АНД 3037/2018 - Решение - 19-09-2018

Решение по Наказателно дело 3037/2018г.

РЕШЕНИЕ

N 1595                          19.09.2018 година                    Гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ХХІ наказателен състав

На деветнадесети септември                       две хиляди и осемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                       

Секретар: Катя Чокоевска  

Прокурор: Пламен Георгиев

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД 3037 по описа на 2018 година

 

Р  Е  Ш  И

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Г. А., роден на ***г., ****** гражданин, със средно образование, пенсионер, женен, живущ ***, неосъждан, с паспорт серия ********, ЛНЧ ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2013г. в гр. Хисаря, обл. Пловдив по хулигански  подбуди е причинил другимо - на А. Г. И., ЕГН ********** лека телесна повреда изразяваща се в повърхностно прободно прорезна рана в лявата коремна област, без данни за проникване в коремната кухина, довело до разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, поради което и на основание чл. 378, ал.4, т.1 от НПК, вр. чл. 78А, ал.1, вр. с чл. 131, ал.1 т.12, вр. с чл. 130, ал.1 от НК го освобождава от наказателна отговорност като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Г. А. да заплати по сметка на РУП гр. Хисар сумата от 186,00 /сто осемдесет и шест/ лева, представляваща разноски по делото, а разноските за извършения превод остават за сметка на Държавата.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес, по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.