АНД 2989/2018 - Решение - 27-08-2018

Решение по Наказателно дело 2989/2018г.

                                         РЕШЕНИЕ

 

Номер  1505                       27.08.2018 година                     Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски  Районен  съд                             ХХІІ  наказателен  състав

На седми август                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

              

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: Магдалена Койчева

Като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 2989 по описа за 2018 година

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 20/17.04.2018г. на Директора на РИОСВ гр.Пловдив,  с което на „ЕКО ПАУЪР 2012” ООД, ЕИК 202267819, с адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив 4003, бул. "Марица" № 85, представлявано от И.А.И., ЕГН: ********** и Т.П.К.. ЕГН: **********, в качеството им на ** заедно, е наложена Имуществена санкция в размер на 7000 лв. за нарушение по чл. 136, ал. 2, т. 4 във връзка с чл.35, ал.1, т.1, във връзка с чл.72, ал.3, т.2 и ал. 4 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр. 53/2012г. с посл. изм. и доп. ДВ, бр. 102/22.12.2017 год.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, по реда на Глава ХІІ от АПК.

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 20/17.04.2018г. на Директора на РИОСВ гр.Пловдив,  с което на „ЕКО ПАУЪР 2012” ООД, ЕИК 202267819, с адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив 4003, бул. "Марица" № 85, представлявано от И.А.И., ЕГН: ********** и Т.П.К.. ЕГН: **********, в качеството им на ** заедно, е наложена Имуществена санкция в размер на 7000 лв. за нарушение по чл. 136, ал. 2, т. 4 във връзка с чл.35, ал.1, т.1, във връзка с чл.72, ал.3, т.2 и ал. 4 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр. 53/2012г. с посл. изм. и доп. ДВ, бр. 102/22.12.2017 год.

           Жалбоподателят „ЕКО ПАУЪР 2012” ООД по съображения, изложени в жалбата и чрез процесуалния си представител адв. И. моли наказателното постановление да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Въззиваемата страна – РИОСВ гр.Пловдив, редовно призована, изпраща процесуален представител юрк. Х., която пледира за потвърждаване на наказателното постановление.   

          Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

          ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

                Атакуваното Наказателно постановление е издадено против „ЕКО ПАУЪР 2012” ООД, ЕИК 202267819, за това, че  на 24.11.2017г. при извършена проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив, във връзка с последващ контрол по изпълнение на условие, поставено в решение за прекратяване с № 09-ДО-1062-02 от 19.09.2017г. и удължаване на срока за изпълнението му, във връзка с писмо вх. №893/24.10.2017г. на «ЕКО ПАУЪР 2012» ООД, се констатира, че дружеството не е изпълнило даденото условие в решение, а именно - всички отпадъци да се премахнат от площадката и да се предадат на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешителни документи за дейности с отпадъци. В момента на проверката на площадката се констатира наличие на 20 /двадесет/ броя биг-бега с шредирана гума, около 16 тона пран полиетилен и около 45 тона RDF материал.

Съгласно чл. 72, ал.3, т.2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, поел. изм. и доп. ДВ, бр. 102/22.12.2017г./, издаденото разрешение за дейности с отпадъци прекратява своето действие по заявление на притежателя на разрешението, с което се иска прекратяване на дейността. Дружеството е входирало заявление за прекратяване с вх. №УО-768 от 13.09.2017г. В решение № 09-ДО-1062-02 от 19.09.2017г. е прекратено действието на разрешение с дейности с отпадъци на „ ЕКО ПАУЪР 2012" ЕООД и е поставено условие в срок до 19.10.2017г. всички отпадъци да се премахнат от площадката и да се предадат на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешителни документи за дейности с отпадъци. Съгласно чл.72, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 102/22.12.2017г./ след прекратяване действието на разрешението, РИОСВ, на чиято територия се намира площадката, контролира изпълнението на условията, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяването /рекултивацията/ на терена, като извършва проверка на място и съетавя констативен протокол.

 С вх. № УО - 893 от 24.10.2017г. дружеството е поискало удължаване на поставения в решението за прекратяване срок за почистването на отпадъците до 23.11.2017г., уважен от РИОСВ -Пловдив.

