АНД 3801/2018 - Определение - 16-08-2018

Определение по Наказателно дело 3801/2018г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 1238

 

16.08.2018 година                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХVІІІ наказателен състав

На шестнадесети август                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 3801 по описа за 2018 година.

 

        На поименното повикване в 09,45  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ:

„САДАТ“ ООД – редовно призован, не изпраща представител. 

 

ВЪЗЗИВАЕМАТА СТРАНА:

        РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ПЛОВДИВ – редовно уведомена от предходното съдебно заседание чрез процесуалния си представител юрисконсулт И.Х..

Същата се явява в съдебната зала.

 

        АКТОСЪСТАВИТЕЛ:

        Н.И.А. – редовно уведомена от предходното съдебно заседание, явява се лично.

 

Във връзка със срочността на жалбата по делото е постъпила изисканата от предходното съдебно заседание справка от „Български пощи“ ЕАД, в която се сочи, че препоръчана пратка с баркод PS400300BMTBP и подател „Садат“ ООД и получател Районен съд Пловдив, е подадена в ПС 4003 Пловдив на 22.05.2018г.

 

ЮР. Х.: Да не се дава ход на делото, тъй като жалбата е пресрочена, което е предпоставка за прекратяването му.  

 

Налице е според настоящия съдебен състав процесуална пречка за даване ход на делото днес, като производството по настоящото дело ще следва да бъде прекратено. Жалбата против атакуваното наказателно постановление е депозирана извън срока, визиран в разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗАНН. От материалите по делото е видно, че процесното наказателно постановление е надлежно връчено на 11.05.2018г. на Л.К. – лице, натоварено да приема книжата на дружеството - жалбоподател. От административно наказателната преписка е видно, че това е лицето, приемало всички книжа, адресирани до „Садат“ ООД. Наред с това в известието за доставяне, с което е изпратено атакуваното наказателно постановление, изрично е посочено, че пратката е доставена на Л.К. съгласно пълномощно №86/09.02.2018г.  Жалбата е подадена на 22.05.2018г., което е извън 7-дневния срок, визиран в разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява просрочена, а оттам и недпосутима за разглеждане.  

 

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД №3801/2018г. по описа на Районен съд Пловдив, ХVІІІ н.с.  

 

Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес за въззиваемата страна, а за жалбоподателя от получаване на съобщението, пред Административен съд Пловдив.

 

        Протоколът се изготви в СЗ

        Заседанието приключи в 09,48 часа.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                           

                                               СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