АНД 3805/2018 - Решение - 16-08-2018

Решение по Наказателно дело 3805/2018г.

 

РЕШЕНИЕ

 

Номер                                 16.08.2018 година                       Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                   ХХІІ наказателен състав

На втори август                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: МАГДАЛЕНА КОЙЧЕВА

като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 3805 по описа за 2018 година

 

Р Е Ш И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № НЯСС-220 от 26.04.2018г. на Заместник-председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с което на Община Хисаря, ЕИК 000471671, със седалище и адрес на управление: гр. Хисаря, ул.“Генерал Гурко“ № 14, представлявано от П.Д.Д. – ** на Общината, на основание чл.200, ал.1, т.38 от Закона за водите /ЗВ/ е наложена „Имуществена санкция“ в размер на 1000 /хиляда/ лева за извършено административно нарушение по чл.141, ал.1, т.1 от ЗВ.

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, по реда на Глава ХІІ от АПК.

         

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № НЯСС-220 от 26.04.2018г. на Заместник-председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с което на Община Хисаря, ЕИК 000471671, със седалище и адрес на управление: гр. Хисаря, ул.“Генерал Гурко“ № 14, представлявано от П.Д.Д. – ** на Общината, на основание чл.200, ал.1, т.38 от Закона за водите /ЗВ/ е наложена „Имуществена санкция“ в размер на 1000 /хиляда/ лева за извършено административно нарушение по чл.141, ал.1, т.1 от ЗВ.

Жалбоподателят  Община Хисаря излага становище за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до незаконосъобразност на НП. Пледира за отмяна на НП.  В съдебно заседание, редовно призован,  не се явява  и не изпраща процесуален представител.

Въззиваемата страна – ДАМТН-София, редовно призована, не изпраща процесуален представител в съдебно заседание. В депозирано писмено становище моли за потвърждаване на НП като правилно и законосъобразно.

Съдът, като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

ЖАЛБАТА Е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Атакуваното Наказателно постановление е издадено против Община Хисаря за това, че на 16.01.2018 г. на основание чл.190, ал.4, т.2 от Закона за водите е извършена проверка на язовир „Лещака“, находящ се в поземлен имот № 40333 в землището на с.Кръстевич, община Хисаря, Акт за публична общинска собственост № 41/10.04.2006 г., собственост на Община Хисаря, за което е съставен констативен протокол № 07-01-008/16.01.2018 г. В следствие на проверката, чрез оглед и обход на язовирната стена и съоръженията към нея и преглед на документацията за експлоатацията е установено: 1. Водното ниво е 2.0м под кота преливен ръб; 2. Короната е проходима с променлива широчина, на места достига до 1м, видно от техническото досие на язовира, ширината на същата трябва да е 3.5м; 3.Воден откос наблюдава се силна ерозия и нови свлачища по цялата дължина на стената и пукнатини в няколко участъка по короната към водния откос; 4. Преливник – страничен, земен, широк праг в добро техническо състояние; 5. Основен изпускател – затлачен; 6. Язовира има водовземно съоръжение на по-висока кота, което е изправно и се регулира водното ниво; 7. Язовира е среден от каскада и е разположен над яз.“Керезлъка“, като при авария ще засегне същия и с.Красново, т.е. че язовирната стена и съоръженията към нея не се поддържат в техническа изправност.

В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не са постъпили писмени възражения и обяснения. С което приемам, че с така описаното в акта деяние на 16.01.2018 г. Община Хисаря е осъществила фактическия състав на нарушение на разпоредбата на чл.141, ал.1, т.1 от Закона за водите, която задължава собствениците на язовирни стени и/или съоръженията към тях да осигурят поддържането им в техническа изправност.

Наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН № 07-045 от 19.02.2018г., съставен от О.Б.Г. – главен инспектор в РО НЯСС ЮЦБ – Пловдив в ГД НЯСС при ДАМТН – Пловдив, в който по идентичен начин е описана, посочената по-горе фактическа обстановка.

Така изложените фактически положения, при които е осъществен състава на изследваното нарушение, съдът намира за безспорно установени от събрания доказателствен материал, преценяван самостоятелно и в съвкупност, като цени както свидетелските показания на актосъставителя О.Г., така и приложените по делото писмени доказателства, тъй като всички те са обективни, логични, непротиворечиви и взаимноподкрепящи се.

