АНД 2204/2019 - Решение - 29-07-2019

Решение по Наказателно дело 2204/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

1434

 

гр. Пловдив, 29.07.2019 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

              РАЙОНЕН СЪД- ПЛОВДИВ, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, IV- ти състав, в публично съдебно заседание на осми юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ГОЛЧЕВ

 

при секретаря: Тихомира Калчева

като разгледа АНД № 2204/2019г. по описа на Районен съд Пловдив, IV- ти наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по депозирана жалба от „Инса Газ“ ООД, ЕИК: 115806774, срещу наказателно постановление № 395208- F428710 от 08.01.2019г. издадено oт Заместник- директора на ТД на НАП- Пловдив, с което за нарушаване състава на чл. 38, ал. 1, т. 1 Закон за счетоводството, на „Инса Газ“ ООД, ЕИК: 115806774, на основание чл. 74, ал. 1 Закон за счетоводството, е наложена имуществена санкция в размер от 28 486, 18 лв.

В жалбата се сочи, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено в своята цялост. Акцентира се върху обстоятелството, че АУАН е съставен в отсъствие на представител на нарушителя, без да са налице законовите предпоставки за това. Изтъква се, че поканата адресирана до дружеството, е изпратена посредством електронна поща, като този способ за уведомяване изобщо не е предвиден, както в ЗАНН, така и в намиращия съответно приложение НПК. Сочи се и че разпоредбата на чл. 33 ДОПК изрично забранява връчването на книжа, които касаят ангажирането на административнонаказателна отговорност, да бъде извършвано на имейл адрес. Изтъква се и че самото съдържание на поканата е неясно, доколкото се приканва дружеството- жалбоподател да се яви лично за съставяне на АУАН. Сочи се и че е неясна датата, за която се твърди нарушението да е било установено от органите на приходната администрация. Твърди се, че пред един значителен период от 2018г., Търговският регистър при Агенция по вписванията не е функционирал и предвид това е било невъзможно да бъде подаден срок годишния финансов отчет на „Инса Газ“ ООД. Излагат се и съображения в насока маловажност на процесния случай.

В проведеното открито съдебно заседание, дружеството- жалбоподател, чрез своя процесуален представител, поддържа депозираната жалба. В допълнение се излагат и съображения по същество на спора.

Въззиваемата страна – ТД на НАП Пловдив, в открито съдебно заседание, чрез своя процесуалния представител, оспорва жалбата. Противопоставя се на изложените доводи от процесуалния представител на дружеството- жалбоподател. Сочи се, че Търговският регистър при Агенция по вписванията не е работил единствено през м. август 2018г., което е след изтичането на крайния срок за подаване на ГФО. Допълнително, сочи се и че въпреки техническите затруднения, ГФО е можел да бъде подаван на физически носител, на обособено за тази цел гише в Агенция по вписванията. Изтъква се, че при съставянето на АУАН и НП не са допуснати нарушения, като ясно е посочено кога е установено нарушението от органите на приходната администрация. Спазени са и изискванията за редовно уведомяване на представител на нарушителя за съставянето на АУАН. Акцентира се върху обстоятелството, че процесният случай не разкрива белези на маловажност, доколкото отчетът е подаден почти три месеца след изтичане на крайния срок и се касае за дружество, което активно развива търговска дейност, посредством която генерира значителни печалби. Моли се атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено.

 Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, счита следното: 

Жалбата се явява процесуално допустима, доколкото е подадена в предвидения в чл. 59 ал. 2 ЗАНН седемдневен преклузивен срок, произтича от процесуално легитимирана страна и е насочена срещу акт, подлежащ на самостоятелен контрол по съдебен ред.