          На 24.11.2017 год., при извършена извънредна проверка на място от експерти на РИОСВ-Пловдив, в присъствието на г-н К.И.Б. - упълномощен представител на дружеството, за изпълнение на условието, поставено в Решение №09-ДО-1062-02 от 19.09.2017г., както и във връзка с удължаване на срока, на основание постъпило писмо от страна на дружеството с вх. № 893/24.10.2017 год. на обект, стопанисван от „ЕКО ПАУЪР 2012" ООД, находящ се в                       с.Шишманци, част от ДЗЗД «Консорциум Екологичен завод», с узаедно И.А.И., ЕГН: ********** и Т.П.К., ЕГН: **********, се констатира, че условието, поставено в Решение №09-ДО-1062-02 от 19.09.2017г., включително и в удължения впоследствие срок, не е изпълнено.

Прието е,че е извършено административното нарушение на 24.11.2017 год., установено с Констативен протокол № 0006925 от 24.11.2017 год. от страна на  „ЕКО ПАУЪР 2012" ООД, ЕИК: 202267819, с адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив 4003, бул. "Марица" № 85, представлявано от И.А.И., ЕГН: ********** и Т.П.К., ЕГН: **********, в качеството им на у заедно, като е осъществил сьстава на чл. 136, ал. 2, т. 4 във връзка с чл.35, ал.1, т.1, във връзка с чл.72, ал.3, т.2 и ал. 4 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр. 53/2012г. с поел. изм. и доп. ДВ, бр. 102/22.12.2017 год./, тъй като   не е изпълнило задължително условие, поставено в решение № 09-ДО-1062-02 от 19.09.2017г, включително и в удължения впоследствие срок.

Наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН № 1/04.01.2018г., съставен от Н.И.А. – гл. експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите” в РИОСВ гр. Пловдив, като отразената в същото фактическа обстановка пресъздава по идентичен начин тази, описана в АУАН.

Тази фактическа обстановка се установява от приложените по делото писмени доказателства, така и от свидетелските такива на актосъставителя Н.А., като съдът ги цени дотолкова, доколкото служат за установяване на обективната действителност.

По делото се установява, че с Решение  № 09-ДО-1062-02 от 19.09.2017г. на Директора на РИОСВ Пловдив е прекратено действието на разрешение на дружеството – жалбоподател „ЕКО ПАУЪР 2012" ООД, относно дейности с отпадъци.  Със същото решение, жалбоподателят е бил задължен в периода 19.09.2017г. – 19.10.2017г. всички отпадъци да се премахнат от площадката и да се предадат на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешителни документи за дейности с отпадъци. Впоследствие с вх. № УО-893 от 24.10.2017г., жалбоподателят е поискал удължаване на поставения в решението за прекратяване срок за почистването на отпадъците, който е уважен от РИОСВ – Пловдив в срок до 23.11.2017г.

В конкретния случай за това, че не е изпълнил посоченото в Решение за прекратяване на действие на разрешение за дейност, свързана с отпадъци, включително и в удължения срок, на „ЕКО ПАУЪР 2012" ООД е вменено нарушение по чл.136, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 35, ал.1, т.1, във връзка с чл.72, ал.3, т.2 и ал. 4 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр. 53/2012г. с пос.л. изм. и доп. ДВ, бр. 102/22.12.2017 год.

Съгласно нормата на чл.136, ал. 2, т. 4, вр. чл. 35, ал.1, т.1  от ЗУО се наказва  с имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което не изпълнява условията, определени в разрешението по чл. 35, ал. 1, т. 1 и/или в регистрационния документ по чл. 35, ал. 3 и 5. Според разпоредбата на чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО за извършване на дейностите по третиране на отпадъци, включително за дейности по рециклиране на кораби по смисъла на Регламент (ЕС) № 1257/2013, се изисква разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I.

