АНД 4246/2018 - Мотиви - 15-08-2018

Мотиви по Наказателно дело 4246/2018г.

          МОТИВИ

към решение по НАХД № 4246/2018г. по описа на ПРС, ХХІІ н.с.

 

          Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

С постановление от 28.06.2018г. Районна прокуратура  гр. Пловдив е внесла в ПРС материалите по досъдебно производство № 11/2018г. по описа на РУ Хисаря - ОДМВР Пловдив, пр. пр. № 639/2018г. по описа на Районна прокуратура Пловдив, водено срещу И. Б.П., ЕГН **********, за извършено престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, за  това, че на 20.01.2018г., в гр. Хисаря, обл. Пловдив без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, както следва: марихуана с нето тегло - 1,768гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 4,1 тегловни % на стойност 10,61лв., съобразно ПМС № 23/29.01.1998г. за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; хашиш с нето тегло - 0,618гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 12,1 тегловни % на стойност 5,56лв., съобразно ПМС № 23/29.01.1998г. за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, или всички наркотични вещества на обща стойност 16.17лв., като деянието представлява маловажен случай, с Предложение ПРС да освободи обвиняемия от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание по смисъла на чл.78а от НК.

          В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура                       гр. Пловдив поддържа обвинението със същата правна квалификация на деянието, като предлага обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание глоба в минимален размер.

          Обвиняемият, редовно призован, не се явява в съдебно заседание и не изпраща процесуален представител.

          Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Обвиняемият И.Б.П. е роден на ***г. в               гр. Р., б., български гражданин, средно образование, неженен, работещ, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********.

          Обв. И.Б.П. употребявал наркотични вещества. През месец януари 2018г. обв. П. ***, където от непознато за него лице закупил марихуана и хашиш. На 19.01.2018г. обв. П. и приятелката му - св. А.К.решили да отидат на почивка в гр. Хисаря и се настанили в хотел „Хисар”. На 19.01.2018г. вечерта обв. П. и св. К.вечеряли, след което около 23.30ч. решили да посетят нощния клуб в хотела. Обв. П. бил облечен с черен суичър, в джоба, на който носил предварително закупените марихуана и хашиш. Обв. П. и св. К.останали в клуба до около 03.30ч. на 20.01.2018г., след което се качили в стаята си. При тръгването си от клуба обв. П. забравил на сепарето суичъра си, в който се намирали закупените от него наркотични вещества.

На 20.01.2018г. св. Ж.А.- управител на хотел Хисар видяла забравения в нощния клуб суичър и предположила, че е на някой от клиентите в заведението, и решила да го вземе и остави на рецепцията. Приближавайки дрехата, св. А.видяла, че в джоба на суичъра има прозрачен плик, в който имало зелена тревиста маса, която св. А.оприличила на марихуана и веднага сигнализирала дежурния служител в РУ - Хисар.

На място било извършено процесуално - следствено действие - оглед на местопроизшествие, в условията на неотложност, обективирано в Протокол от 20.01.2018г. При огледа били намерени и иззети 3бр. полиетиленови пликчета съдържащи суха зелено - кафява тревиста маса и 1бр. кафяво топче с диаметър около 1см.

Било образувано настоящото досъдебно производство, в хода на което полицейските служители установили, че суичърът е на обв. П.. Последният обяснил, че намерените в суичъра му наркотични вещества са марихуана и хашиш, които бил закупил от гр.София за лична употреба.

Иззетите, с протокола за оглед тревиста маса и кафяво топче били предоставени на експерт за изследване и по случая било образувано настоящето досъдебно производство - ДП № 11/2018г., по описа на РУ -Хисаря - ОДМВР - Пловдив.

Съгласно заключението на назначената и изготвена по делото химическа експертиза - Протокол № 232/16.02.18г. и 920/18.06.2018г., изготвена от експерт при БНТЛ - ОДМВР - Пловдив предоставената за изследване суха зелено-кафява маса представлява марихуана с общо нето тегло 1.768гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 4,1 тегловни %. Нето тегло на остатъка марихуана след изследването е 0.728гр. Предоставеното за изследване кафяво топче представлява хашиш с нето тегло 0.618гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 12,1 тегловни %. Веществото е изразходвано след изследването.

Марихуаната /коноп, канабис/ е включена в Приложение № 1, към чл. 3 т.1, Списък I от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като растение с висока степен на риск за общественото здраве.

Съгласно Приложение № 2 от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството стойността на наркотичното вещество „марихуана" с нето тегло 1.768гр. и активен компонент ТХК - 4,1 тегловни %, по цени на наркотични вещества, пласирани на улицата, за нуждите на съдопроизводството, възлиза на стойност 10,61 лева, а наркотичното вещество „хашиш" с нето тегло 0.618 гр. и активен компонент ТХК - 12,1 тегловни %, по цени на наркотични вещества, пласирани на улицата, за нуждите на съдопроизводството, възлиза на стойност 5,56 лева. Общата стойност на наркотичните вещества възлиза на стойност 16.17лв.

С писмо по ДП № 11/2018г., от 26.02.2018г., остатъкът от изследваната при експертизата марихуана, с нето тегло 0,728гр. ТХК - 4,1 тегловни %, запечатан в прозрачен полиетиленов плик, с восъчен печат на „РДВР Пловдив 053", бил изпратен в ЦМУ - Отдел „МРР - НОП",                    гр. София.

