АНД 4325/2018 - Решение - 13-08-2018

Решение по Наказателно дело 4325/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1449

гр. Пловдив, 13.08.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на първи август две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                                                                                         

          при участието на секретаря Даниела Дойчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 4325/2018 г. по описа на ПРС, XXVI нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление №18-3389-000095/10.04.2018г., издадено от Началник РУП към ОДМВР Пловдив, РУ 06 Пловдив, с което на Й.С.Й., с ЕГН: **********, е било наложено административно наказание ,,имуществена санкция‘‘ в размер от 400 лева за извършено от него нарушение по чл.638, ал. 3 КЗ.

          Жалбоподателят, в депозираната до Съда жалба, сочи доводи за определяне на случая като маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН.  Не оспорва нарушението по същество.  Редовно призован, не се явява лично в съдебно заседание и не изпраща процесуален представител.

Пловдивският районен съд, след като взе предвид събраните по делото доказателства и наведените от жалбоподателя доводи и съображения, намери за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна. За да достигне до този извод, настоящият съдебен състав съобрази следното:

В конкретния случай жалбоподателят е бил санкциониран за това, че на 30.03.2018г. около 13.30 часа в гр. Пловдив, на бул. „Марица” № 160, като водач на лек автомобил ,,Ситроен Ц 4”, с рег. № ***, чужда собственост, управлява гореописаното МПС, като негов ползвател и няма сключен валиден договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” към момента на проверката от същата дата.

В хода на съдебното следствие беше разпитан актосъставителят В.Ч.. В показанията си той потвърди отразеното от него в АУАН.

Съдът кредитира показанията на разпитания свидетел Ч., доколкото същите са ясни, логични и последователни и кореспондиращи  с писмените доказатества по делото, като следва да се отбележи, че в нито един етап от производството жалбоподателят не оспорва обстоятелството, че към момента на извършване на проверката е управлявал лекия автомобил без същият да има сключена застраховка ,,Гражданска отговорност‘‘, като той е подписал процесния АУАН без възражения.

Съдът кредитира събраните по делото писмени доказателства, доколкото същите са приобщени по предвидения в НПК ред, неоспорени от страните по делото.

От съда е извършена служебна проверка за сключена застраховка „Гражданска отговорност” в Гаранционния фонд, от която е установено,че действително към процесните дата и час, жалбоподателят не е имал сключена такава за управлявания от него автомобил. По делото е представена  затраховка „Гражданска  отговорност”, но сключена впоследствие, което не освобождава нарушителя от административнонаказателна отговорност.

Въз основа на така възприетата фактическа обстановка се достигна до следните правни изводи:

Съдът намира, че жалбоподателят Й.Й. е извършил вмененото му нарушение по чл. 638, ал. 3 КЗ, според която лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

При издаването на НП, обаче, е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, касещо реквизита по чл. 57, ал.1, т.7, предл.1 от ЗАНН, а именно - видът на наказанието. По казуса нарушението е извършено от жалбоподателя Й.Й., в качеството му на физическо лице, въпреки това му е била наложена имуществена санкция - присъща по закон единствено за юридическите лица и едноличните търговци, с оглед разпоредбата на чл.83, ал.1 от ЗАНН. Посоченото нарушение на процесуалните правила не може да се санира в настоящата инстанция и се явява основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

Предвид гореизложеното обжалваното НП като незаконосъобразно следва да се отмени,   

Пловдивският районен съд, XXVI н. с.

 

Р  Е  Ш  И  :

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление №18-3389-000095/10.04.2018г., издадено от Началник РУП към ОДМВР Пловдив, РУ 06 Пловдив, с което на Й.С.Й., с ЕГН: **********, е било наложено административно наказание ,,имуществена санкция‘‘ в размер от 400 лева за извършено от него нарушение по чл.638, ал. 3 КЗ. Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС