АНД 7381/2018 - Мотиви - 26-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 7381/2018г.

М О Т И В И

по АНД № 7381/2018г. по описа на Пловдивски районен съд - VІІ наказателен състав

 

Производството е по реда на глава XXVIII  от НПК

С Постановление от 16.11.2018 година Районна прокуратура - гр. Пловдив е внесла в Пловдивски районен съд предложение обвиняемият С.Й.Н. - роден на ***г***, ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работещ, живущ ***, неосъждан, с ЕГН **********, да бъде освободен от наказателна отговорност по чл. 78 А от НК за това, че на 27.09.2017г. в гр. Пловдив, в качеството на длъжностно лице - „*****, е присвоил чужди пари в размер на 360,00 лв., собственост на „Савас 2017" ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 20453690, връчени му в това качество да ги пази, като присвояването е маловажен случай - престъпление по чл.204, б.„а", вр. чл.201 от НК.

Прокурорът счита, че предвид събраните в хода на досъдебното производство доказателства е доказано по безспорен начин, че обвиняемият С.Н. е извършил от субективна и обективна страна престъплението, в което е обвинен. Счита, че са налице предпоставките по чл.78а от НК за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, което да бъде минимален размер, съобразно установените данни по досъдебното производство за личността му.

Обвиняемият С.Й.Н., редовно призован, не се явява в съдебно заседание.

Адв.С.Г.П., служебен защитник на обвиняемия Н., счита, че са налице основанията за прилагане на чл.78а от НК, а именно освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Моли същото да бъде в минимален размер.

Пловдивски районен съд - VIІ наказателен състав, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

 

 

 

 

Обвиняемият С.Н. към дата 24.09.2018 год. работел като *****в „Савас 2017" ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 20453690 по сключен трудов договор № 21 от 19.06.2017 год. Мястото на работа на обвиняемия било в ресторанти „Мистрал" и „Орфей", находящи се в гр. Пловдив, последния в ж.к. „Тракия", до блок № 183. Съгласно длъжностната характеристика, връчена на обвиняемия С.Н. на 19.06.2017 год., част от основните му длъжности задължения били следните: „Оформя съответните касови документи за извършените услуги" - /І. т. 5/ и „отчита ежедневно оборота от извършената дейност" - /І. т. 6/.

Съгласно технологията на работа на сервитьорите в ресторант „Орфей" всеки един от тях за всяка поръчка на клиент в ресторанта издава междинен касов бон - „марка". Когато клиентът пожелае цялата сметка, за да я плати, се издава окончателен касов бон на базата на междинните. Този окончателен касов бон се отчита през фискалния апарат на ресторанта. Отделно от това в ресторант „Орфей" има служебен компютър, за който всеки сервитьор има свой индивидуален код със самостоятелна парола. С този код всеки от сервитьорите въвежда в служебния компютър поръчките на клиентите, за които издава „марки". В края на работната смяна по индивидуалния код на всеки от сервитьорите на база въведените „марки" в служебния компютър се проверява /засича/ оборота. Засеченият оборот се представя на сервитьора, който отчита парите от него и издадените фискални бонове.

На 23 срещу 24.09.2017 год. обвиняемият С.Н. бил на работа „нощна смяна", за времето от 19:00 ч. на 23.09.2017 год. до 07:00 ч. на 24.09.2017 год. в ресторант „Орфей" в гр. Пловдив. Въпросната смяна обвиняемият работил заедно със свидетеля М.Ш., като последният изпълнявал функцията на барман. Същата вечер в ресторанта нямало много клиенти, дори около 02:00 ч. на дата 24.09.2017 год. се изпразнил и в него останали само обвиняемият и свидетелят. Около 06:30 ч. на 24.09.2017 год. обвиняемият С.Н. напуснал ресторанта, като обяснил на свидетеля М.Ш., че отива да купи банички. При напускането свидетелят казал на обвиняемия да остави парите от оборота, но последният отказал. След като напуснал ресторанта, около 07:00 ч. в него дошла свидетелката В.Г., която трябвало да работи „дневна смяна" за времето от 07:00 ч. до 19:00 ч. на 24.09.2017 год. Свидетелката извършила проверка на служебния компютър и установила, че оборотът от нощната смяна е в размер на 360,00 лв. За оборота свидетелката В.Г. попитала свидетеля М. Ш., който й обяснил, че той се намира у обвиняемия С.Н., който пък от своя страна малко по - рано напуснал ресторанта. Свидетелката В. Г. провела два телефонни разговора с обвиняемия, като при всеки от тях той заявявал, че ще се върне в ресторанта и ще отчете оборота. Въпреки заявеното, обаче обвиняемият С.Н. не се върнал. В ресторанта той дошъл вечерта на 24.09.2017 год., когато отново трябвало да работи „нощна смяна". Тогава с него свидетелите В. Г. и С. С. -****на ресторант „Орфей" провели разговор, в който той обяснил, че в момента в него няма пари и не може да отчете оборота от „нощната смяна", която работел на 23 срещу 24.09.2017 год. Впоследствие обвиняемият С.Н. на неустановена в хода на разследването дата напуснал работата като сервитьор в ресторанти „Мистрал" и „Орфей". До напускането си той не възстановил сумата от 360,00 лв., която присвоил като оборот. Това обвиняемият не направил и до настоящия момент.

