АНД 1386/2019 - Мотиви - 01-03-2019

Мотиви по Наказателно дело 1386/2019г.

М О Т И В И

по АНД № 1386/2019 г. ПРС, XXVI н.с.

Произвоството е по реда на чл. 4 УБДХ.

Образувано е въз основа на внесена административнонаказателна преписка от Пето РУ към ОД на МВР гр. Пловдив въз основа на акт за констатиране на проява на дребно хулиганство срещу лицето В.Д.Н. с ЕГН: **********, за това, че на 19.11.2018 г. в гр. Пловдив е извършил акт на дребно хулиганство, изразяващ се в отправяне на обидни реплики  по отношение на полицейския служител Т.Х.Т., с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

В съдебно заседание нарушителят В.Н., се явява лично, като призна написаното в акта относно това, че е написал посоченото в една от социалните мрежи - ,,Фейсбук‘‘. Изложи съображения, че в акта не били описани други обстоятелства, които били от значение за делото. Изложените от него твърдения в акта не би могъл да ги квалифицира като обидни.

Съдът, като съобрази дадените от нарушителя обяснения, както и приложените по делото доказателства – писмени, а именно: акт за констатиране на проява на дребно хулиганство, обяснения, копие от Постановление на РП гр. Пловдив, докладна записка, месечен график, разпечатка от ,,Фейсбук‘‘.

Нарушителят В.Д.Н., роден на *** ***, ..., български гражданин, с висше образование, работещ, неженен, неосъждан, живущ ***, настоящ адрес ***, ЕГН: **********

От съставения Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство, от обясненията, приложени по делото, както и от разпита на нарушителя в съдебно заседание се установява, че на 19.11.2018 г. лицето В.Н. след като му е бил съставен акт по ЗДвП от … Т.Х.Т. публикувал във ,,Фейсбук'' снимка на служебния автомобил ползван от Т. с изявление, към нея ,,Джендъри на колелото на Асеновградско. Единият е меко казано джендър, … Т.!!, Т.Т. е един селски тарикат от Садово, който се представя за полицай, ама законите малко не ги знае, амапростено му е за това, но не и за това, че ме заплашваше. Той даже е в групата, нека гледа сладура му със сладура, да не се засичаме в кабинета ми… иначе силно надявам да се видим в съдебна зала с него, доста нагъл и прост служител…''. Публикацията била прочетена от А.С., Г.Д., А.К. и З.Г., които съобщили на Т. Т., който се почувствал много унизен.

Горната фактическа обстановка, съдът приема за безспорно и категорично установена от обясненията на нарушителя Н., както и от обясненията на очевидците Т. Т., А.С., Г.Д., А.К. и З.Г..

Съдът кредитира изцяло така депозираните гласни доказателства, доколкото същите са ясни, логични и последователни и си кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал, а именно разпечатка от ,,Фейсбук‘‘.

Ето защо, се достигна до извод, че В.Н. е написал обидни думи по отношение на полицейския служител Т. Т..

Обстоятелството, че нарушителят признава описаното в акта, а по същество твърди, че е невинен, не води до липса на състав на нарушение, тъй като признава, че е написал процесните думи във ,,Фейсбук'' и по-скоро излага твърдения защо ги е написал, а именно, че е бил ядосан.

Тази фактическа обстановка сочи, че с действията си В.Д.Н. е извършил фактическия състав на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 УБДХ, а именно: че на 19.11.2018 г. в гр. Пловдив е извършил акт на дребно хулиганство, изразяващ се в отправяне на обидни реплики  по отношение на полицейския служител Т.Х.Т., с което е нарушил обществения ред и спокойствие. Безспорно написването на думите ,,Джендъри на колелото'', селски тарикат, доста нагъл и прост служител…'' представляват обидни реплики, като те са били адресирани към лицето Т. Т. и са били възприети от неограничен брой хора, в това число и от полицейските служители А.С., Г.Д., А.К. и З.Г.. Непристойните действия, макар и да са били написани в социална мрежа, а не са били изречени на обществено място, безспорно изпълват състава на нарушението за което нарушителят е предаден на съд. Насочени са били към полицейски служител по повод и в изпълнение на служебните му задължения, в нарушение на обществения ред и спокойствие, което свидетелите възприели като оскърбително отношение и държане, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 НК.

При определяне на наказанието, Съдът взе предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Към смекчаващите вината обстоятелства попада това, че нарушителят признава извършените от него действия, поради всичко това съдът предпочете по-леката от предвидените в УБДХ санкции, а именно глобата, тъй като задържането в структурно звено на МВР би било прекомерно тежка санкция за подобно нарушение.

Ето защо, съдът намира, че в случая следва да се наложи глоба в предвидения в УБДХ максимален размер, а именно такъв от 500 лева.

Съдът намира, че така определеното по вид и размер наказание в най-пълна степен съответства на тежестта на нарушението, личността на нарушителя и характера на обществените интереси, които са накърнени и които Указът защитава, а именно обществения ред и спокойствие и е съобразен с материалното състояние на нарушителя.

По изложените съображения, Съдът постанови решението си.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала! МК