Разгледана по същество, жалбата се явява ОСНОВАТЕЛНА, по следните съображения:

При съставянето на АУАН е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което води до съществено ограничаване правото на защита на дружеството- жалбоподател. При прочит на приложения по делото АУАН се изяснява, че същият е съставен при хипотезата на чл. 40, ал. 2 ЗАНН- в отсъствие на представител на нарушителя ( доколкото се касае за юридическо лице). Цитираната норма действително позволява АУАН да бъде съставен в отсъствие на представител на нарушителя, но само след спазване на изискването последният да е бил редовно поканен за извършване на това процедурно действие. В процесния случай, както от показанията на св. К. ( л. 14- гръб), така и от приетата като писмено доказателство по делото- покана за съставяне на АУАН изх. № 70- 00- 9631- 76/ 22.08.2018г. и удостоверение за извършено връчване по електронен път се изяснява, че поканата е изпратена до дружеството- жалбоподател на електронен адрес „office@insa.bg”. По електронен път, в системата на ТД на НАП е отразено, че на дата 24.08.2018г. електронната препратка е била активирана. Предвид това, актосъставителят е приел, че дружеството жалбоподател е надлежно уведомено за датата, на която следва да изпрати представител за съставяне на АУАН. Тази преценка обаче, е неправилна. Макар и разпоредбата н чл. 30, ал. 6 ДОПК да предвижда връчване на книжа по електронен път, то съобразно текста на чл. 33 ДОПК, правилата за връчване на съобщения, разписани в гл. VI- та ДОПК не се прилагат при реализиране на административнонаказателната отговорност по реда на ЗАНН. Тоест, по силата на чл. 33 ДОПК е изключена възможността органите на приходната администрация да прилагат правилата на ДОПК за връчване на книжа, свързани с административнонаказателното производство, развиващо се по реда на ЗАНН. След като е изключена възможността да се връчват книжа по реда на ДОПК, то следва да се прилагат съответните разпоредби на НПК, уреждащи връчването на кореспонденция. Ето защо поканата за съставяне на АУАН е следвало да се връчи, чрез някой от способите разписани в чл. 180 НПК. В тази разпоредба не е предвидено връчване на съобщения по електронен път, поради което и в настоящото административнонаказателно производство следва да се счита, че покана изобщо не е била надлежно отправяна, съответно получавана. След като не е отправена надлежно покана и впоследствие АУАН е съставен в отсъствие на представител на нарушителя, то съществено е накърнено правото му на защита и то още в най- ранния етап на производството по ангажиране на административнонаказателната му отговорност ( в тази насока е и актуалната практика, обективирана в  Р- е № 1410 от 24.06.2019г., по КАНД № 1231/ 2019г., по описа Адм. съд- Пловдив, XXVI- ти с-в.; Решение № 924 от 23.04.2019 г. по к. адм. н. д. № 760 / 2019 г. на XXVI състав на Административен съд – Пловдив; Решение № 867 от 17.04.2019 г. по к. адм. н. д. № 636 / 2019 г. на XXIII състав на Административен съд – Пловдив ). Така допуснатото нарушение при съставянето на АУАН рефлектира и върху законосъобразността на издаденото наказателно постановление, поради което същото да бъде отменено в своята цялост.

Доколкото атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено предвид допуснатото съществено нарушение на процесуалните правила, то съдът счита, че не следва да се обсъжда въпросът дали процесното нарушение следва да бъде дефинирано като маловажно.

 

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

 

Р Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 395208- F428710 от 08.01.2019г., издадено oт Заместник- директора на ТД на НАП- Пловдив, с което за нарушаване състава на чл. 38, ал. 1, т. 1 Закон за счетоводството, на „Инса Газ“ ООД, ЕИК: 115806774, на основание чл. 74, ал. 1 Закон за счетоводството, е наложена имуществена санкция в размер от 28 486, 18 лв. / двадесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и шест лева и осемнадесет стотинки /.

 

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от получаване на съобщението от страните, че същото е изготвено, пред Административен съд- Пловдив, на касационните основания, разписани в НПК, и по реда на глава дванадесета от АПК.

 

                                                                                 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П.

Вярно с оригинала.

Т.К.