АНД 2182/2019 - Решение - 03-07-2019

Решение по Наказателно дело 2182/2019г.

                             Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е     № 1270

        

                                      гр. Пловдив, 03.07.2019г.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

         Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на  двадесет и осми май две хиляди и деветнадесета год. в състав:

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

 

при секретаря Ваня Койчева, като разгледа АНД № 2182/2019 год. по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

          Обжалвано е Наказателно постановление № 19-1030-001464 от 06.03.2019г. на Началник Група към ОДМВР Пловдив, упълномощен със заповед МЗ рег. №  8121з-515/14.05.2018г., с което на жалбоподателя Т.М.П., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200 лв. за нарушение на разпоредбите на чл. 145, ал. 2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл. 177, ал. 6, пр. 2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.

          Жалбоподателката П. – редовно призован – не се явява, като с депозираната срещу НП жалба моли Съда да отмени атакуваното наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно.

          Въззиваемата страна – Сектор „ПП” при ОДМВР – Пловдив – редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

          Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

 

         Жалбата е основателна.

 

        С акт за установяване на административно нарушение от 15.02.2019г. при извършена проверка на 21.01.2019г. около 09:15 часа в сградата на сектор „Пътна Полиция“ гр. Пловдив е било установено , че жалб. П. като собственик на л.а. марка Пежо с рег. № ******* – не е регистрирала ППС в едномесечен срок в службата за регистрация на ППС по постоянен адрес. По случая има съставен фиш с номер Н 435523 от дата 21.01.2019 г. – АУА е съставен по пр. № 103000-2286/12.02.2019г. по описа на Сектор „ПП“ гр. Пловдив.

Записано било от актосъставителя, че по този начин били нарушени разпоредбите на чл. 145, ал. 2 от ЗДВП от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.

Жалбоподателката е подписала съставения АУАН с възражение , а именно , че „причината за забавената регистрация е проблем с колата“, която повече от месец се е намирала при майстор за ремонт.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел нарушението под разпоредбите на чл. 145, ал. 2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП надлежно отбелязан в НП/, като е наложил глоба на основание чл. 177, ал. 6, пр. 2.

         Актосъставителят Р.И. – редовно призован - се явява в съдебно заседание, потвърждава, че той съставил акта, както и че го поддържа изцяло.Същият заявява , че е констатирал лично описаното в АУАН нарушение.

         Съдът обаче констатира, че по цялата приложена административнонаказателна преписка липсва посочване датата на придобиване от страна на жалбоподателката на въпросното превозно средство. В текста на чл. 145, ал. 2 от ЗДвП , законодателят е предвидил едномесечен срок, в който всеки приобретател на превозно средство е длъжен да го регистрира па своя постоянен адрес. По този начин не може да се направи преценка, дали към момента на констатацията на това нарушение /21.01.2019г./ е бил изтекъл посочения по горе срок, откъдето и да се направи преценка относно наличието или липсата на виновно поведение от страна на жалб. П..

 

Съдът е на становище , че атакуваното НП е неправилно и необосновано, поради което

 

 

 

                                               Р  Е  Ш  И  :

 

 

         ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 19-1030-001464 от 06.03.2019г. на Началник Група към ОДМВР Пловдив, упълномощен със заповед МЗ рег. №  8121з-515/14.05.2018г., с което на жалбоподателя Т.М.П., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200 лв. за нарушение на разпоредбите на чл. 145, ал. 2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл. 177, ал. 6, пр. 2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.

 

         Решението  подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пловдив по реда на Глава ХІІ от АПК  в 14-дневен срок  от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                           /п/

Вярно с оригинала!

ВК