АНД 7129/2018 - Решение - 10-07-2019

Решение по Наказателно дело 7129/2018г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  1304                                     10.07.2019г.                  Град  ПЛОВДИВ

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски районен съд                                      ХІV наказателен състав

 

На четвърти декември                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

Секретар: Катя Чокоевска

като разгледа докладваното от съдията

АНД номер 7129 по описа за 2018 година

намира и приема за установено следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 153227-F157420/19.06.2015г. на Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП  - Пловдив, с което на ЕТ „Ю.П.-68“ с ЕИК ***** е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 753.33 /седемстотин петдесет и три лева и тридесет и три стотинки/ лв. за нарушение по чл.180, ал.2, вр. чл.180, ал.1, вр. чл.86, ал.1 и ал.2, вр. чл.102, ал.3, т.1 и чл.125 от Закона за  данък върху добавената стойност /ЗДДС/.

          Жалбоподателят моли Съда да отмени атакуваното наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно, без да излага конкретни доводи за това. В съдебно заседание, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

          Въззиваемата страна – ТД на НАП - Пловдив, чрез своя представител моли да бъде потвърдено процесното НП като правилно и законосъобразно.  

Съдът след преценка на събраните и приложени по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

          ЖАЛБАТА е допустима за разглеждане, а по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Жалбоподателят извършвал частна охранителна дейност, без използване на технически средства за сигурност.

При извършена проверка от служители на НАП-Пловдив, сред които актосъставителят Ц.С., документирана с Протокол № 1600005342/12.02.2015 г., било установено, че за периода 01.10.2013 г. - 30.09.2014 г.  ЕТ „Ю.П.-68”,  като данъчно задължено лице по ЗДДС,  е достигнал облагаем оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС в размер на          50 050,00 лв., формиран частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност. Данъчно задълженото лице следвало да подаде в ТД на НАП Пловдив заявление за регистрация по ЗДДС в срок до 14.10.2014 г.  Такова заявление било подадено едва на 04.02.2015 г.,  в резултат на което търговецът  бил регистриран по ЗДДС считано от 25.02.2015 г. с връчен Акт за регистрация №  160421500002805/12.02.2015 г. За извършеното нарушение на чл. 96 от ЗДДС бил съставен и връчен АУАН.

Във връзка с установеното по-горе, в хода на проверката било констатирано също така, че през данъчен период 01.02.2015 г. - 24.02.2015 г. ЕТ „Ю.П.-68”  извършил облагаеми доставки на обща стойност        4 520 лв., за които не бил начислил ДДС в размер на 753.33 лв. Облагаемият оборот бил формиран от частна охранителна дейност, без използване на технически системи на сигурност, на основата на подписани договори и анекси към тях с „Кофражна техника“ АД, с ЕИК 825205227 и „Станел“ ООД, с ЕИК 115331209. Издадени били два броя фактури - № 757/03.02.2015 г., на стойност 4 470 лв. с получател „Кофражна техника“ АД, платена по банковата сметка на ДЗЛ и № 758/07.02.2015 г. на стойност 50 лв. с получател „Станел“ ООД, платена в брой, чрез отразяване на ЕКАФП. Тъй като търговецът не бил подал заявление за регистрация по ЗДДС своевременно,  същият се поставил в положение за осъществените от него облагаеми доставки да издава данъчни фактури без начислен ДДС, с което извършил нарушение на чл.180, ал.2, вр. ал.1,  вр. чл.86, ал.1 и ал.2, вр. чл.102, ал.3, т.1 и чл.125 от ЗДДС. Нарушението било установено  и  размерът на неначисления ДДС бил определен с Протокол № 1600011327/24.03.2015 г. Ето защо и за това че в периода 01.02.2015г. – 24.02.2015г. не е начислил ДДС в размер на 753.33лв. за данъчен период м.02.2015 г. по облагаеми доставки на стойност 4 520 лв., когато не е бил регистриран по ЗДД , а е бил длъжен да стори това на ЕТ „Ю.П. – 68“ бил съставен АУАН № F157420/26.03.15г.

Въз основа на така съставения АУАН, било издадено и атакуваното НП, с което на жалбоподателя било наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 753.33 лв. на основание чл. 180, ал. 2, вр. чл. 180, ал. 1 от ЗДДС.

          Тази фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на свидетеля Ц.С.С., разпитана в съдебно заседание пред настоящата инстанция, както и от писмените доказателства представени по делото, които Съдът възприема и кредитира като последователни и непротиворечиви.

