АНД 4286/2018 - Определение - 07-08-2018

Определение по Наказателно дело 4286/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1197

                                          гр. Пловдив, 07.08.2018 г.

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, Наказателно отделение, XXI наказателен състав в закрито заседание на седми август две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

                             

като разгледа докладваното от съдия Гетов АНД № 4286 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 84 от ЗАНН вр. чл. 324, ал. 1 от НПК и чл. 326 от НПК.

Образувано е по жалба от „КЕЙ Т.“ ЕООД, ЕИК: 203713975, представлявано от К.П.Т., ЛНЧ: ********** против Наказателно постановление № 315892-F344199 от 01.02.2018 г., издадено от В.Н.Н. – и. д. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл. 74, ал. 1, предл. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева за нарушение по чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч.

С молба с вх. № 48007/03.08.2018 г. жалбоподателят „КЕЙ Т.“ ЕООД чрез управителя на дружеството К.П.Т. заявява, че оттегля въззивната си жалба и моли образуваното по нея производство да бъде прекратено.

При тези факти съдът намира, че е десезиран с разглеждането на спора, предмет на настоящото съдебно производство, тъй като оттеглянето на жалбата изхожда от легитимирано лице – самият жалбоподател, а искането е своевременно направено съгласно чл. 324, ал. 1 НПК – до започване на съдебното следствие, а ако такова не се провежда – до започване на съдебните прения. Следователно оттеглянето на въззиваната жалба е надлежно направено и същото е годно да породи следващите се от него правни последици, като производството по делото следва да бъде прекратено поради липсата на предмет.

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 4286/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив, XXI наказателен състав.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд – Пловдив в 7-дневен срок от уведомяването на страните.

 

ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и на въззиваемата страна.

ДА СЕ УВЕДОМИ призованият свидетел, че не следва да се явява на посоченото в призовката съдебно заседание.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Вярно с оригинала!ЙТ