АНД 1838/2019 - Решение - 18-07-2019

Решение по Наказателно дело 1838/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1359

гр. Пловдив, 18.07.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на седемнадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                     

при участието на секретаря Десислава Терзова, като разгледа докладваното от съдията АНД №1838/2019г. по описа на ПРС, ХVIII н.с., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалван е Електронен фиш серия К №1144820, издаден от ОД на МВР, гр. Пловдив, с който И.Р.Б., ЕГН:**********, е санкциониран с административно наказание ГЛОБА в размер на 50.00 /петдесет/ лева за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят оспорва законосъобразността на електронния фиш и моли същият да бъде отменен. В съдебно заседание, не се явява, като ход на делото е даден съобразно разпоредбата на чл.61, ал.2 от ЗАНН.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата и след като анализира събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в преклузивния 7-дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна /лице, което е било санкционирано/ и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е ОСНОВАТЕЛНА.

В конкретния случай жалбоподателят е бил санкциониран за извършено от него нарушение по ЗДвП на 29.11.2015г. При извършената проверка настоящата инстанция констатира, че от датата, на която се твърди да е извършено нарушението, до настоящия момент, е изминал период от повече от три години. Тъй като в настоящия казус намира приложение разпоредбата на чл.80, ал.1, т.5 от НК, вр. чл.11 ЗАНН, се обосновава изводът, че давността в конкретния случай е три години или давността за административнонаказателно преследване е изтекла на 29.11.2018г. В този смисъл е и Тълкувателно постановление №1 от 27.02.2015г., прието съвместно от колегиите на ВАС и ВКС. По делото липсват данни за извършени действия по връчване на процесното НП по-рано, които да обосновават спирането или прекъсването на давността, поради което съдът приема, че в случая същата е започнала да тече на 29.11.2015г. и е изтекла на 29.11.2018г.

Поради горните мотиви, Пловдивският районен съд, ХVІII н.с.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К №1144820, издаден от ОД на МВР, гр. Пловдив, с който И.Р.Б., ЕГН:**********, е санкциониран с административно наказание ГЛОБА в размер на 50.00 /петдесет/ лева за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