При това положение описанието, дадено в обстоятелствената част на акта и постановлението, във връзка с неизпълнение на посоченото в Решение за прекратяване на действие за разрешение за дейност от 19.09.2017г., не съответства на вмененото нарушение по чл.136, ал.2, т.4 от ЗУО, по който ред е наложена и санкция. Несъответствието се изразява в това - от една страна  описано е,че дружеството-жалбоподател няма разрешение за дейност с отпадъци, поради прекратено действие на разрешението в предходен момомент, от друга страна - нормата на чл.136, ал.2, т.4 от ЗУО визира неизпълнение на условие, част от разрешение за дейност, свързана с отпадъци, което също се дава с решение. Т.е. касае се за две съвсем различни решения, като с едното се разрешава такава дейност, а с второто – се прекратява действието на разрешението, дадено с първото решение. В случая изискването, посочено в Решение, с което е прекратено действие на разрешение, с характер на предписание и с конкретизиран срок за изпълнение до 23.11.2017г., наказуемо по друг ред, е счетено за неизпълнение на условие в разрешение по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. Тук е необходимо да се направи и отбелязване, досежно разпоредбата на чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО, която сочи недвусмислено, че дейността по „третиране на отпадъци” следва да се извършва на основание издадено разрешение, което логично следва да е и действащо, а не, както противно се установи и се посочи по-горе, че към момента на извършената служебна проверка, същото е било с прекратено действие. Отделно то това не са изложени факти, от които да се направи категоричен извод, че „премахване на отпадъци от площадка и предаването им на други търговци, разполагащи с разрешителни документи” следва да се разбира като „третиране” , в частност „оползотворяване и обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане”, по смисъла на §1, т.44, вр. т.13, т.11 от Допълнителните разпоредби на ЗУО.

Видно от приложеното по делото Решение от 25.03.2014г. за изменение/ допълване на Решение от 10.01.2014г., с което първоначално е дадено на жалбоподателя разрешение за дейност с отпадъци, в III, т.2 действително съдържа условие при предаване за „последващо” третиране на отпадъците от други лица, но не става ясно, това условие, дали е изпълнимо  при действие на разрешение или урежда последващи задължения  на дружеството след прекратяване на дейността му с отпадъци, както в случая. От друга страна същото решение за разрешение не е цитирано и въобще отсъства като елемент от описание на нарушението в обстоятелсвената част на акта и постановлението, като вместо това е посочено, че условието, което не било изпълнено следвало от решение за прекратяване на дейност с отпадъци, с което бил даден срок. Създава се и двусмислие, доколкото се търси отговорност за изпълнение на условие по действащо разрешение, въпреки,че последното е прекратено официално още в предходен момент.

По този начин са били са допуснати  съществени  нарушения на процесуалните правила, а отразеното описание се приема за неточно, двусмислено и некоретно, с което пряко се е рефлектирало върху правото на защита на дружеството- жалбоподател и възможността му да я организира в пълен обем, препятствайки го да узнае при какви обстоятелства се твърди да е извършено нарушението. Така установените процесуални нарушения са неотстраними в настоящата въззивна инстанция, предвид контролните функции на същата и се явяват основание за отмяна на постановлението.

Ето защо и при всички изложени съображения, съдът намира,че неоснователно е била ангажирана отговорността на жалбоподателя по така вмененото му нарушение.

 С оглед на гореизложеното, настоящият състав счита, че атакуваното Наказателно постановление № 20/17.04.2018г. на Директора на РИОСВ гр.Пловдив,  с което на „ЕКО ПАУЪР 2012” ООД, ЕИК 202267819, с адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив 4003, бул. "Марица" № 85, представлявано от И.А.И., ЕГН: ********** и Т.П.К.. ЕГН: **********, в качеството им на узаедно, е наложена Имуществена санкция в размер на 7000 лв. за нарушение по чл. 136, ал. 2, т. 4 във връзка с чл.35, ал.1, т.1, във връзка с чл.72, ал.3, т.2 и ал. 4 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр. 53/2012г. с посл. изм. и доп. ДВ, бр. 102/22.12.2017 год. следва да бъде ОТМЕНЕНО като неправилно и незаконосъобразно.

          За горните изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

          По изложените мотиви съдът постанови решението си.               

                        

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

 

 Вярно с оригинала!

М.К.