АНД 1938/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Наказателно дело 1938/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№1319   гр.Пловдив, 15.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивският районен съд, VI н.с., в публичното заседание на 13.06.2019 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

при секретаря Маргарита Георгиева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 1938/2019г. по описа на ПРС, VI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

            Обжалвано е Наказателно постановление № К-0047738/10.12.2018 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище Пловдив, упълномощен със Заповед № 289 от 22.04.2015г. на Председателя на Комисия за защита на потребителите, с което на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 115И, представлявано от изпълнителния директор А.И.Д., на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева за нарушение на чл.127 ал.3 от ЗЗП.

Жалбоподателят, по съображения, изложени в жалбата, моли Съда да отмени процесното наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно. При условията на евентуалност моли  за намаляване размера на наложената санкция за нарушението до законовия минимум. Редовно призован, не изпраща процесуален представител в съдебно заседание.

         Въззиваемата страна – КЗП, РД - Пловдив, редовно призована,                      не изпраща процесуален представител  и не дава становище по жалбата.     Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е подадена в предвидения от закона срок, поради което е допустима, а разгледана по същество е  ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

На 03.10.2018 г. била извършена проверка от служители на КЗП РД Пловдив, сред които и свид. С.А.А. – на магазин „Виваком”, находящ се в гр. Пловдив, жк „Тракия”, Търговски център, бл.100, стопанисван от жалбподателя  „Българска телекомуникационна компания” ЕАД /„БТК” ЕАД/. Проверката била осъществена във връзка с постъпила в КЗП, РД-Пловдив жалба с вх. № П-01-412/26.09.2018г. на потребител, касаеща отказано гаранционнно обслужване на мобилен апарат „Леново”, закупен на 21.12.2016г., съгласно приложен касов бон                 № 01028970023.  В хода на проверката било констатирано, че в търговският обект  се поддържа регистър на предявените рекламации на потребителите на софтуерна програма. Установено било, че жалбоподателят е приел рекламацията на потребителя веднъж на 16.07.2018г.  и е издал документ, удостоверяващ приемането на рекламацията с № 5207223858/16.07.2018г. с описание на повредата. В същия било посочено, че при прегледа на устройството от оторизирано техноческо  лице е открита механична повреда – деформиран корпус, която не може да бъде отстранена  в рамките на гаранционните условия. В протокола било отразено, че дефектът се състои в това, че апаратът се е изключил от само себе си и не може да се включи наново, зареждан бил цяла нощ. 

         При проверката била направена разпечатка от регистъра на предявените рекламации на потребителите, заверена от свидетеля на проверката.

         Установено било,че жалбоподателят „БТК” ЕАД не е спазил админситративното си задължение да отрази предявената на 25.08.2018г. втора рекламация от В.И.И., когато последния е посетил магазина и е обявил оплакването си: проблем с гнездо за СИМ картата, като не е бил издадем и документ за това.

         Гореизложеното било квалифицирано като нарушение на чл.127, ал.3 от ЗЗП, установено с протокол № К-2654917/ 03.10.2018г.

         С оглед направените констации, срещу „БТК” ЕАД бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/                                     № К-0047738/11.10.2018 г., препис от който бил връчен на упълномощено от дружеството лице.

Въз основа на съставения АУАН било издадено и атакуваното НП, с което на „БТК” ЕАД на основание  чл.222 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева за нарушение на чл.127, ал.3 от ЗЗП.  

В хода на съдебното следствие в качеството на свидетел беше разпитана актосъставителя С.А.А., която поддържа съставения от нея акт и направените в него констатации.  От показанията й се установява, че потребителят В.И.на 25.08.2018г. посетил процесния обект, стопанисван от жалбоподателя, за да съобщи, че   телефонният му апарат има отново дефект, но въпреки това, жалбоподателят не е отразил предявената рекламация. Свид. пояснява,че потребителят е поискал съдействие от КЗП, относно отстраняване на конкретния дефект, поради изтичането на двугодишния гаранционен срок на апарата.

Съдът кредитира показанията на свид. А. като последователни, обективни и съответни на приложените към административнонаказателната преписка писмени доказателства, надлежно приобщени към доказателствения материал по делото.