При тази фактическа установеност и с оглед събрания доказателствен материал съдът приема, че от страна на жалбоподателя е осъществен по безспорен и категоричен начин състава на вмененото административно нарушение. Съгласно разпоредбата на чл.141, ал.1, т.1 от ЗВ /в редакцията относима към датата на нарушението/ “Собствениците на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръженията към тях, на хвостохранилища и шламохранилища са длъжни да осигурят: 1. поддържането им в техническа изправност“.  Безспорно съгласно Акт № 41/10.04.2006 г.  за публична общинска собственост Община Хисаря е собственик на язовир „Лещака“, находящ се в землището на с.Кръстевич. В качеството му на такъв, за жалбоподателя е въведено задължение по горецитираната разпоредба на ЗВ, което несъмнено не е било изпълнено, предвид показанията на актосъставителя и събраните писмени доказателства.  Подробно описаните и конкретизирани в акта и НП неизправности по язовирната стена и съоръженията към нея на язовир „Лещака”, установени по време на проверката от 16.01.2018 г. от служители на ДАМТН, несъмнено налагат извода за компрометирана техническата изправност на водното съоръжение и за бездействие от страна на неговия собственик. Нарушената правна норма съдържа конкретно правило за поведение,  състоящо се в задължението на собствениците на язовирни стени и/или съоръжения към тях да осигурят поддържането им в техническа изправност.  Именно това е вмененото на жалбоподателя нарушение, за неизпълнението на което правилно и законосъобразно е била ангажирана неговата административнонаказателна отговорност. В тази връзка неоснователно се явява наведеното в жалбата възражение за неправилно определена квалификация на деянието, което според жалбоподателя следвало да бъде санкционирано по реда на чл.200, ал.1, т.39 от ЗВ за неизпълнение на задължително предписание. Действително с Констативен протокол от 29.11.2017г. на Община Хисаря е дадено такова задължително предписание като собственик на горепосочения язовир. Доколкото обаче на 16.01.2018 г. е била извършена следваща проверка, при която са установени редица нередности, касаещи изправността на язовира, и доколкото АУАН и НП са съставени именно въз основа на тази проверка и установеното при нейното извършване, съдът счита, че правилно поведението на жалбоподателя е било квалифицирано като нарушение на чл.141, ал.1, т.1 от ЗВ.

От обективна страна са осъществени признаците на състава на административно нарушение по чл. 141, ал. 1, т. 1 от ЗВ. Вмененото нарушение е формално, на просто извършване, чрез неизпълнение на задължение за предприемане на определено действие, което е безпротиворечиво установено. Предприетите впоследствие действия по извеждане на съоръжението от експлоатация, и то едва след извършените проверки от оторизираните органи и след съставяне на процесния АУАН /предвид представените по делото доказателства/, не заличават факта на неизпълнение на задължението по горепосочената разпоредба от ЗВ от страна на Община Хисаря, като собственик на въпросния язовир и съоръженията към него.

Описаната противоправна дейност правилно и законосъобразно е била санкционирана по реда на чл.200, ал.1, т.38 от ЗВ, според който се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което не изпълни предписание по чл.141, ал.1 – от 5000 до 10 000 лв. В случая наказващият орган е определил размера на имуществената санкция в установения в закон минимум, като е отчел в достатъчна степен предпоставките по чл.27 от ЗАНН. Съдът намира, че така определеният минимален размер на санкцията се явява съответен на целите на наказанието, визирани в чл. 12 от ЗАНН, поради което и същият се явява справедлив.

С оглед на събраните доказателства, съдът споделя преценката на наказващия орган, че процесното нарушение не съставлява  маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, доколкото липсват обстоятелства, разкриващи по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с типичните случаи от същия вид. Нарушените правни норми регулират значими обществени отношения, свързани с управлението на водите на територията на Република България като общонационален неделим природен ресурс в интерес на обществото и осигуряване опазване здравето на населението. В случая с бездействието си,  жалбоподателят като собственик на процесния язовир е поставил в реален риск намиращите се наблизо населени места и водни съоръжения /изрично отбелязано в акта и НП/, осъществяването на който риск би могло да доведе до значителни неблагоприятни последици за обществото, околната среда и инфраструктурата. Следва да се отбележи и коментираното по-горе обстоятелство, че действия, касаещи водното съоръжение са били предприетите от жалбоподателя след извършената втора проверка и съставяне на административен акт от инспекторите към ДАМТН.

При извършената служебна проверка, настоящият съдебен състав, намира, че при съставяне на АУАН и НП са спазени изискванията, визирани в чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализираното на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

С оглед на всичко гореизложено настоящият съдебен състав счита, че атакуваното Наказателно постановление № НЯСС-220 от 26.04.2018г. на Заместник-председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с което на Община Хисаря, ЕИК 000471671, със седалище и адрес на управление: гр. Хисаря, ул.“Генерал Гурко“ № 14, представлявано от П.Д.Д. – ** на Общината, на основание чл.200, ал.1, т.38 от Закона за водите /ЗВ/ е наложена „Имуществена санкция“ в размер на 1000 /хиляда/ лева за извършено административно нарушение по чл.141, ал.1, т.1 от ЗВ, следва да бъде ПОТВЪРДЕНО като правилно и законосъобразно.

За изложените изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

По застъпените мотиви съдът постанови решението си.

                                      

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

М.К.