АНД 2173/2019 - Решение - 12-07-2019

Решение по Наказателно дело 2173/2019г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

НОМЕР 1314                         12.07.2019 г.                           Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ                             ХVІІ наказателен състав

На  дванадесети юли                           две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯНА РУДЕВА

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ КАМЕНОВ

след като разгледа докладваното от съдията

АН дело номер 2173 по описа за 2019 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемият А.Н.П. – роден на *** ***, б., б. г., неженен, с висше образование, работещ, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 21.03.2019 г. в гр. Пловдив без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества – 3,36 грама марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 5,3 тегловни  % на стойност 20,16 /двадесет лева и шестнадесет стотинки/ лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание  чл. 378 ал.4  вр. с ал.1 от НПК  вр. чл. 78А ал.1  вр. чл. 354А ал.5 вр.ал.3 т.1  от  НК го  ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и  му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – остатък от наркотично вещество - марихуана с нето тегло 3,05 грама след химическо изследване, намиращо се на съхранение в ЦМУ – Отдел „МРР - НОП“ гр. София, ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на Държавата на основание чл.354А ал.6 вр. ал.5 вр. ал.3 т.1 от НК и ДА СЕ УНИЩОЖИ.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 2 бр. картотени кутии от цигари с надпис „Дънхил“ и празни опаковки /пликчета/ - с червен и син цвят, намиращи се на съхранение при домакина на Първо РУ при ОД на МВР Пловдив, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане на Решението в сила.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК  обвиняемият А.Н.П. /със снета самоличност/ да заплати направените по делото разноски в  размер на 95.00 /деветдесет и пет/ лева по сметка на ОД на МВР -  Пловдив.

 

           Решението подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ОС Пловдив.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

М.Р.