Гореописаната фактическа обстановка се установи по безсъмнен и категоричен начин от следните събрани по делото доказателствени материали – от писмените доказателства, събрани на предварителното производство, прочетени на основание чл. 283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал, ведно със свидетелските показания на К., А., А., дадени на досъдебното производство, протокол за оглед на МП, заключение на СХЕ – Протокол № 232/16.02.2018г. и 920/18.06.2018г., справка за съдимост и характеристична справка за обвиняемия, както и от приложените по делото веществени доказателства. Съдът кредитира и изцяло се доверява на показанията на свидетелите, като логични, последователни, вътрешно непротиворечиви и в съответствие с останалите доказателства по делото. Същите разкриват така приетата за установена фактическа обстановка в отделни аспекти, изяснявайки различни моменти, които са им станали достояние и които са предмет на доказване в настоящето производство. Показанията им се подкрепят от съвкупната доказателствена маса.

Съдът възприе и кредитира в решението си заключението на вещото лице, депозирало СХЕ, като изготвено обективно, с необходимите професионални знания и опит в съответната област. Същото не се оспори от страните.

В тази насока и при постановяване на решението си, съдът се ползва от самопризнанието на обвиняемия, което в контекста на гореобсъденото изцяло се подкрепя от събраните в хода на досъдебното производство писмени доказателства.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

При така установената фактическа обстановка съдът е на становище, че с деянието си обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 354а ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК затова, че на 20.01.2018г., в гр. Хисаря, обл. Пловдив без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества както следва: марихуана с нето тегло - 1,768гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 4,1 тегловни % на стойност 10,61лв., съобразно ПМС № 23/29.01.1998г. за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството; хашиш с нето тегло - 0,618гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 12,1 тегловни % на стойност 5,56лв., съобразно ПМС № 23/29.01.1998г. за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, или всички наркотични вещества на обща стойност 16.17лв., като случаят е маловажен.

От обективна страна обвиняемият несъмнено е извършил престъплението по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК, тъй като на инкриминираната дата в в гр. Хисаря, обл. Пловдив е държал наркотични вещества, за които не е притежавал надлежно разрешително. Веществата на свой ред са марихуана и хашиш, които и с оглед предвиденото в Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от ЗКВНВП са високорискови.  

На следващо място, осъщественото от обвиняемия деяние осъществява признаците на маловажен случай, тъй като се касае за малко количество наркотични вещества, с ниска стойност и нисък процент съдържание на активното вещество, и същевременно предвид чистото съдебно минало на обвиняемия, в конкретния случай е налице хипотезата на чл.93, т.9 от НК, тъй като случаят представлява такъв със значително по-ниска степен на обществена опасност, отличаваща се от тази на обикновените случаи на престъпленията от този вид, понеже се установява незначителност на вредните последици и наличието на други смекчаващи обстоятелства, с оглед на гореизложеното и основано на доказателствата по делото, обсъдени по-горе.

От субективна страна престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл, с пряко целени и настъпили общественоопасни последици. Обвиняемият директно е преследвал и е искал непосредствено настъпването на противоправните последици на деянието си, като ясно е съзнавал, че държи забранени от закона вещества. Изложеното се потвърждава изцяло отново от свидетелските показания, които по идентичен и непротиворечив начин излагат обстоятелствата, свързани с осъществяваната от обвиняемия дейност, както и наличните писмени и веществени доказателства. 

ПО НАКАЗАНИЕТО:

С оглед приетата от съда правна квалификация на деянието, а именно такова по чл.354а, ал.5, вр.ал.3, т.1 от НК, предвиденото в особената част на НК наказание е “глоба” до хиляда лева. Обвиняемият е пълнолетно лице, не е осъждан до момента за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на Глава VІІІ от НК, като от престъплението няма настъпили съставомерни вреди, подлежащи на възстановяване. При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл.78А от НК по отношение на престъплението по чл.354а, ал.5, вр.ал.3, т.1 от НК, съдът счита, че обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност за това престъпление, като му се наложи административно наказание “Глоба”. При индивидуализация размера на така посоченото административно наказание, съдът отчита всички обстоятелства по делото, с оглед степента на обществена опасност на дееца и извършеното деяние –добрите характеристични данни на подсъдимия с оглед чистото съдебно минало, липса на регистрирани криминални прояви, характеризиращи същия като личност с ниска степен на обществена опасност, но и същевременно предвид високата обществена нетърпимост към този вид противоправни деяния, свързани с употребата на наркотични вещества и широкия спектър на зловредното въздействие на същите, както върху здравето, така и влечащи негативни прояви в цялостната социална сфера, като всичко това категорично се отчита от съда като наличие на превес на отегчаващите отговорността обстоятелства, което мотивира съда да определи размера на наложеното наказание “глоба” към максималния, определен от закона такъв, посочен в нормата от специалната част, но и минимален такъв, определен в текста на чл.78а от НК.

С оглед на така изложеното, съдът счита, че най-правилно е да му се определи и наложи наказание “глоба” в  размер на 1000 лв, с което биха могли да се постигнат целите на наказанието, предвидени в чл.12 от ЗАНН и чл.36, ал.1 от НК. Според преценката на Съда именно това наказание се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца и изпълняващо целите на наказанието, поради което и се явява справедливо.

Причините за извършване на престъплението са незачитане на установения в държавата правов ред и ниска правна култура на дееца.

Иззетите и приложени веществени доказателства -  остатък от наркотично вещество – марихуана – 0,728 гр. находящи се в ЦМУ, отдел „МРР-НОП“ гр.София, следва да се отнеме в полза на държавата, като същото се унищожи по предвидения в закона ред след влизане на решението в сила.

С оглед изхода на делото и на основание чл.189, ал.3 от НПК, Съдът присъди обв. И.Б.П. да заплати направените по делото разноски в размер на 128,27 лева в полза на ОД на МВР Пловдив.

По изложените съображения Съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала!

М.К.