АНД 3176/2018 - Решение - 07-08-2018

Решение по Наказателно дело 3176/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                 № 1427

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

07.08.2018г.                                                  гр. Пловдив                               

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН СЪД            

VII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 

На четвърти юли две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МЕТОДИ  АНТОНОВ

 

Секретар: Милена Георгиева

Като разглежда докладваното от съдията

АНД № 3176 по описа за 2018 година

                                     

Р      Е      Ш      И :

                 ОТМЕНЯ  Наказателно постановление /НП/ № 18- 1030-001523 от 16.03.2018г. на Началник Група към ОД на МВР – гр. Пловдив, сектор „Пътна полиция“, упълномощен с МЗ рег. № 8121з- 952/20.07.2017 г.,  с което на Л. Ж.Ж., ЕГН **********, с адрес: ***  са наложени административни наказания за нарушение на чл.25, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, за което на основание чл.179, ал.2, вр. чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева; за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП, за което на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП са наложени ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да  управлява МПС  за срок от 6 /шест/месеца.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

                         

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

М    О    Т    И    В    И:

 

                Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.    

         Обжалвано е Наказателно постановление /НП/ № 18- 1030-001523 от 16.03.2018г. на Началник Група към ОД на МВР – гр. Пловдив, сектор „Пътна полиция“, упълномощен с МЗ рег. № 8121з- 952/20.07.2017 г.,  с което на Л. Ж.Ж., ЕГН **********, с адрес: ***  са наложени административни наказания за нарушение на чл.25, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, за което на основание чл.179, ал.2, вр. чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева; за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП, за което на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП са наложени ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да  управлява МПС  за срок от 6 /шест/месеца.

Жалбоподателят Л. Ж.Ж., редовно уведомен  от предходно съдебно заседание , не се явява. За него се явява адв. Д.С.Д.. 

Административнонаказващия орган – ОД на МВР, Сектор „ПП“  редовно призован, не изпраща представител и не взема становище по подадената жалба.

Пловдивският районен съд – VІІ н.с., като прецени събраните доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок, допустима е и разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

На 20.02. 2018 г. от актосъставителя Г.В.Д. е съставен акт за установяване на административно нарушение против Л. Ж.Ж., с ЕГН ********** за това, че на 24.12.2017г. около 18:00 часа в гр.Пловдив, на кръстовището на бул. “Александър Стамболийски“ и улица “Димитър Талев“ жалбоподателят като собственик на  лек автомобил „Опел Корса“ с рег. №  ****** , не посочва водача на МПС- во извършил следните нарушения: 1. Извършва завой на дясно от средната пътна лента без да се съобрази с намиращия се там лек автомобил  „Фиат” с рег. № ****** като го удря в задната лява част , с което допуска ПТП с материални щети; 2. Продължава движението си по бул. „Александър Стамболийски ” посока изток като напуска местопроизшествието.  АУАН е съставен на основание преписка с рег. № 432000-17386/ 2017 г.  по описа на 1- во РУ- Пловдив.

Актосъставителят квалифицирал извършеното от жалбоподателя като нарушения на чл.25, ал.1 от ЗДвП и чл.123, ал.1, т.1 вр.  Чл. 188, ал. 1 от ЗДвП.

Въз основа на така съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление, в което гореописаните деяния са квалифицирани като нарушения чл.25, ал.1 и чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП.

 Разпитан в съдебно заседание, актосъставителят Г.В.Д. заявява, че поддържа , съставения от него акт. Била подадена жалба в Първо РУ- Пловдив за това, че автомобил „Опел Корса”, собственост на Ж. , нарушавал правилата за движение на територията на кв. „Кичук Париж”. След продължително издирване Ж. бил открит на адреса на съпругата си. Бил призован в Първо РУ и му било поискано  писмено обяснение. На базата на извършен от свидетеля оглед на двата автомобила се установили белези, които съответствали на описаните от подалия жалбата в полицията – Д. Н. Б., който бил вписан като свидетел по съставянето на акта. Свидетелят допълва , че  АУАН бил съставен в сградата на Първо РУ- Пловдив в присъствието на Ж.. Последният не посочил лице , което да е управлявало неговия автомобил.

