АНД 1263/2019 - Решение - 01-07-2019

Решение по Наказателно дело 1263/2019г.

                                            Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                            №1255

                                     гр. Пловдив,  01.07. 2019  г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на тридесети май  две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ САКУТОВА

                                                                                        

при участието на секретаря Славка Иванова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 1263/2019 г. по описа на РС-ПЛОВДИВ, XX нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба, подадена от З.М.С. ***, против Наказателно постановление № НП-15/31.01.2019г. на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000,00 лв. на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите за нарушение на чл.248, т.4 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съораженията, инсталациите и уредите за природен газ във връзка с чл.359, ал.1,т. 2 б.”а” от същата Наредба, както и „глоба” в размер на 1000,00 лв. на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите, отнасящо се до експлоатция на сградна газова инсталация, за нарушение на чл.248, т.4 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съораженията, инсталациите и уредите, отнасящо се до експлоатация за газов уред за природен  газ във връзка с чл.359, ал.1, т.2,б. „б” от същата Наредба.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, се представлява от пълномощника му с приложено към жалбата пълномощно  – Д.Т.С., която поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, алтернативно моли съда да измени размера на наложените наказания като прекомерно завишен и несъобразен със степента на нарушението.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител.

Жалбата е допустима – подадена е от лице, което има право на обжалване, в предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН срок, срещу акт, подлежащ на съдебен контрол и при наличие на правен интерес, доколкото жалбоподателят се явява санкционирано лице.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното :

На 04.07.2018 г. около 11 : 00 ч. на основание чл.42, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите / ЗТИП/ служител на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”  извършил проверка на адрес : гр.Пловдив, бул.****

Проверката е извършена съвместно със С.З., ** в РО ИДТН ЮЦБ, гр.Пловдив и в присъствието на М.З.С., живущ в ап.*** на същия адрес. При проверката било установено, че за снабдяване на ап.А-1 с топла вода се експлоатира сградна газова инсталация за природен газ  с Рраб 0,02 bar , L=17m и газов уред – стенен газов котел – марка TESY, тип G BR G01 SN 21, P=24 kw, N 11031265.

Било установено, че съораженията се експлоатират, тъй като в момента на проверката кранът на изхода на инсталацията бил в отворено положение и същата захранвала с природен газ газовият уред, чийто бутон за включване бил в положение „ОN” с включена светлинна, а манометърът,  вграден в него, отчитал налягане 1,1 bar.

От пристъващия на проверката М.З.С. били изискани документи и били представени  съответно актове за първоначален технически преглед от 31.10.2013 г. и обща ревизионна книга на съораженията, от които било установено, че ползвател на съораженията е З.М.С. ***.

Установено било, че сградната газова инсталация била вписана под № 022 ГИ 2731 в регистъра на съораженията с повишена опасност на „Термола” ЕООД  - лице, получило лицензии за осъществяване на технически надзор на съораженията с повишена опасност с номера 195/13.02.2006 г. и 247/30.08.2006г. и регистрационен № 022, за осъществяване на технически съоражения с повишена опасност от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, орган за технически надзор съгласно чл.349, ал.1 т.2 от НУБЕПРГСИУПГ. Газовият уред – стенен газов котел е вписан в същия регистър с регистрационен номер 022 ГИ 2732.

При проверката бил извършен и преглед на записите в ревизионната книга, при което било установено, че в нея липсват записи от каквито и да е технически прегледи, извършени след 31.10.2013 г. – датата на извършване на първоначалните технически прегледи на съораженията.

При запитване до „Термола” ЕООД с писмо с изх.№ 83-00-83 -00-8102/09.07.2018 г. относно извършени прегледи на гореописаните съоражения, с писмо вх.№ 83-00- 83 -00-8102-1/10.07.2018 г. била получена информация, че периодични прегледи на двете съоражения са били извършени на 05.07.2018 г., т.е. към датата на проверката било установено, че двете съоражения били експлоатирани от ползвателя З.М.С. без да им е извършен  периодичен технически преглед.

