АНД 5003/2018 - Мотиви - 02-08-2018

Мотиви по Наказателно дело 5003/2018г.

М О Т И В И към Решение №1388/02.08.2018г.

по НАХД № 5003/18г., по описа на ПРС, ХVІ н.с.

 

Съставен е Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 02.08.2018г., от 01 РУ към ОД на МВР-Пловдив срещу Д.К.К. – роден на ***г***, живущ ***, б., български гражданин, неженен, неосъждан, работещ, средно образование, ЕГН ********** за констатирана проява на дребно хулиганство за това, че на 26.06.2018г. около 22.00 в гр. Пловдив, ул.Борис Шивачев 2 е отправил цинизми и обиди по отношение на полицейски служители като ги нарекъл „Смешници в униформи, палячовци, вие сте позор за полицията”, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

Нарушителят се явява, доведен от служители при 01 РУП – Пловдивъщият дава обяснения, заявява, че е казал обидните думи, съжалява за стореното.Добавя, че бил афектиран от действията на полицейските служители и за това изрекъл тези думи.На 26.06.2018г. излязал от дома си за да отиде до кварталния магазин, но бил спрян за проверка от св.Я.П. и М. Щ.-полицейски служители към ОД на МВР-Пловдив.Бил му поискан документ за самоличност, но К. не представил такъв, като се оправдал, че е квартала си и посъветвал полицейските служители да проверяват цигани, а не него.Тогава полицейските служители решила да отведат К. за изясняване на самоличността му в 01 РУ, при който нарушителя със висок глас започнал да ги обижда и ги нарекъл смешници в униформи, палячовци, вие сте позор за полицията.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

На 26.06.2018г. около 22.00 в гр. Пловдив, ул.Борис Шивачев 2 е отправил цинизми и обиди по отношение на полицейски служители като ги нарекъл „Смешници в униформи, палячовци, вие сте позор за полицията”, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.Действията му станали достояние на свидетелите, които останали възмутени от поведението му.  

  Така описаната фактическа обстановка съдът възприема от разпита на свидетелите по административната преписка.Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните свидетели като ясно и логични, кореспондиращи на останалите писмени доказателства по преписката.

   Съдът кредитира обясненията на нарушителя, в които не отрича да е отправял обидни думи, изразява съжаление за стореното.

  За действията на К. бил съставен процесния акт за констатиране на прояви по смисъла на УБДХ.Като съобрази писмените материали по делото съдът е на становище, че К. е извършил проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от Указа за борба с дребното хулиганство.

Безспорно се доказа, че на 26.06.2018г. около 22.00 в гр. Пловдив, ул.Борис Шивачев 2 е отправил цинизми и обиди по отношение на полицейски служители като ги нарекъл „Смешници в униформи, палячовци, вие сте позор за полицията”, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

При определяне на наказанието съдът взе предвид наличието на предимно смекчаващи вината обстоятелства.Като смекчаващи следва да бъдат отчетени предимно факта че самото деяние се изразява в отправяни на няколко обидни думи, без да е нарушен и телесния интегритет на други лица. Следва да се отчете и факта че нарушителят не е осъждан, но и факта че обидите са отправяни срещу няколко длъжностни лица, по време на изпълнение на служебните им задължение.Поради изложените обстоятелства съдът наложи на нарушителя О. наказание глоба в размер на 150/сто и петдесет/ лева.

 Съдът намира, че така определеното по вид и размер наказание в най-пълна степен съответства на тежестта на нарушението, личността на нарушителя и характера на обществените интереси, които указът защитава.

Поради изложените по-горе мотиви, съдът постанови своето решение.

        

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.