АНД 2116/2019 - Решение - 25-07-2019

Решение по Наказателно дело 2116/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

   № 1409

гр. Пловдив 25.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ – ХVІІ н. с., в публично заседание на дванадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАН МИНЧЕВ

 

при участието на секретаря МАРИЯНА РУДЕВА като разгледа докладваното от съдията АНД № 2116/2019 г. по описа на РС Пловдив – ХVІІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 18-1030-011663/11.12.2018 г. на *** Група към Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив, с което на В.В.Б. с ЕГН ********** *** са наложени административни наказания – глоба в размер на 200 /двеста/ лв. и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за 6 /шест/ месеца за нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДВП /Закон за движение по пътищата/ на основание чл.175 ал.3 пр.1 от ЗДВП.

         Жалбоподателят В.В.Б. не се явява в съдебно заседание, представлява се от упълномощен процесуален представител. Прави се искане пред съда за отмяна на наказателното постановление като необосновано, неправилно и незаконосъобразно. Излагат се доводи за неясно описание на нарушението, неправилно приложение на материалния закон, иска се квалифициране на случая като маловажен по см. на чл.28 от ЗАНН.

Въззиваемата страна Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив не изпраща представител в съдебно заседание. 

Съдът като съобрази и анализира доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и изхожда от лицето, което е било санкционирано, поради което е ДОПУСТИМА, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Жалбоподателят В.В.Б. *** е правоспособен водач на моторни превозни средства от 2006 г. с придобити категории „В”, „М” и „АМ”. До м. юни 2018 г. спрямо него имало издадени седем наказателни постановления и два фиша, с които бил наказван за извършени нарушения на правилата за движение като водач на пътни превозни средства. В.Б. притежавал лек автомобил „Нисан Алмера” с номер на рама ****, регистриран първоначално в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Пловдив на 11.02.2016 г. с транзитен номер ***, а на 14.05.2016 г. регистриран с регистрационен номер ***. Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1030-002529/10.12.2017 г. била наложена принудителна административна мярка по чл.171 т.2а б.Б от ЗДВП – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, за срок от шест месеца по отношение на собствения на жалбоподателя Б. автомобил „Нисан Алмера”, като регистрационните табели с регистрационен номер *** били свалени. Информацията за прекратяване на регистрацията на същия автомобил била въведена в базата данни на Сектор „Пътна полиция” на 15.02.2018 г.

Привечер на 19.06.2018 г. В.Б. привел в движение и управлявал в гр. Пловдив собствения си лек автомобил „Нисан Алмера” с номер на рама ***, въпреки че бил без регистрационни табели и с прекратена регистрация. Движението на автомобила било възприето около 19.20 ч. по бул. „Никола Вапцаров” в гр. Пловдив от полицейските служители към ОД на МВР Пловдив свидетелят П.К. – ***, и колегата му А. В.. Полицаите последвали със служебния си автомобил този управляван от жалбоподателя и на ул. „Родосто” до № 18 го спрели за проверка. При проверката било установено прекратяването на регистрацията на автомобила „Нисан Алмера”, като водачът Б., който бил сам в автомобила, обяснил, че кара колата си, за да я придвижи до автомивка, за да я подготви чрез измиването й за последваща регистрация в КАТ. За управлението на автомобила „Нисан Алмера” с номер на рама ***, който към този момент се явявал нерегистриран по надлежния ред – с прекратена регистрация и без регистрационни табели, св. К. съставил на жалбоподателя акт – АУАН № 483820/19.06.2018 г., за прието за извършено административно нарушение по см. на чл.140 ал.1 от ЗДВП. При предявяване на акта на нарушителя Б. последният вписал, че няма възражения.

Доколкото елементите от обективна страна на административното нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДВП се припокриват и с елементи от обективната страна на състав на престъпление от общ характер – по чл.345 ал.2 вр. ал.1 от НК /Който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред, се наказва с наказанието по ал.1 – лишаване от свобода до една година или глоба от петстотин до хиляда лева/ спрямо В.В.Б. за деянието от 19.06.2018 г. било образувано наказателно производство – досъдебно производство № 484/2018 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР Пловдив. След приключване на разследването наблюдаващият досъдебното производство прокурор при Районна прокуратура гр. Пловдив с постановление от 19.11.2018 г. е прекратил наказателното производство спрямо Б. за престъплението по чл.345 ал.2 вр. ал.1 от НК – заради преценена явна незначителност на обществената опасност на стореното – по см. на чл.9 ал.2 от НК, и е постановил материалите по делото да се изпратят на Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив за преценка и реализация на административна отговорност спрямо извършителя на проявата В.Б.. Въз основа на АУАН № 483820/19.06.2018 г., на изпратеното постановление и материали по воденото производство административно – наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление, с което наложил на жалбоподателя предвидените в приложимата санкционна разпоредба на чл.175 ал.3 от ЗДВП административни наказания глоба и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство в минималния им размер – съответно 200 лева и 6 месеца.    

Автомобилът „Нисан Алмера” с номер на рама *** бил регистриран в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив на 27.06.2018 г. с нов регистрационен номер *** по заявление от собственика В.Б. от същата дата 27.06.2018 г.    

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: показанията на свидетелите Б. и К., на писмените доказателства – АУАН № 483820/19.06.2018 г., докладна записка, постановление за прекратяване на наказателно производство, справка за нарушител/водач, оправомощителна заповед, справки за регистрация на моторно превозно средство.

Съдът кредитира показанията на разпитаните свидетели Б. и К. като последователни, логични, допълващи и съответстващи си, кореспондиращи и с писмените доказателства. В казаното от двамата свидетели, единият от които – В. И. Б., е и баща на жалбоподателя, съдебният състав не констатира никакви разминавания относно съществените релевантни с оглед на вмененото на наказаното лице административно нарушение факти и обстоятелства – включително и за управлението на автомобила от В.Б. при прекратена регистрация, за липса на регистрационни табели, за спирането и полицейската проверка, за заявеното като причина за управлението на автомобила от жалбоподателя – за придвижване до автомивка за измиване за представяне в КАТ за регистрация. 

Като годно писмено доказателство се ползва от съда съставения АУАН № 483820/19.06.2018 г. – редовно съставен АУАН, ползващ се с доказателствената си сила съобразно чл.189 ал.2 от ЗДВП, без направени възражения по констатациите му при предявяването, без ангажирани доказателства от страна на страната жалбоподател по опровергаване на отразеното в акта.

При така възприетата и изложена фактическа обстановка съдът прие, че жалбоподателят В.В.Б. с действията си е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушение по см. на чл.140 ал.1 от ЗДВП, тъй като на 19.06.2018 г. около 19.20 часа е управлявал по път, отворен за обществено ползване – на ул. „Родосто” в гр. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – собствения му лек автомобил „Нисан Алмера” с номер на рама ***, който не е бил регистриран и без поставени на определените за това места регистрационни табели – с прекратена регистрация в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив въз основа на наложена принудителна административна мярка по чл.171 т.2а б.Б от ЗДВП – със ЗППАМ № 17-1030-002529/10.12.2017 г., въпреки забраната за такова управление. Според съда извършването на това нарушение от страна на жалбоподателя В.Б. се доказва откъм обективната и субективната му страна по категоричен и несъмнен начин от наличните по делото доказателства – гласните – показанията на разпитаните свидетели Б. и К., както и писмени такива, като следва да се отбележи отново и че съдебният състав ползва АУАН № 483820/19.06.2018 г., в който са изложени обстоятелствата на нарушението, доколкото редовно съставените актове по ЗДВП имат съгласно чл.189 ал.2 от ЗДВП доказателствена сила до доказване на противното, а нарушителят нито е възразил по съставения му акт, нито в хода на съдебното производство ангажира доказателства опровергаващи отразеното в акта.

Правилно според решаващия производството съдебен състав е подведено нарушението и от актосъставител в АУАН, и от административно – наказващият орган в НП към уреждащата състава му правна норма – по чл.140 ал.1 от ЗДВП /”По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.”/. Не се споделя развитият в съдебно заседание, а преди това и в жалбата довод на процесуалния представител на жалбоподателя за неправилно приложение на материалния закон и за неясно описание на нарушението, което пък да е ограничило правото на защита на наказания. Изложени са при описание на обстоятелствата на нарушението както в АУАН, така и в НП всички такива, които са от значение за преценката за правната съставомерност на нарушението, а и са така описани в АУАН и в НП, че наказаното лице да е наясно за какво се подвежда под отговорност. Конкретизирани са в описателната част на НП време, място на извършване на нарушението, моторното превозно средство – по вид, марка, модел и номер на рама, вписано е това, че автомобила е без регистрация и без регистрационни табели /доколкото и в приложената норма на чл.140 ал.1 от ЗДВП законодателят е ползвал съюзът „и” – „... които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.”/, отбелязано е воденето и прекратяването на досъдебното производство за престъпление по чл.345 ал.2 от НК. По никакъв начин според съда при така излаганите обстоятелства на нарушението от страна на административно – наказващият орган жалбоподателят не е бил ограничен във възможността за разбиране на вмененото нарушение, съответно и в реализация на правото му на защита. В случая не се касае до разминаване в НП в неговата обстоятелствена част на това дали е налице липса на регистрация, дали липса на регистрационни табели, доколкото както се и посочи по – горе изложението в описателната част е пълно и съответно на приложимата материалноправна норма, необходимо за преценката за правната съставомерност на нарушението. Следва да се допълни, че липсата на надлежна регистрация, както в случая регистрацията на автомобила „Нисан Алмера” с номер на рама *** е била прекратена по съответния ред, винаги означава и липса на табели с регистрационен номер, които да са поставени на определените за това места.   

Правилно е приложена санкционната разпоредба на чл.175 ал.3 и то пр.1 от ЗДВП за нарушението по чл.140 ал.1 от ЗДВП, като относно размера на наложените административни наказания – глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство в размер на 6 месеца, то следва да се посочи, че този размер е определен от административно – наказващият орган в минимално предвидения от законодателя за всяко от двете наказания и не би и могъл да бъде променян от съда в насока на евентуалното му намаляване. Тези така определени размери на наложените наказания съответстват на обществена опасност на нарушение и на нарушител, явяват се според съда и най – ефикасни с оглед на тяхната целесъобразност.   

Не може според съда случаят да се квалифицира и като маловажен по см. на чл.28 от ЗАНН, доколкото както се и посочи и по – горе от справката за нарушител/водач се установява, че до извършването на нарушението от 19.06.2018 г. по чл.140 ал.1 от ЗДВП жалбоподателят В.Б. е бил неколкократно санкциониран за нарушения на правилата за движение по пътищата – със седем наказателни постановления и два фиша. В случая процесното административно нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДВП не се явява инцидентна, изолирана проява от страна на Б. като водач на пътно превозно средство. Освен това по делото няма и не са и ангажирани от страната жалбоподател доказателства за някакви многобройни или изключителни смекчаващи административната отговорност обстоятелства, които да омаловажават деятелността на нарушителя към 19.06.2018 г. до степен да не следва да носи никаква административна отговорност за незаконосъобразното си и общественоопасно поведение. Това, че е управлявал автомобила с цел привеждането му в чист вид с оглед на предстояща нова регистрация пред Сектор „Пътна полиция” Пловдив е отчетено от административно – наказващият орган като смекчаващо административната отговорност обстоятелство, но само то не е достатъчно, за да обуслове извод за отпадане изцяло и на административната отговорност за нарушението. Прекратяването от страна на Прокуратурата на досъдебното производство спрямо Б. за престъпление по чл.345 ал.2 вр. ал.1 от НК с развит в прокурорския акт довод за явна незначителност на обществената опасност на деянието като престъпление по чл.9 ал.2 от НК е достатъчна проява на снизхождение към лицето като водач на моторни превозни средства и многократно наказван нарушител на правилата за движение по пътищата.   

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговите правомощия, при спазване на сроковете по чл.34 от ЗАНН. В хода на административното производство съдът не констатира допуснати съществени процесуални нарушения, които да опорочават наказателното постановление и да налагат неговата отмяна.

С оглед на горното настоящата инстанция прие, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно.

         Мотивиран от това ПРС ХVІІ н. с.

 

Р Е Ш И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-1030-011663/11.12.2018 г. на *** Група към Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив, с което на В.В.Б. с ЕГН ********** *** са наложени административни наказания – глоба в размер на 200 /двеста/ лв. и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за 6 /шест/ месеца за нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДВП /Закон за движение по пътищата/ на основание чл.175 ал.3 пр.1 от ЗДВП.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд гр. Пловдив по реда на АПК.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                   СЕКРЕТАР: Д.Д.