АНД 3041/2018 - Решение - 09-08-2018

Решение по Наказателно дело 3041/2018г.

                                        РЕШЕНИЕ

 

Номер   №1438                           09.08.2018г.                  Град  ПЛОВДИВ

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски районен съд                                      ХІV наказателен състав

 

На дванадесети юни                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

Секретар: Катя Чокоевска

като разгледа докладваното от съдията

АНД номер 3041 по описа за 2018 година

намира и приема за установено следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 1066/04.12.2017г. на Заместник-кмет на Община  Пловдив, с което на „ТИМАН И КО” ЕООД,  ЕИК 202325222, адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Ясна поляна” №7, ет.1, ап.3 е наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 5000 / пет хиляди/ лв. за нарушение по чл.11, ал.4, вр. ал.2 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив.

          Дружеството жалбоподател моли Съда да отмени атакуваното наказателно постановление по съображения подробно изложени в жалбата и в съдебно заседание, чрез адв.Р.С..

          Въззиваемата страна - Община - Пловдив, редовно призована не изпраща представител и не взема становище по делото.

          Съдът след преценка на събраните и приложени по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

          ЖАЛБАТА е допустима за разглеждане, а по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Търговеца жалбоподател стопанисвал кафе-бар „Норд Стар”, находящ се в гр.Пловдив, ул. “Златарска ” №2, етаж втори, в сграда, предназначена за търговски цели.  На 28.10.2017г. около 00:15 часа в обекта била извършена съвместна полицейска проверка, в хода на която било установено, че търговският обект все още работи,  обслужват се клиенти и се сервират питиета. Констатирано било, че тези дейности се осъществяват след изтичане на разрешеното работно време, тъй като издаденото от Община Пловдив, район „Централен“ Разрешение за удължено работно време № 01102162 от 17.02.2015г. за работа на обекта от 20:00 часа до 24:00 часа било валидно до 17.02.2016г. В хода на проверката били иззети два фискални бона, и двата с дата  28.10.2017 г. и с часове на издаването им  00:14 часа и 00:18 часа. Във връзка със случая била депозирана докладна записка с рег.№ 441р.9492/30.10.2017 г. Предвид горното и въз основа на докладната записка  на жалбоподателя бил съставен АУАН № 035982 от 15.11.2017г. за нарушение по чл.11, ал.4, вр. чл.11, ал.2 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив /Наредбата/. Въз основа на цитирания акт било издадено и атакуваното наказателно постановление.

Тази фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от представените по делото писмените доказателства, които Съдът възприема и кредитира като последователни и непротиворечиви.

При тази установена фактическа обстановка, Съдът намира от правна страна, че правилно актосъставителя и административнонаказващият орган са квалифицирали нарушението и са го подвели под съответната материално правна норма – чл.11, ал.4 от Наредбата за осигуряване обществения ред на Община Пловдив съгласно, която се забранява извършването на търговска дейност, включително дейности по почистване и зареждане след изтичане на разрешеното работно време. Във връзка с горната разпоредба е посочена за нарушена и ал.2 от същата норма, която въвежда изискване при удължено работно време на търговските обекти последните да бъдат снабдени с писмено разрешение от Кмета на района, в който се намира обекта. От доказателствата по делото категорично се установява, че на посочената и в АУАН и в НП дата стопанисваният от дружеството – жалбоподател обект -  кафе-бар „Норд Стар“ е осъществявал дейност по обслужване на клиенти, след изтичане на разрешеното работно време, тъй като издаденото от Община Пловдив, район „Централен“ Разрешение за удължено работно време № 01102162 от 17.02.2015г. за работа на обекта от 20:00 часа до 24:00 часа било валидно до 17.02.2016г. /дата предхождаща тази на проверката/. В случая към момента на проверката такова писмено разрешение в действителност е липсвало. Въпреки това, обектът е бил в работен режим и след изтичане на регламентираното работно време, като в заведението е имало клиенти, които били обслужвани. От приложените касови бонове е видно, че същите са издадени след 00:00 часа, а и в докладната записка е отразено, че заведението е било посетено от полицейския служител след този час, където е имало множество клиенти. При това положение е очевидно извършеното и вменено с АУАН и НП нарушение.

Правилно е определено по вид и наказанието на дееца – в случая имуществена санкция, тъй като нарушител е юридическо лице, осъществило състава на административното нарушение. Съгласно чл.32, ал.1 от Наредбата размера на същата следва да е между 5000 и 50 000 лева. В настоящия казус наказващият орган е наложил минимално предвиденото наказание като размер и по този начин на практика е отчел инцидентния характер на нарушението.

По същество жалбоподателят не сочи доводи, оборващи направените в акта и НП констатации, но излага твърдения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

На първо място прави възражение за липса на посочена в акта и НП връзка между санкционираното юридическо лице и търговския обект, предмет на проверката, което според жалбоподателя е довело до нарушаване правото му на защита. Съдът намира, че макар и да липсва изрично упоменаване кой е стопанисвал проверения обект към момента на проверката, това не е осуетило възможността на нарушителя да организира своевременно и в пълен обем своята защита. Доказателства за безспорността на авторството на нарушението са както присъствието на управителя на дружеството към момента на проверката, контактувал лично с проверяващите и предоставил им изтеклото разрешение за удължено работно време, така и иззетите от проверения обект фискални бонове, от които ясно се вижда, че са издадени от името на наказаното дружество за продажбата на питиета на процесната дата и час във въпросното заведение.  Ето защо според Съда не е налице нарушение на административнопроизводствените правила, препятстващи адекватното упражняване на правото на защита на жалбоподателя. 

По отношение на възражението относно приложимата материална норма, съдът приема същата за коректно определена с оглед установената и възприета в случая фактическа обстановка. В провереният обект е била осъществявана дейност по обслужване след регламентираното работно време, без издадено писмено разрешение за удължено такова. А за работа след 00.00ч такова е необходимо по силата на Наредбата. Изискването да има изрично разрешение за удължено работно време и забраната заведенията да работят след разрешеното време се съдържа в разпоредбите на ал.2 и  ал.4 на чл.11 от Наредбата, които именно са  посочени от актосъставителя и наказващия орган като нарушени. Ето защо настоящата инстанция не възприема изложеното възражение за основателно.

На следващо място се навеждат доводи за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, касаещо неправилно приложена санкционна норма, като се твърди, че правилната такава е разпоредбата на чл.26, ал.4, вр. ал.2 от нарушената Наредба. Доколкото ал.4 на чл.26 от Наредбата касае административни нарушения на чл.11 от същия подзаконов нормативен акт с особено голяма тежест или в големи размери, какъвто не е процесния случай, то Съдът намира за правилно приложена санкционната норма на чл.32, ал.1 от Наредбата.

Не се споделя и становището на жалбоподателя, че в случая е приложима хипотезата на маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Нарушението не разкрива признаци, които да го отличават по степен на обществена опасност от типичната в сравнение с други нарушения от същия вид. Отчита се и фактът, че валидността на предходното разрешително за удължено работно време е изтекла преди повече от година и осем месеца преди процесната проверка. Наред с това съдът отбеляза, че липсват данни санкционираното дружество да е предприело постъпки за издаването на такова разрешително, което допълнително обосновава извода за липса на условия за приложение на маловажност на случая.

При извършената служебна проверка не се установиха допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в хода на административнонаказателното производство.

Ето защо и поради горните мотиви, Пловдивският районен съд, ХІV н. с.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА   Наказателно постановление № 1066/04.12.2017г. на Заместник-кмет на Община  Пловдив, с което на „ТИМАН И КО” ЕООД,   ЕИК 202325222, адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Ясна поляна” №7, ет.1, ап.3 е наложено административно наказание Имуществена санкция в размер на 5000 / пет хиляди/ лв. за нарушение по чл.11, ал.4, вр. ал.2 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив.

Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл.12 от АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС