АНД 1982/2019 - Решение - 18-07-2019

Решение по Наказателно дело 1982/2019г.

 

               Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е       1 3 7 1

         

                                      гр. Пловдив, 18.07.2019г.

 

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на  двадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

при секретаря Ваня Койчева, като разгледа АНД № 1982/2019 год.по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 1666/05.12.2018 год., издадено от Кмет в Община Пловдив, с което на Г.Т.Т., ЕГН: **********, с адрес: ***, на основание чл.26, ал.1 и ал.3 от Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив /Наредбата/ е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл.11, ал.2 от Наредбата.

            По съображения изложени в жалбата, жалбоподателят Т. прави искане за отмяна на наказателното постановление /НП/ като неправилно и незаконосъобразно. В съдебно заседание, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

          Въззиваемата страна Община Пловдив чрез процесуалния си представител – юрк.К. пледира атакуваното НП да бъде потвърдено.

          Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

 

Жалбата е неоснователна.

 

С Акт за установяване на административно нарушение от 26.10.2018г. било установено, че при проверка от инспектори от Пловдивски общински инспекторат, сред които и св.В.И.К.,*** на 26.10.2018 г. с начален час 07,15 часа, в присъствието на жалбоподателя Г.Т. било констатирано, че същият разхожда домашния си любимец – куче, порода „чау-чау“ на алея, находяща се на бул.“Марица“ срещу № 8. Контролните органи поискали от Т.  документите за кучето - ветеринарномедицинска паспорт, удостоверение за административна регистрация и платена такса за притежание на кучето, които последният не представил. Поради това св.К. приела, че това съставлява нарушение на нормата на чл.11, ал.2 от Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, с което била ангажирана отговорността на Г.Т., като на основание чл.26, ал.1 и ал.3 от Наредбата му била наложена глоба в размер на 100 лв.

В настоящото производство като свидетел за разкриване на обективната истина бе разпитана актосъставителят В.К., чийто показания съдът намира за логични, обективни и съответни на събраните в настоящото производство писмени доказателства.

От доказателствения материал по делото безспорно се установява, че жалбоподателят е осъществил състава на административно нарушение, за което е ангажирана административно наказателната му отговорност, тъй като на 26.10.2018 г. гр. Пловдив, на алея на бул.“Марица“ срещу № 8 е разхождал домашното си любимец - куче, порода „чау-чау“, като при поискване от контролните органи не представил документи относно кучето - ветеринарномедицинска паспорт, удостоверение за административна регистрация и платена такса за притежание на кучето. В този смисъл са показанията на св.К. и констатациите в съставения АУАН, необорени по надлежния ред от страна на жалбоподателя.

Задължението за представяне на указаните документите е в тежест както на собствениците, така и на водачите и на стопаните на домашни любимци. Безспорно се установява, че кучето, порода „чау-чау“ е регистрирано в Общинската администрация, като видно от представената актуална адресна карта на регистрация на въпросното куче-домашен любимец със собственик Г.Т.Т., адресната регистрация на кучето съвпада с тази на жалбоподателя, т.е. категорично се установява, че санкционираното лице е имало качеството на стопанин на кучето и в този смисъл последното не е безстопанствено. В тази връзка жалбоподателят е бил длъжен да представи поисканите от инспекторите към Пловдивски общински инспекторат документи на кучето-домашен любимец, което не е сторил.

За извършеното нарушение на Т. е наложена глоба в минимално предвидения в чл.26, ал.1 от Наредбата размер от 100 лв., който според съда е съобразен с разпоредбите на чл.27 от ЗАНН и  ще спомогне в най-пълна степен да се изпълнят целите на административното наказание по смисъла чл.12 от ЗАНН.

Случаят според съда не разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид, поради което не може да бъде определено като маловажен случай.

При извършена служебна проверка, съдът не констатира допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до отмяна на НП.

Мотивиран от гореизложеното, настоящият съдебен състав намира, че атакуваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно, поради което Съдът

 

Р        Е       Ш       И       :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1666/05.12.2018 год., издадено от Кмет в Община Пловдив, с което на Г.Т.Т., ЕГН: **********, с адрес: ***, на основание чл.26, ал.1 и ал.3 от Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив /Наредбата/ е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл.11, ал.2 от Наредбата.

 

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред  Административен съд гр.Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

 

          ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

          И. Й.