Във основа на констатациите от проверката бил съставен Акт за установяване на административно нарушение от 03.08.2018 г., като било прието, че  от страна на ползвателя З.М.С. са допуснати следните нарушения :

На 04.07.2018 г. около 11,00 ч. в гр.Пловдив, бул. ****  е допуснал експлоатация на сградна газова инсталация за природен газ с рег.№ 022 ГИ 2731 без да й е извършен периодичен технически преглед по чл.359, ал.1 т.2 б. „а” от НУБЕПРГСИУПГ- нарушение на чл.248, т.4 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съораженията, инсталациите и уредите за природен газ.

На 04.07.2018 г. около 11,00 ч. в гр.Пловдив, бул. *** е допуснало експлоатация на газов уред за природен газ с рег.№  022 ГИ 2732 без да му е извършен периодичен технически преглед по чл.359, ал.1 т.2 б. „б” от НУБЕПРГСИУПГ- нарушение на чл.248, т.4 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съораженията, инсталациите и уредите за природен газ.

Актът бил съставен в присъствие на пълномощник на нарушителя, като в графа възражения и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН било направено възражение срещу направените в акта констатации.

В тях се посочвало, че неспазването на изискванията за периодичен технически преглед не било по вина на ползвателя, а по вина на „Термола” ЕООД, тъй като дружеството не било спазило сроковете за проверка съгласно Акта за първоначален технически преглед от 31.10.2013 г.

Въз основа на съставения АУАН и като се запознал с констатациите от проверката административнонаказващият орган издал обжалваното наказателно постановление. Установената в АУАН фактическа обстановка била описана по идентичен начин.

Така описаната фактическа обстановка съдът установи въз основа на събраните в хода на съдебното следствие устни и писмени доказателства – акт за първоначален технически преглед от 31.10.2013 г., писмо от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор , Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” , РО Южна България, Писмо от „Термола” ЕООД до Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” , РО Южна България; ревизионен акт от „Термола”ЕООД от 05.07.2018 г., Акт за първоначален технически надзор от 31.10.2013 г.

При проверка относно процесуалните изисквания за съставяне на АУАН и НП, съдът не констатира допуснати процесуални нарушения. И АУАН, и НП са съставени в предписаната от закона форма и съгласно разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Спазени са предвидените в  чл. 34 от ЗАНН  срокове за съставяне на АУАН и НП. Преди съставяне на АУАН нарушителят е бил поканен да присъства при съставянето му, като същият е връчен на упълномощен представител на нарушителя. Проверката е извършена при събиране на всички относими към случая доказателства. Нарушенията са описани по ясен начин, даващ възможност на нарушителя да разбере в какво се състоят нарушенията  и да организира адекватно защитата си.

Не се спори по делото, че жалбоподателят е ползвател на сградна газова инсталация, находяща се в жилищна сграда с адрес гр.Пловдив, бул. ***, както и на газов уред, находящ се в гр.Пловдив, бул. ****

Установява се от приложения и приобщен по делото Акт за първоначален технически надзор от 31.10.2013 г., че е извършен първоначален технически преглед на обект, находящ се в гр.Пловдив, ул. ****, ПИ с идентификатор 56784.518.246.1.1, представляващ ап. *** от „Термола” ЕООД .

Установява се от изпратеното от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” , РО Южна България, както и от постъпилия отговор от „Термола” ЕООД до Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”, РО Южна България, че за проверявания обект, чийто ползвател се явява жалбоподателят, че периодични технически прегледи не са извършвани до 05.07.2018 г. поради липса на заявени такива от ползвателите на съораженията, съобразно норрмативно установените изисквания , както и че периодичен технически преглед е извършен на 05.07.2018 г.

В съответствие с приложените към административнонаказателната преписка писмени доказателства са и показанията на разпитания в качеството на свидетел актосъставител В.А.Ч., която потвърждава констатациите от проверката и резулатите от нея. Нейните показания съдът кредитира и намира същите за обективни, последователни и логични, подкрепящи се от останалите писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи :

Сградната газова инсталация и газовият уред за природен газ попадат в обхвата на чл.1а, т. 4 и чл.1а, т. 8 от НУБЕПРГСИУПГ.

