АНД 4974/2018 - Разпореждане - 02-08-2018

Разпореждане по Наказателно дело 4974/2018г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 15717

гр. Пловдив 02.08.2018 г.

 

         НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ – съдия при Районен съд Пловдив, като съдия – докладчик по АНД №4974/2018 г. по описа на ПРС ХХIV н. с., след като се запознах с материалите по делото приех, че е налице основание за прекратяване на настоящото производство.

         Същото е образувано по жалба на Н.П.П., против фиш № 0002215891 от 16.07.2018 г. на охранител при ОП „Общинска Охрана” Пловдив с който е наложена глоба в размер на 50 /двадесет/ лева за нарушение на чл.6, ал.2 от НРСППППСТГП и на основание чл.186, ал.3 от ЗДвП вр. чл. 43, ал.4 и на основание чл.42, ал.3 от НРСППППСТГП.

         Така депозираната жалба е подадена от лице, сочещо правен интерес от това, се прие за Недопустима от съда. С жалбата се оспорва нарушението, за което е наложена глоба с атакувания фиш, като се твърди незаконосъобразност на фиша, поради което и съобразно изискването на чл.186, ал.2 от ЗДвП и чл.42, ал.2 от НРСППППСТГП следва на лицето, което оспорва извършването на нарушението да се състави акт за установяване на административно нарушение. Отделно от това самата норма на чл.59, ал.1 от ЗАНН не сочи в приложното поле на развитие на административното производство обжалване на наложена глоба  с фиш. Именно за  изпълнение на правомощието, в случай че са налице основанията за това по чл.186, ал.2 от ЗДвП и чл.42, ал.2 от НРСППППСТГП, както и по чл.39, ал.3 от ЗАНН, настоящия съдия-докладчик прие, че следва да се прекрати производството по делото и да се изпратят материалите на Община Пловдив по компетентност.

         С оглед на горното

РАЗПОРЕЖДАМ :

 

Прекратявам производството по АНД №4974/2018 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив ХХIV н. с.

Препис от разпореждането да се изпрати на ОП „Общинска охрана” Пловдив и на Н.П.П., с адрес ***.

Разпореждането подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от получаването му пред Административен съд гр.Пловдив.

         След влизане в сила на разпореждането материалите по административната преписка да се върнат  на ОП „Общинска охрана” Пловдив.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