АНД 1571/2019 - Решение - 01-07-2019

Решение по Наказателно дело 1571/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1248

гр. Пловдив, 01.07.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД-ПЛОВДИВ, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

                                                                                         

          при участието на секретаря Мария Колева, като разгледа докладваното от съдията АНД1571/2019 г. по описа на ПРС, III нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

          Обжалвано е НП № 19-1030-000500 от 05.02.2019 г., издадено от  Началник Група при ОД на МВР-Пловдив, Сектор Пътна полиция срещу В.П.Р., с ЕГН: **********, с което на същия е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20.00 лева - за нарушение на чл. 6, т. 1 ЗДвП.

          Жалбоподателят, В.П.Р., обжалва цитираното наказателно постановление и моли същото да бъде отменено.

          Въззиваемата страна, Сектор Пътна полиция, оспорва така депозираната жалба и моли същата да бъде отменена.

          От фактическа страна се установява следното:

          На 17.12.2018 г., около 10.50 часа, … от Сектор Пътна полиция констатирал нарушение, допуснато от водач на л.а. Ауди 80 с рег. № ..., който бил паркирал в нарушение на забраната на пътен знак В 27 в град Пловдив, на ул. „Кукленско шосе“ до № 8. Било установено, че собственик на посоченото МПС е жалбоподателят В.П.Р., срещу когото била съставена глоба с фиш, а в последствие АУАН и въз основа на него било издадено и обжалваното НП, с което същият е бил санкциониран с глоба в размер на 20.00 лева за нарушение на чл. 6, т. 1 ЗДвП.

          В хода на проведеното съдебно производство като свидетел е бил разпитан актосъставителят – свид. С.Т., който в своите показания е потвърдил изложените в АУАН фактически констатации, посочвайки изрично, че проверката е извършена на посочената в АУАН дата и място. Като свидетел по делото е била разпитана и свид. Д.К., която е потвърдила факта, че на 17.12.2018 г. жалбоподателят е паркирал управляваното от него МПС на установеното по делото място, но посочва, че към момента на паркиране, в сутрешните часове, на мястото не е имало знак В 27, а такъв се е появил едва в следобедните часове. В тази връзка е изискана информация от Община Пловдив за датата на поставяне на пътен знак В 27 на посоченото място, като видно от постъпилата информация, такъв е бил поставен през юли 2017 г. Съдът кредитира посочените по-горе свидетелски показания, с изключение на показанията на свид. К. в частта, касаеща твърдението за липса на пътен знак Б 27 в момента на паркирането на автомобила на жалбоподателя, доколкото противното се установява от приобщения като писмено доказателство Протокол за монтирани средства за организация на движението, както и от показанията на свид. Т., според когото визираният пътен знак е съществувал на това място от преди проверката.

          Правни изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е ОСНОВАТЕЛНА, макар и не не посочените от жалбоподателя съображения.

При извършена проверка на обжалваното НП и АУАН, въз основа на който е постановено същото, служебно и във връзка с наведените в жалбата основания, настоящият съдебен състав констатира, че в конкретния случай в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в противоречие при описание на датата на извършване на нарушението. В тази връзка в НП е посочено, че нарушението е било извършено на 27.12.2018 г., а в АУАН като дата на извършване на нарушението е посочено 17.12.2018 г. Последното намира потвърждение и в приобщения като писмено доказателство фиш за налагане на глоба. Така очертаното несъответствие се оценя като съществено, доколкото внася неяснота относно датата на нарушението - основен реквизит на НП, което пък от своя страна неминуемо води до ограничаване на правото на защита, тъй като препятства възможността жалбоподателят, а и съдът, да разберат на коя дата се твърди да е извършено процесното нарушение. Констатираното несъответствие е неотстранимо и доколкото е съществено, наличието му обосновава порочността на издаденото НП.

          Предвид всичко гореизложено настоящият съдебен състав намира, че обжалваното Наказателно постановление, като постановено в нарушение на императивните изисквания на ЗАНН, следва да бъде отменено.

 

 

          Мотивиран от горното ПРС ІІІ н. с.,

 

 

Р  Е  Ш  И  :

         

          ОТМЕНЯ НП № 19-1030-000500 от 05.02.2019 г., издадено от  Началник Група при ОД на МВР-Пловдив, Сектор Пътна полиция срещу В.П.Р., с ЕГН: **********, с което на същия е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20.00 /двадесет/ лева - за нарушение на чл. 6, т. 1 ЗДвП.

 

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! МК