На датата на проверката същите са били в експлоатация – кранът на изхода на инсталацията е бил в отворено положение.

От показанията на актосъставителя и съставения акт се установява, че към деня на проверката не са били провеждани предвидените периодични технически прегледи.

Вярно е възражението, наведено в жалбата, че цитираните норми - чл.359, ал.1,т.2,б. „а” и чл.359, ал.1 т.2, б. „б” от Наредбата уреждат правомощията и задълженията на органите за технически надзор относно сроковете за периодичен преглед на експлоатирания от жалбоподателя газов уред, но не и задължения за ползвателя.

Но съгласно чл.248, т.4 от Нардебата,  квалифицираща нарушението ползвателят, ръководителят на предприятието и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения, на които не е извършен съответния  технически преглед съгласно чл.359, ал.1 т.2, б. „а” и чл.359, ал.1 т.2, б. „б” от Наредбата.

С оглед изложеното несъмнено е осъществен състава на нарушенията на чл.248 , т.4 от Наредбата от ползвателя.

В случая налице е правилно приложение на материалния закон и на сътветстващата на нарушенията санкционна норма.

За извършеното нарушение санкционната норма на чл.55, ал.2 от ЗТИП предвижда наказване с „глоба“ от 100 до 2000 лв. Позовавайки се на събраните в съдебното следствие писмени и гласни доказателства, съдебният състав приема, че определената „глоба“ за всяко от нарушенията е прекомерно завишена и не съответства на изискванията на чл.27 ЗАНН. По делото няма данни нарушението да е извършено и преди това. Съобразявайки изложеното съдът намира, че така определеният размер на наказанията е прекалено завишен, същият се явява необоснован и несъобразен с доказателствата по делото и следва да бъде намален до минимално предвидения, а именно до 100,00 лв. Съдът намира, че с определяне на наказание „глоба“ за всяко от нарушенията в размер на 100,00 лв. ще бъдат постигнати целите на наказанието, предвидени в чл.12 от ЗАНН.

Правилно при издаване на наказателното постановление административнонаказващият орган е преценил, че не са налице основания за приложение на чл.28 от ЗАНН. В случая високата тежест на нарушението се изразява в нарушаване правилата за безопасна експлоатация на съоръжения, което е с повишена опасност. Като се вземе предвид продължителния период от време – от 31.10.2013 г. до 04.07.2018 г. , при дължим периодичен технически преглед за съораженията по  чл. 1а, т. 1-5 - веднъж на 12 месеца, а за газовите уреди по чл. 1а, т. 8 - веднъж на две години, съдът намира, че констатираните нарушения не се отличават с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от същия вид.

Водим от изложеното съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде изменено единствено в частта за наказанията, като същите следва да бъдат намалени до минимално предвидения в закона размер.

Ето защо съдът

 

РЕШИ :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НП-15/31.01.2019г. на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на З.М.С., с ЕГН ********** ***  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000,00 лв. по т.1 на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите за нарушение на чл.248, т.4 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съораженията, инсталациите и уредите за природен газ, както и  административно наказание „глоба” в размер на 1000,00 лв. по т.2 на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите за нарушение на чл.248, т.4 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съораженията, инсталациите и уредите за природен газ, в частта на наложените наказания, както следва :

НАМАЛЯВА размера на глобата на 100 лв. по т.1 на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите за нарушение на чл.248, т.4 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съораженията, инсталациите и уредите за природен газ.

НАМАЛЯВА размера на глобата на 100 лв. по т.2 на основание чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите за нарушение на чл.248, т.4 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съораженията, инсталациите и уредите за природен газ.

Решението подлежи на касационно обжалване по реда на Глава ХII от АПК и на основанията по НПК, пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на страните .

 

 

 

 

                                                      Районен съдия : ...............................

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.