АНД 855/2018 - Решение - 25-04-2018

Решение по Наказателно дело 855/2018г.

 

РЕШЕНИЕ

 

Номер  703                                  25.04.2018 година                       Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                            ХХІІ наказателен състав

На двадесети март                                      две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: МАГДАЛЕНА КОЙЧЕВА

като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 855 по описа за 2018 година

 

Р Е Ш И:

 

 ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 312811-F314866 от 05.01.2018г. на Заместник-директора на ТД на НАП – гр.Пловдив, с което на „Братя Димови 2009“ ООД, ЕИК 200830158, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Юбилейна“ № 7, представлявано от Г.И.Д., ЕГН **********, Е.И.Д., ЕГН **********, К.Ю.Д., ЕГН ********** и И.К.Д., ЕГН **********,  на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена „Имуществена санкция“ в размер на 800 /осемстотин/ лева за извършено административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ, вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС.

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, по реда на Глава ХІІ от АПК.

     

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 312811-F314866 от 05.01.2018г. на Заместник-директора на ТД на НАП – гр.Пловдив, с което на „Братя Димови 2009“ ООД, ЕИК 200830158, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Юбилейна“ № 7, представлявано от Г.И.Д., ЕГН **********, Е.И.Д., ЕГН **********, К.Ю.Д., ЕГН ********** и И.К.Д., ЕГН **********,  на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена „Имуществена санкция“ в размер на 800 /осемстотин/ лева за извършено административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ, вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС.

Жалбоподателят,  „Братя Димови 2009“ ООД обжалва издаденото наказателно постановление и моли същото да бъде отменено. Излага становище за висок размер на наложената имуществена санкция.  В съдебно заседание се представлява от процесуален представител адв.А., който поддържа жалбата и прави същото искане.

Въззиваемата страна – ТД на НАП гр. Пловдив, редовно призована, изпраща процесуален представител юрк.Шишкова, която моли наказателното постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно, като излага съображения в тази насока.

Съдът, като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

Атакуваното Наказателно постановление е издадено против „Братя Димови 2009“ ООД за това, че при извършена оперативна проверка на 10.07.2017 г. в 10,55 часа в обект-склад за търговия на едро с плодове и зеленчуци, находящ се в с.Първенец, общ.Родопи, обл.Пловдив, стоково тържище „Родопи 95“ АД, склад № 39, стопанисван от „Братя Димови 2009“ ООД, ЕИК по Булстат 200830158 е установено, че не всички продажби в обекта се отчитат посредством ЕКАФП.

При извършената проверка е установено, че „Братя Димови 2009“ ООД,  в качеството си на лице по чл.3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ не регистрира и отчита всяка продажба на стоки чрез издаване на фискална касова бележка от въведеното в експлоатация ФУ за пълната сума на платените в брой покупки. Горното се потвърждава от саморъчна декларация от лицето Е.С.М.за извършена покупка на 54,3 кг лимони на цена 1,70 лв./кг – общо 92,31 лв. и 132,3 кг портокали на цена 1,10 лв./кг – общо 145,53лв., всичко на обща стойност 237,84 лв. За описаните покупки е заплатил 237,84 лв., а от „Братя Димови 2009“ ООД  му е издадена данъчна фактура № 1000001822/10.07.2017 г., придружена с фискален  бон № 004466 от 10.04.2017 г., 07,18 часа, на стойност 66,32 лв. За разликата от 171,52 лв. между реално заплатената от клиента сума – 237,84 лв. и отразената сума във фактурата и касовата бележка – 66,32 лв., не е издаден фискален бон от монтираното, въведено в екплоатация и функциониращо в обекта фискално устройство, модел Тремол ZS-KL с ИН ZK039148 и ФП № 50044601, нито касова бележка от ръчен кочан, отговарящ на изискванията на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ.

Нарушението е открито на 10.04.2017 г. и е документирано с ПИП серия АА с № 0130632 от 10.04.2017 г. и води до неотчитане на приходи.