При така установената фактическа обстановка, Съдът намира следното от правна страна:

Съдът счита, че в случая от страна на жалбодателя е осъществен състава на нарушението по чл.127 ал.3 от ЗЗП. Разпоредбата на чл.127, ал.3 от ЗЗП задължава лицата по ал.1 /търговецът или упълномощено от него лице/ при предявяване на рекламация да я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подписа на лицето, приело рекламацията. Т.е. Липсата на адекватно отразяване волеизявлението на клиента в специалния регистър от страна на търговеца, както в случая, е единственият меродавен факт. Рекламацията може да се подаде  писмено или устно по смисъла на чл. 125 ал.2 от ЗЗП. Съгласно цитираната законова уредба достатъчно е да се посочи нередовност в качеството, количеството или някаква друга характеристика на предоставената стока или услуга, и да се поиска отстраняването на нередовността (каквото безспорно в случая е било налице), за да възникне задължението за търговеца да направи съответното отбелязване в регистъра на предявените рекламации.

В случая безспорно е налице неправомерно бездействие от страна на търговеца да бъде описана във водения регистър рекламацията от дата 25.08.2018г. на потребителя на В.И.и не е бил издаден  документ, за което засвидетелства извлечението от приложения регистър за предявените рекламации с последна рекламация от 16.07.2018г., обстоятелство потвърдено и от гласните показания на актосъставителя. Безспорно е имало и несъотвествие – проблем с гнездото за СИМ картата на телефонния апарат, видно от разменената кореспонденция между жалбоподателя и потребителя. В казуса рекламацията е предявена в устна форма, така както позволява разпоредбата на чл.125 ал.2 от ЗЗП, поради което същата следва да се счита за предявена именно от момента на съобщаването й от потребителя. Ето защо, Съдът намира за неоснователни наведените от жалбоподателя твърдения,че нямало данни за предявена рекламация, с което и нямал задължение по чл.127 ал.3 от ЗЗП, доколкото както вече се посочи рекламацията е предявена устно и на практика житейски логично е, не всеки един потребител, подавайки оплакване за несъответствие на закупена  стока в устна форма, да бъде винаги придружаван и от друго лице, за да докаже предявена рекламация. Противното би означавало една порочна практика на търговците, възползвайки се именно от подобни ситуации с единственото оправдаване, че „няма данни за такова упражнено право”.

 При съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП, са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. Нарушението е описано в достатъчна степен на конкретика и яснота с посочване на всички елементи от визирания състав на нарушената административна разпоредба. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на отговорността на дружеството-жалбоподател, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

Законосъобразно за така извършените нарушения, наказващият орган е наложил административно наказание – имуществена санкция на основание чл.222 от ЗЗП за нарушението на чл.127, ал.3 от ЗЗП.  Съдът намира обаче, че в случая  размерът на наказанието е неоправдано завишен, доколкото по делото няма доказателства, които да сочат за извършени други нарушения на жалбоподателя от същия вид, не се установяват и други отегчаващи обстоятелства, напротив в процесния АУАН е отбелязано,че констатираното нарушение е първо. Ето защо и предвид отсъствието на отегчаващи обстоятелства, които да обосновават налагането на имуществена санкция над предвидения в закона минимум, Съдът счете, че същият следва да бъде редуциран до 500 лева, като намира, че този размер на санкцията се явява съответен на извършеното нарушение и би способствал за постигането на целите на ЗАНН.

 В настоящият казус Съдът не установи основания за приложение на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, доколкото констатираното нарушение и обстоятелствата по същото разкриват типична на други нарушения от същия вид  обществена опасност. Обстоятелството,че нарушението е първо, е взето предвид от настоящия състав при намаляване на санкцията в законовия минимум.

Поради това НП следва да се измени в посочения смисъл.

Мотивиран от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН , Съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № К-0047738/10.12.2018 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище Пловдив, упълномощен със Заповед № 289 от 22.04.2015г. на Председателя на Комисия за защита на потребителите, с което на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 115И, представлявано от изпълнителния директор А.И.Д., на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева за нарушение на чл.127 ал.3 от ЗЗП, КАТО НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 500 /петстотин/ лева.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд Пловдив, на основанията, предвидени в Наказателнопроцесуалния кодекс и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.