АНД 8207/2018 - Решение - 29-07-2019

Решение по Наказателно дело 8207/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1430                                   29.07.2019 г.                          гр. ПЛОВДИВ

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                        ІХ нак. състав

На двадесет и девети юли      две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: ЦОНКА КИЧЕВА

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 8207 по описа за 2018 година

 

                                               Р Е Ш И:

                           

ПРИЗНАВА ОБВ. П.Г.П. – роден на *** ***, ***, български гражданин, неженен, средно специално образование, пенсионер, неосъждан (реабилитиран), ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 25.03.2013 г. в гр. Пловдив, при условията на посредствено извършителство, чрез Н.А.К., ЕГН **********,*** – ***, пред Районен съдПловдив, съзнателно се ползвал от неистински частен документДоговор от 03.01.2008 г. за поддръжка и управление на недвижим имот между «Аетек.ОЕ» ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК 160128807 – като възложител, и П.Г.П., ЕГН **********,*** – като изпълнител, относно положения в него подпис за «възложител» от името на Х. Н. Г. – гражданин на ***, роден на *** г., като е представил документа по ч. гр. д. № 4858/2013 г. по описа на Районен съдПловдив, първи граждански състав, когато от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорностпрестъпление по чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 НК, поради което и на основание  чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 от НК вр. чл. 78 А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 2000 (две хиляди) лева.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда обв. П.Г.П. да заплати сумата от 120 (сто и двадесет) лева, представляваща разноски по досъдебното производство, по сметка на ОДМВР – Пловдив в полза на Държавата.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда обв. П.Г.П. да заплати сумата от 1713 (хиляда седемстотин и тринадесет) лева, представляваща разноски по делото, по сметка на РС – Пловдив в полза на съдебната власт.

        

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС – Пловдив. 

 

                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.