Свидетелят С. С., след като обвиняемият С.Н. не възстановил сумата от оборота, сигнализирал органите на МВР. Била извършена проверка, а впоследствие образувано и настоящото наказателно производство.

По воденото наказателно производство е изискана и приложена справка съдимост на обвиняемия С.Н., видно от която той е не осъждан и не е бил освобождаван от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК.

При така описаната фактическа обстановка, с деянието си от обективна и субективна страна, обвиняемият С.Н. е осъществил състава на престъплението по чл. 204, б. „А" вр. чл. 201 от НК - на 27.09.2017 год. в гр. Пловдив, в качеството на длъжностно лице - „***/" в „Савас 2017" ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 20453690, е присвоил чужди пари в размер на 360,00 лв., собственост на „Савас 2017" ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 20453690, връчени му в това качество да ги пази, като присвояването е маловажен случай.

В настоящия случай обвиняемият С.Н. е имал качеството на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. „б" от НК, защото му е било възложено да изпълнява срещу заплащане работа, свързана с пазене на чуждо имущество, собственост на „Савас 2017" ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 20453690, като същият е бил включен и в организационната структура на дружеството.

Обвиняемият С.Н. е осъществил от обективна страна деянието присвояване, доколкото не е отчел парите от оборота в размер на 360,00 лв., собственост на пострадалото дружество, а е присвоил същите за себе си. Разпореждането е извършено чрез фактически действия, като обвиняемият е взел парите за себе си. По този начин е налице преминаване на собствеността на парите в полза на последния.

От субективна страна деянието е извършено от обвиняемия С.Н. умишлено, под формата на пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния му характер и е целял настъпването на общественоопасните последици. Обвиняемият е съзнавал, че няма други права върху връченото му в качеството на длъжностно лице /сервитьор/ чуждо имущество /сума пари в размер на 360,00 лв./, освен да го пази /да ги съхранява и впоследствие отчита/, но въпреки това се е разпоредил с него в своя полза, за което е нямал право.

Съдът намира, че деянието е извършено в маловажен случай. Маловажността на случая за деянието на обвиняемия Н. се обуславя ниската стойност на присвоените пари - под размера на минималната работна заплата за страната и чистото му съдебно минало.

Разпитан в хода на досъдебното производство, Н.  заявява, че разбира в какво е обвинен, не взима становище по отношение на вината и се възползва от правото си да не дава обяснения по случая.

Описаната фактическа обстановка съдът приема за установена от обясненията на обвиняемия и от показанията на свидетелите, дадени в досъдебното производство, както и от останалите събрани и приложени по делото писмени  доказателства.

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът счита, че от обективна и субективна страна със своите действия обвиняемият е осъществил съставомерните признаци на престъпление по чл. 204, б. „а" вр. чл. 201 от НК за това, че на 27.09.2017 год. в гр. Пловдив, в качеството на длъжностно лице - „*****" в „Савас 2017" ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 20453690, е присвоил чужди пари в размер на 360,00 лв., собственост на „Савас 2017" ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 20453690, връчени му в това качество да ги пази, като присвояването е маловажен случай.

За престъплението извършено от обвиняемия С.Н. по чл. 204, б.„а" вр. чл. 201 от НК Наказателният кодекс предвижда наказание „Лишаване от свобода“ до една година или „Пробация“, или „Глоба“ от сто до триста лева.

Обвиняемият Н. не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК и от деянието не са причинени имуществени вреди, тоест налице са кумулативно предвидените в чл.78 А от НК предпоставки за неговото приложение. Ето защо съдът счита, че най-справедливо би било на обвиняемия да бъде наложено наказание глоба в размер на 300 /триста/ лева.

Причини за извършване на деянието – неспазване на установения в страната законов ред.

Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

МГ