Нарушен е състава на чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС.

Наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН № F314866 от 06.07.2017г., съставен от С.М.К. - *** в ТД на НАП-Пловдив.

Изложените по-горе фактически положения се установяват отчасти от събрания по делото доказателствен материал – гласни и писмени доказателства, които съдът кредитира като обективни и достоверни. Разпитаният в съдебно заседание актосъставител С.М.К. излага обстановка, идентична с описаната в АУАН. Съдът възприема показанията на този свидетел като последователни, непредубедени и в съотвествие с установената по делото фактическа обстановка и приложените по административно – наказателната преписка доказателства.  

В тази връзка съдът намира, че несъмнено от страна на жалбоподателя е осъществено изследваното нарушение, но въпреки това наказателното постановление следва да бъде отменено. При извършена служебна проверка на АУАН и НП настоящият съдебен състав констатира, че в хода на проведеното административно-наказателно производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, нарушаващо правото на защита на санкционираното дружество и явяващо се основание за отмяна на атакуваното постановление. Допуснатото нарушение касае даденото в атакувания административен акт описание на нарушението и на обстоятелствата по неговото извършване, които са неясни, вътрешно противоречиви и несъответни на описаното нарушение в АУАН и на събраните по делото доказателства.

Със съставения АУАН дружеството-жалбоподател е било привлечено към административно-наказателна отговорност за нарушение, осъществено на 10.04.2017 г., на коятодата била извършена оперативна проверка от служители на ТД на НАП-Пловдив.  С издаденото НП била ангажирана отговорността на дружеството за деяние, съставляващо административно нарушение по същия текст, посочен в АУАН, но осъществено на друга, различна от визираната в акта дата, а именно – 10.07.2017г., когато АНО твърди, че е извършена въпросната проверка. Едновременно с това в постановлението е отбелязано, че нарушението е открито на 10.04.2017 г., така както е посочено и в акта.  Отделно от това при описание на обстоятелствата по извършване на нарушението, наказващият орган е посочил в своя акт, че санкционираното дружество при извършената продажба е издало данъчна фактура № 1000001822/10.07.2017 г. Такава фактура с идентичен номер, но издадена на дата 10.04.2017 г. е отбелязана в акта и приложена като писмено доказателство в административната преписка. В случая описанието, което е дадено за осъщественото според АНО административно нарушение не е съобразено с установеното и прието от актосъставителя нарушение, както и с действителното установено фактическо положение. Налице е несъотвествие и противоречиво излагане на фактическите положения, при които е осъществен състава на разглежданото деяние, описани в акта и НП, което съставлява нарушение на процесуалните правила.  Нарушението е от категорията на съществените, тъй като пряко рефлектира върху правото на защита на наказаното дружество и гарантираната му от закона възможност да научи какво точно нарушение му се вменява, кога и при какви обстоятелства е осъществено, за да организира защитата си в пълен обем. Допуснатото нарушение е неотстранимо в настоящата въззивна инстанция с оглед контролните функции на същата, поради което и налага отмяна на наказателното постановление.

С оглед на всичко гореизложено настоящият съдебен състав счита, че атакуваното Наказателно постановление № 312811-F314866 от 05.01.2018г. на Заместник-директора на ТД на НАП – гр.Пловдив, с което на „Братя Димови 2009“ ООД, ЕИК 200830158, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Юбилейна“ № 7, представлявано от Г.И.Д., ЕГН **********, Е.И.Д., ЕГН **********, К.Ю.Д., ЕГН ********** и И.К.Д., ЕГН **********,  на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена „Имуществена санкция“ в размер на 800 /осемстотин/ лева за извършено административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ, вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС, следва да бъде ОТМЕНЕНО, като незаконосъобразно.

За изложените изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

По застъпените мотиви съдът постанови решението си.

                                   

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

Секретар: М.К.