АНД 1305/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Наказателно дело 1305/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер   1324                       15.07 Година  2019           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                  ХХІІІ наказателен  състав

 

На    девети  юли                                                 2019    Година

 

В публично заседание в следния състав:

 

 

Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

 

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията

 

АН дело номер    1305      по описа за            2019     година

 

 

Р Е Ш И :

 

 

       ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-1030-011227/08.01.2019г. на Началника на група в Сектор ПП при ОДМВР гр. Пловдив, с което на Д.П.П. ЕГН ********** са наложени две административни наказания “ГЛОБА” в размер съответно на 200лв. и 100лв., както и наказание „лишаване от право да управлява БПС“ за срок от 1 месец за извършени нарушения по чл.25 ал.1 и по чл.123 ал.1 т.3 б.А от Закона за движение по пътищата.

   

       Решението подлежи на обжалване пред ПАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                                                     

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.

 

       МОТИВИ :

           

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

   Обжалвано е Наказателно постановление № 18-1030-011227/08.01.2019г. на Началника на група в Сектор ПП при ОДМВР гр. Пловдив, с което на Д.П.П. ЕГН ********** са наложени две административни наказания “ГЛОБА” в размер съответно на 200лв. и 100лв., както и наказание „лишаване от право да управлява БПС“ за срок от 1 месец за извършени нарушения по чл.25 ал.1 и по чл.123 ал.1 т.3 б.А от Закона за движение по пътищата.

    Жалбоподателят Д.П.П., моли да се отмени Наказателното постановление, по съображения, изложени в жалбата.

   Въззиваемата страна- ОДМВР гр. Пловдив, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.  

 

   Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

 

      ЖАЛБАТА Е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

   Атакуваното Наказателно постановление е издадено против П. за това, че на 11.12.2018г. около 11.00часа в гр. Пловдив на бул. „Марица” до № 19 в района на магазин „Лекси“ като водач на товарен автомобил „Мерцедес 1833 А АКСОР” с рег. № ….: 1. Извършва завиване наляво, за да излезе от реда на престояващи ППС, без ад се съобрази с престояващия от дясната му страна т.а. „Пежо“ с рег. № ….. и го удря в задната му товарна врата – ПТП с материални щети;. 2. Напуска местопроизшествие без да спре и да окаже съдействие за установяване на вредите от него.

    Видно от приложения към административната преписка Акт за установяване на административно нарушение № Д947888/11.12.2018г., същият е съставен против жалбоподателя за посочените нарушения, а разпитан в хода на съдебното производство актосъставителя Й. В К. изцяло поддържа изложените в него констатации. Същият допълва, че лично не е установил извършеното, тъй като били сезирани с жалба за причиненото ПТП от жалбоподателя. При съставянето на Протокола за ПТП и АУАН П. не отрекъл извършеното, но отказал да ги подпише. Освен това свидетелят огледал и процесното МПС, като установил леко остъргване.

          В хода на делото са разпитани И.А. П и В.Т.М. – свидетели ри съставяне на АУАН, които заявяват, че нямат спомен по случая.

         От така изложените доказателства се налага категоричният според съда извод, че по делото са налице безсъмнени доказателства за извършени от страна на Д.П.П. административни нарушения по чл. 25 ал.1 и по чл.123 ал.1 т.3 б.А от Закона за движение по пътищата. В тази насока да се направи положителен извод спомогнаха преди всичко показанията на актосъставителя К., дадени под страх от наказателна отговорност и лишени от субективна оценка на обстоятелствата по случая. Същите напълно се подкрепят от писмените доказателства по делото, а именно протокол за ПТП, АУАН, справка за нарушител от региона, Заповеди. Във връзка с това следва да се посочи, че липсват основания да не бъдат кредитирани показанията на актосъставителя, който подробно описва собствените си констатации при пристигане на място, като без съмнение заявява, че жалбоподателят е извършител на вменените му деяния.

   Не на последно място самият жалбоподател, въпреки предоставената му за това възможност не ангажира каквито и да било доказателства за опровергаване направените в АУАН констатации, а чисто декларативно заявява, че Наказателното постановление е необосновано и незаконосъобразно. Тоест следва да се приеме, че извършените констатации от проверяващия и санкциониращия орган не са опровергани по какъвто и да било начин и безсъмнено се установява, че на инкриминираните дата и място жалбоподателят не е спазил изискванията на ЗДвП по посочените в АУАН и НП норми. Във връзка с това следва да се посочи, че въпреки факта, че свидетелят не е очевидец на извършеното, то причинените материални щети по пострадалия лек автомобил са напълно видими от Протокола за ПТП.

 

   Поради изложеното и атакуваното Наказателно постановление № 18-1030-011227/08.01.2019г. на Началника на група в Сектор ПП при ОДМВР гр. Пловдив, с което на Д.П.П. ЕГН ********** са наложени две административни наказания “ГЛОБА” в размер съответно на 200лв. и 100лв., както и наказание „лишаване от право да управлява БПС“ за срок от 1 месец за извършени нарушения по чл.25 ал.1 и по чл.123 ал.1 т.3 б.А от Закона за движение по пътищата, като обосновано и законосъобразно, следва да бъде  ПОТВЪРДЕНО.

  

      Що се отнася до размера на наложените наказания „ГЛОБА” и „лишаване от право да управлява МПС“, то видно от правилно посочените санкционни норми на ЗДвП, те са в рамките на определения размер на санкциите за реализираните от жалбоподателя нарушения. Следователно правилно административно-наказващият орган е преценил всички обстоятелства по случая и е определил именно тези размери, като е преценил конкретната тежест на извършеното.

 

     По делото се сочат, но при извършената служебна проверка от страна на съда не се установяват допуснати нарушения на процесуалните правила при съставянето на АУАН и издаване на обжалваното НП. В тази връзка се явяват неоснователни възраженията, наведени в жалбата, тъй като видно от текстовете като на АУАН, така и на атакуваното НП, в същите в достатъчна степен са индивидуализирани мястото, датата, времето, начина на извършване на нарушението и самоличността на извършителя.

 

   За изложените изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

 

   По застъпените мотиви съдът постанови решението си.

                                     

        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.