При тези факти настоящата инстанция намира, че действително от страна на ЕТ „Ю.П. – 68“ е извършено административното нарушение, предмет на разглеждане по настоящото дело. Законът за данък върху добавената стойност в чл.180, ал.1 предвижда имуществена санкция в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. за юридическите лица и едноличните търговци, които като регистрирано лице, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове. Това изискване се прилага съгласно ал.2 от същата разпоредба на ЗДДС и когато лицето не е начислило данък, тъй като не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок. В случая не се спори,  че през данъчен период 01.10.2013 г. – 30.09.2014 г. жалбоподателят е достигнал облагаемия доход по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС, поради което за него е възникнало задължението да подаде заявление за регистрация по ЗДДС в срок до 14.10.2014 г. Безспорно това не е сторено в този срок. Не е спорно и че в периода от 29.10.2014 г. /датата, на която е следвало да бъде издаден акт за регистрация, ако лицето беше подало заявление в срок/ до 25.02.2015 г. /датата на регистрация на едноличният търговец  по ЗДДС/ ЕТ е следвало да бъде регистриран по ЗДДС и да начислява ДДС за извършените от него доставки, така както предвижда разпоредбата на чл.102, ал.3 от ЗДДС. Безспорно е също така, че в резултат на осъществяваната от търговеца частна охранителна дейност през данъчен период 01.02.2015 г. - 24.02.2015 г. , извършените от него облагаеми доставки били на обща стойност 4 520 лв. Ако лицето беше регистрирано по ЗДДС, е следвало да начисли ДДС в общ размер на 753.33 лв. по извършените облагаеми доставки по реда на чл.86, ал.1 от ЗДДС, като включи издадените данъчни документи /фактури/ в дневника за продажби и включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период - 01.02.2015 г. - 24.02.2015 г. в справката - декларация по чл.125 от ЗДДС за данъчния период м. 02.2015 г., като справката - декларация по ЗДДС и дневникът за продажби е следвало да подаде в компетентната ТД на НАП-Пловдив, в срок до 14-число на месеца, следващ съответния данъчен период, а именно до 16.03.2015 г. включително /първи работен ден след 14.03.2015 г./. Предвид на това категорично се доказва, че „Ю.П. – 68“ ЕТ като данъчно задължено лице, не е начислило ДДС в размер на 753.33 лв. по облагаеми доставки на обща стойност 4 520 лв., извършени през данъчен период  01.02.2015 г. - 24.02.2015 г., когато лицето не е било регистрирано по ЗДДС, тъй като не е подало заявление за регистрация, въпреки че е било длъжно. Жалбоподателят не излага съображения и не представя доказателства в противната посока, които да оборят констатираното в акта и НП, и доказано в настоящото производство нарушение на  чл.180, ал.2, вр. чл.180, ал.1 ЗДДС, вр. чл.86, ал.1 и ал.2, вр. чл.102, ал.3, т.1 и чл. 125 от ЗДДС.

Правилно е приложена санкционната норма на чл.180, ал.2, вр. чл.180, ал.1 от ЗДДС, както по вид – имуществена санкция, така и по размер с оглед чл.67, ал.2, вр. ал. 1 от ЗДДС и чл.53, ал.2 от ППЗДДС. В случая размера на неначисления ДДС е 753.33 лв. и такъв е размера на наложената санкция. Втората алтернатива на закона е приложима само в случаи, че неначисления данък е под 500лв., какъвто не е настоящия казус.

На следващо място съдът не намира основания за приложение на чл.28 от ЗАНН, доколкото процесното нарушение не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид. Съдът отчита и фактът, че търговецът не е изпълнил задължението си за начисляване на ДДС и за други данъчни периоди, предвид приложения в преписката Протокол от 24.03.2015 г. на ТД на НАП –Пловдив.

Предвид всичко гореизложено и като намира, че при издаването на наказателното постановление не са допуснати процесуални нарушения, които да са от категорията на съществените, че АУАН и НП съдържат всички реквизити съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН, издадени са в сроковете по чл.34 от ЗАНН и от компетентни лица, съдът счита, че следва да потвърди обжалваното наказателно постановление.

Ето защо и поради горните мотиви, Пловдивският районен съд, ХІV н. с.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 153227-F157420/19.06.2015г. на Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП  - Пловдив, с което на ЕТ „Ю.П.-68“ с ЕИК ***** е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 753.33 /седемстотин петдесет и три лева и тридесет и три стотинки/ лв. за нарушение по чл.180, ал.2, вр. чл.180, ал.1, вр. чл.86, ал.1 и ал.2, вр. чл.102, ал.3, т.1 и чл.125 от Закона за  данък върху добавената стойност /ЗДДС/.

Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл.12 от АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

          Вярно с оригинала.

          А. Д.