АНД 3063/2018 - Решение - 22-08-2018

Решение по Наказателно дело 3063/2018г.

                                   Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е           1 5 2 8

        

 

                                      гр. Пловдив, 22.08.2018г.

 

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на деветнадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

                                                                                                     

при секретаря Ваня Койчева, като разгледа АНД № 3063/2018г. по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 333076-F366946 от 16.04.2018г., издадено от М. М. П-С – *** при ТД на НАП гр. Пловдив, оправомощена със Заповед № ЗЦУ – 1582/23.12.2015г., с което на „Карп фиш” ЕООД, Булстат 203836860, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Средец“ № 46, ет. 1, ап. 1 представлявано от М. Г. В. , ЕГН ********** е наложено административно наказание, а именно: ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер 500 лева за извършено нарушение на разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 4 от ЗДДС.

 Жалбоподателят „Карп фиш” ЕООД – редовно призован, не се явява и не изпраща представител, като с постъпило заявление от пълномощника му адв. Д. А. се моли Съдът да отмени атакуваното наказателно постановление, като неправилно и незаконосъобразно.

         Въззиваемата страна – ТД на НАП гр.Пловдив – редовно призована,   изпраща представител – юрк З., която моли Съда да потвърди изцяло атакуваното НП като правилно и законосъобразно.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

 

Жалбата е основателна.

С акт за установяване на административно нарушение от 14.12.2017г. при извършена оперативна проверка на 05.12.2017г. в 12:20ч. в обект – магазин, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Пазарджишко шосе“ № 43, стопанисван от „Карп фиш“ ЕООД с ЕИК по Булстат 203836860 е констатирано, че дружеството в качеството му на задължено лице по чл. 3 от Наредба Н-18 от 13.12.2016 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ е допуснало нарушение на същата. За извършената продажба от „Карп фиш“ ЕООД на 2,064 кг шаран по 6,30 лв. за кг на обща сума 13,00 лв. заплатена в брой от клиент, е издадена фискална касова бележка № 001183/05.12.2017 г. от фискално устройство модел DAISY eXpert 01-KL с индивидуален номер АЩ363143 и ФП № 36497410, която не съдържа задължителните реквизити по чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ. Издадената към момента на проверката фискална касова бележка № 001183/05.12.2017г. не съдържа реквизит „количество и стойност по вид закупена стока“, а само обща сума за заплащане. Нарушен е начинът за издаването на фискални касови бележки от фискално устройство касаещ задължителните реквизити, които трябва да съдържат същите. Нарушението е установено  и документално с ПИП № 0301031/13.11.2017г.

Записано било от проверяващите, че по този начин са нарушени разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 4 от ЗДДС.

Жалбоподателят е подписал съставения АУАН, като от бланката на акта е видно, че е бил уведомен за правото си в тридневен срок да направи своите възражения по реда на чл.44, ал.1 от ЗАНН. Както при подписването на акта, така и в законоустановения 3-дневен срок от страна на нарушителя не са били депозирани възражения.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел констатираното нарушение по чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 4 от ЗДДС и е определил размера на имуществената санкция, съобразно чл. 185, ал. 2 от ЗДДС и във вр. с чл. 185, ал. 1 от ЗДДС.

Актосъставителят В.В., редовно призован, се явява в съдебно заседание  и в качеството си на инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, поддържа изцяло съставения от нея акт, като дава обяснения, в които описва обстоятелствата по съставянето му. Съдът кредитира показанията на актосъставителя като последователни, логични, съответстващ на останалите доказателства по делото. Според същия при  извършена оперативна проверка на 05.12.2017г. в магазин, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Пазарджишко шосе“ № 43, стопанисван от „Карп фиш“ ЕООД е било констатирано, че е бил нарушен е начинът за издаването на фискални касови бележки от фискално устройство касаещ задължителните реквизити, които трябва да съдържат същите. Горната фактическа обстановка , не се оспорва от жалбоподателя чрез депозираната срещу НП жалба, а и не са ангажирани устни или писмени доказателства, оборващи залегналите в АУАН констатции.

От една страна настоящата съдебна инстанция намира , че вмененото във вина на дружеството – жалбоподател нарушение е установено по един безспорен и категоричен начин. От друга страна обаче, следва да се преценят тежестта на самото нарушение ,както и обществените отношения които засяга. На първо место се касае за една минимална по размер сума, отчетената по въведеното от дружеството в експлоатация фискално устройство.  . Конкретния казус, предвид вида и характера на засегнатите обществени отношения , формира становището у настоящата инстанция за наличието на маловажен случай. Формално самото нарушение е налице , но от него не са настъпили каквито и да били вредни последици за фиска, предвид доказаното коректно отчитане на общата сума за плащате / макар и без реквизитите , касаещи количество и стойност по вид на закупената стока, поради което и Съдът намира , че същото следва да бъде преценено съобразно текста на чл. 28 от ЗАНН като маловажен случай.

 

         Мотивиран от гореизложеното ,Съдът

 

 

Р        Е       Ш       И       : 

 

 

ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 333076-F366946 от 16.04.2018г., издадено от М. М. П-С – *** при ТД на НАП гр. Пловдив, оправомощена със Заповед № ЗЦУ – 1582/23.12.2015г., с което на „Карп фиш” ЕООД, Булстат 203836860, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Средец“ № 46, ет. 1, ап. 1 представлявано от М. Г. В. , ЕГН ********** е наложено административно наказание, а именно: ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер 500 лева за извършено нарушение на разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 4 от ЗДДС.

 

 

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред  Административен съд гр.Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.