изделие – вътреочна леща не е било осигурено чрез болничната аптека, а е била извършена директно от търговски дружества в МБАЛ „Тримонциум" ООД.

          Съгласно чл. 82б, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, лечебните заведения за болнична помощ са длъжни да осигурят на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, като последните се осигуряват чрез болничните аптеки на лечебните заведения за болнична помощ. В случая е категорично установено и по същество – не е спорно между страните, че във всеки от описаните случаи на  пациенти медицинското изделие – вътреочна леща не е било осигурено чрез болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив, а била извършена директно от търговски дружества в МБАЛ „Тримонциум" ООД, с което МБАЛ „Тримонциум" ООД е реализирало състава на чл.82б, ал.2 от Закона за здравето.

          Съдът намери за неоснователно възражението, че със Заповед № РД – 27-133/30.03.2018г. е определен срок за проверка от 02.04.2018г. до 05.04.2018г., докато цитираната в АУАН Заповед е издадена на 30.04.2018г. – много след срока на проверката, съответно нарушението е установено извън периода на проверката. Съгласно изрично посоченото какво в наказателното постановление и АУАН, така и от актосъставителя, нарушенията са установени на 02.05.2018г., което попада в срока, посочен в Заповед № РД-27-133-3/30.04.2018 г. от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит". В този смисъл дали в последната заповед е използван израз „удължава“ или дава нов срок по никакъв начин не променя нейния характер, както и извода, че нарушението е установено именно в указания в нея срок

          Съдът намери за неоснователно и възражението, касаещо материалната компетентност на акстосъставителя, която се установява от приложените Заповед № РД 27-133/ 30.03.2018 г. и Заповед № РД-27-133-3/30.04.2018 г. от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит", във вр. с чл.233а от Закона за здравето.

          На следващо място неоснователно е и възражението, че не е спазена структурата за съставяне на АУАН, следва първо да се опише фактическата обстановка, а след това – нарушените разпоредби, в случая налице е „преплитане“ на факти и законови разпоредби. В случая са налице всички посочени в чл.42 от ЗАНН и чл.57, ал.1 от ЗАНН реквизити на АУАН, съответно – на наказателното постановление, като ясно и последователно са описани както относимите към нарушението факти, така и правната квалификация. В този смисъл очевидно трудно може да се приеме становище, че посочване на нарушената материална разпоредба и последващо излагане на фактите съставлява каквото и да е процесулано нарушение, още повече – препятства жалбоподателя да разбере нарушението, за което му е повдигнато административнонаказателно обвинение.

          Също така напълно неотносими са възраженията в смисъл, че на пациента не следва да бъде налагано ограничение да закупува само от едно лице, същото би било нелоялна конкуренция и злоупотреба с положение, законът не въвежда задължение за пациента и лечебното заведение да използват единствено осигурените от болничната аптека на заведението медицински изделия и т.н.. Подобно становище би могло да бъде обсъждано в хипотеза, когато МБАЛ „Тримонциум" ООД бе осигурило медицинския продукт на пациента, но последния е изразил желание да го закупи от друг доставчик. Безспорно, че пациентът може да не упражни правото си да получи съответното медицинско изделие от болничната аптека на лечебното заведение, но то трябва да му бъде предложено. Следователно задължение на лечебното заведение е да осигури медицинското изделие и след като това безспорно не е сторено, то въпросните възражения, касаещи ограничения, нелоялна конкуренция и т.н. са очевидно неотносими.

          Съдът намери за неоснователни възраженията, че спецификата на дейността прави невъзможно ограничаване доставчиците на очни лещи само до един, при липса в болничната аптека следва да се провежда търг, в повечето случаи цените в болничната аптека са по-високи от предлаганите от трети лица. В тежест на МБАЛ „Тримонциум" ООД е да организира дейността си по начин, позволяващ своевременна и адекватна като цени и срокове доставка на медицински изделия от болничната аптека на пациентите, съгласно императивното изискване на чл.86, ал.2, т.2, чл.86, ал.3, вр. чл.82б от Закона за здравето. В този смисъл и неизпълнение на горното е непротивопоставимо на констатирания факт на извършено административно нарушение. Очевидно също няма как да бъде споделено становището, че деянията не съставляват нарушения, защото неспазването реда на чл.86, ал.2, т.2, чл.86, ал.3, вр. чл.82б от Закона за здравето било „за доброто“ на пациента – същият получавал продукта на по-ниска цена, което освен друго е и недоказано твърдение.

Що се отнася до представените в хода на производството сертификати за тях се установи, че не са били представени при самата проверка, което се потвърждава от показанията на св. К., като същевременно последните не само, че не снемат административнонаказателната отговорност на жалбоподателя, но напротив, същите са още еднa индиция, че МБАЛ „Тримонциум" ООД не е спазил императивното изискване на чл. 82б, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето да се снабдява с лещи от болничната апетека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД- гр. Пловдив.

Не са установиха и основания за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, доколкото съгласно описаната и възприета от съда фактическа обстановка, констатираните нарушения и обстоятелствата по извършване на същите разкриват една степен на обществена опасност на деянието, типична за общия случай на нарушение разпоредбата чл.86, ал.2, т.2, чл.86, ал.3, вр. чл.82б от Закона за здравето, отчетена от законодателя при въздигане на деянието в нарушение. Процесните нарушения са такова на простото извършване и законодателят е предвидил обществената опасност на подобно деяние, като последната не е необходимо /и не е възможно/ да се установява във всеки отделен случай.

          При разглеждане въпроса за съответствието на наложените наказания с тежестта на нарушенията, съдът намери, че  съгласно разпоредбата на 229, ал.3 от Закона за здравето, за констатираните нарушения, за юридическите лица е предвидено административно наказание – имуществена санкция в размер от 500 лева до 2 000 лева. В случая наказанията за така описаните дванадесет отделни нарушения са определени в минимален размер, като няма данни и не се твърди нарушенията да са поредни – сторени след като жалбоподателя вече е наказван за същото нарушение, нито се твърдят от административнонаказващият орган други отегчаващи отговорността обстоятелства, поради което следва изводът, че наказанието отговаря на тежестта на установеното нарушение.    

Ето защо, настоящият състав намери, че атакуваното Наказателно постановление № НП 27-133-11 от 16.11.2018 г. на д-р З.Г.П., Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция  „Медицински одит” /понастоящем „Медицински надзор”/, с което на Многопрофилна болница за активно лечение „Тримонциум” ООД, ЕИК 200213096, представлявано от д-р С.И.И., ЕГН ********** на основание чл. 229, ал.3 от Закон за здравето /ЗЗ/ са били наложени 12 броя имуществени санкции всяка по 500 лева за извършени 12 броя нарушения на чл. 82б, ал. 2 ЗЗ, следва да бъде ПОТВЪРДЕНО като правилно и законосъобразно.

          По изложените мотиви съдът постанови решението си.

         

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 

Вярно с оригинала!

М.К.