Видно от приложеният към делото АУАН Ж. е отказал да  го подпише , като отказът  му е удостоверен от свидетеля В. И. И. , ЕГН- **********. Ж. е отказал да подпише и предявения му Протокол за ПТП № 1669917/ 20.02.2018 г.  Като отказът му отново е отразен в присъствието на В. И. И .

В жалбата си жалбоподателят, действащ чрез пълномощника си адв. Д., излага доводи за незаконосъобразност на НП и моли съда да отмени същото. Твърди, че са нарушени разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, както и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, като навежда довод, че не е установена самоличността на нарушителя. Посочените съставляват съществени процесуални нарушения, основания за отмяна на НП.

 

При извършена служебна проверка съдът констатира  допуснато съществено процесуално нарушение в процедурата по съставянето на АУАН, въз основа на който е издадено обжалваното НП. В случая е нарушен реда по чл.40, ал.1 от ЗАНН, който предвижда, че актът за установяване на административно нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението. По делото липсват доказателства,  че жалбоподателят е бил поканен да се яви за съставяне на АУАН при условията на чл.40, ал.2 от ЗАНН. Посочената норма допуска актът да бъде съставен в отсъствие на нарушителя, когато последният е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта. В настоящия случай липсват доказателства, както за отправена до нарушителя покана за съставяне на акта, така и данни за надлежното й връчване и своевременно уведомяване на жалбоподателя за датата, часа и мястото за неговото съставяне. Ето защо и предвид разпределение на доказателствената тежест съдът следва да приеме, че АУАН е съставен в нарушение на чл.40, ал.1 от ЗАНН - в отсъствие на нарушителя, без да са налице предпоставките на  чл. 40, ал.2 от ЗАНН.

Така описаното нарушение представлява съществено нарушение на процесуалните правила, с което е възпрепятствано правото на защита на санкционираното лице  и възможността му да я реализира в пълен обем. Жалбоподателят е бил лишен от процесуалната възможност още в първия момент от образуваното административно наказателно производство да узнае какво нарушение му се вменява, въз основа на какви факти и обстоятелства, за да може да даде обяснения по тях и да направи възражение още при съставянето на АУАН. В резултат на това се е стигнало до ограничаване на негово право на защита, което от своя страна обуславя отмяна на атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно.

Освен коментираното до тук основание за отмяна съдът намира, че по делото не са налице категорични и безспорни доказателства за извършеното от жалбоподателя нарушение. Това е така, защото в съдебното производство фактическите констатации на АУАН  се обориха,  не бяха подкрепени от събраните в хода на съдебното следствие доказателства.

Безспорно НП е издадено при неизяснена фактическа обстановка на извършеното ПТП, като не е доказано по безспорен и категоричен начин авторството на нарушението.  Също така АНО не е направил необходимото за изясняване на фактическата обстановка в пълнота , като не са изяснени всички обстоятелства по извършване на нарушението. Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН всяко НП е необходимо да съдържа подробно описание на нарушението; датата и мястото където е извършено; обстоятелствата, при които е извършено. Необходимо е да се посочат и доказателствата, които ги потвърждават. Неспазването на посочената разпоредба, безспорно води до ограничаване правото на защита, което представлява същество процесуално нарушение. Съдът счита, че визираните в атакуваното НП нарушения не са безспорно доказани от обективна и субективно страна, като  съществен проблем остава недоказаността на авторството на деянието. Въпреки че към момента на съставяне на АУАН и НП жалбоподателят не сочи друго лице, което да е управлявало автомобила на 24.12.2017 г., в съдебно заседание беше разпитан свидетелят  И. П. М. Последният заяви, че е управлявал процесния автомобил на горепосочената дата като твърди, че Ж. му е дал автомобила и отрича с него да е ставало каквото и да е ПТП. Добавя, че Ж. в този ден не е управлявал автомобила.

Предвид изложеното дотук съдът намира, че не е установена самоличността на нарушителя, АНО не е положил необходимите усилия за изясняване авторството на нарушението, както и на обстоятелствата свързани с него.

По тези съображения съдът намира, че наказателното постановление следва да се отмени.

Мотивиран от гореизложеното, ПРС – VІІ наказателен състав, постанови решението си.

                                              

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.