АНД 2893/2018 - Решение - 06-08-2018

Решение по Наказателно дело 2893/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 1417

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

06.08.2018 г.                                                                             гр. Пловдив                               

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД            VII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 

На шести юни две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МЕТОДИ  АНТОНОВ

 

Секретар: Милена Георгиева

Като разглежда докладваното от съдията

НАХД № 2893 по описа за 2018 година

                                            

Р      Е      Ш      И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-001819 от 20.04.2018год. на А. Ч. - Директор на Дирекция “Инспекция по труда” - Пловдив, с което на жалбоподателя “Софтуерна къща Фипс – К.” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115097935, седалище и адрес на управление гр.П., ул. ”В. Т.” № **, представлявано от К. Й. К. е наложена административна имуществена санкция в размер на  1500,00 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл.350, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416, ал.5  вр. чл.414, ал.1 от КТ.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

                                

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                 

М    О    Т    И    В    И:

 

                Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.      

Обжалвано е Наказателно постановление № 16-001819 от 20.04.2018год. на А. Ч. - Директор на Дирекция “Инспекция по труда” - Пловдив, с което на жалбоподателя “Софтуерна къща Фипс – К.” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115097935, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. ”В. Т.” № **, представлявано от К. Й. К. е наложена административна имуществена санкция в размер на  1500,00 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл.350, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416, ал.5  вр. чл.414, ал.1 от КТ.

Жалбоподателят, желае процесното наказателно постановление да бъде отменено по съображения изложени в жалбата му, също така излага доводи за маловажност на административното нарушение.

Въззиваемата страна чрез юрк. К. желае съдът да потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата и след като анализира събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

 От фактическа страна съдът установи следното:

 При извършена на 13 и 16 февруари 2018г. проверка по документи в Дирекция „Инспекция по труда" - Пловдив на „Софтуерна къща Фипс – К." ЕООД било установено, че при прекратяване на трудовото правоотношение с М. С. Г. на 19.01.2018г. от страна на работодателя "Софтуерна къща Фипс-К." ЕООД в трудовата книжка на работничката не са били вписани данните, свързани с прекратяването на трудовото правоотношение и книжката не й е била предадена незабавно. М. С. Г. е работила в „Сефтуерна къща Фипс – К." ЕООД на длъжност „*****, *****" въз основа на сключен с нея трудов договор № 45/01.01.2018г. С молба от 17.01.2018г. М. С. Г. е изразила писмено желанието си да бъде прекратено трудовото й правоотношение, считано от 19.01.2018г. От страна на работодателя е била издадена заповед № 2/19.02.2018г. за прекратяване на трудовото правоотношение с работничката считано от 19.02.2018г. По писмени обяснения на упълномощения представител на работодателя трудовото правоотношение с М. С. Г. е прекратено на 19.01.2018г. като в заповедта за прекратяване при посочване на дата 19.02.2018г. като дата на прекратяване на трудовото правоотношение е била допусната техническа грешка. От страна на работодателя на 19.01.2018г. е било подадено уведомление за прекратяване на трудовото правоотношение до Териториалната дирекция на „Националната агенция за приходите". От представеното при проверката в Дирекция „Инспекция по труда" - Пловдив лично трудово досие на М. С. Г. е било установено, че трудовата книжка на работничката се съхранявала в трудовото й досие.

Горните констатации били счетени от актосъставителя П.Н.Т. като нарушение на чл.350 от КТ, за което тя издала акт за установяване на административно нарушение № 16-001819/14.03.2018г. От дружеството-жалбоподател постъпили писмени възражения, които не били приети от административнонакзващия орган.

Въз основа съставения АУАН било издадено обжалваното НП, с което на жалбоподателя “Софтуерна къща Фипс – К.” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115097935, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. ”В. Т.” № **, представлявано от К. Й. К. е наложена административна имуществена санкция в размер на  1500,00 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл.350, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416, ал.5  вр. чл.414, ал.1 от КТ.

          Фактите по делото се установяват по категоричен и безспорен начин от разпита на актосъставителя Т., която поддържа съставения от нея акт, както и от приложените писмени доказателства.

          При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

           Чл. 350, ал.1 от КТ задължава работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването и да я предаде незабавно на работника или служителя, като под незабавно се приема в практиката на съдилищата моментът до издаване на АУАН. Видно от доказателствата по делото проверката от Д„ИТ” – Пловдив е била извършена на 13 и 16 февруари 2018г., актът е издаден на 14.03.2018г., а от декларация – разписка по делото се установява, че работничката М. С. Г. е получила трудовата си книжка на 19.03.2018г., чрез адв. А.

            Въпреки горното, съдът намира, че в хода на административното производство са допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно е бил приложен материалния закон.

            Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН, в НП следва да се съдържа пълно, точно и ясно описание на нарушението и да са посочени конкретните обстоятелства, при които същото е извършено, като следва да се посочат и доказателствата, които го потвърждават. В този смисъл, в обстоятелствената част на НП следва да са посочени всички факти, касаещи съставомерните признаци на нарушението. Видно от съдържанието на НП, в обстоятелствената му част се съдържа единствено правния извод на АНО, че на 19.01.2018г. дружеството, в качеството на работодател, е подало уведомление  за прекратяване на ТПО до ТД на НАП, като от представеното досие на работничката М. С. Г. е било установено, че трудовата и книжка се съхранявала в трудовото й досие.

            Липсват каквито и да било факти, които да сочат кога е било прекратено реално трудовото правоотношение, за да се направи извод кога работодателят е следвало да впише съответните данни в трудовата книжка и да я предаде незабавно на работничката. Декларативното посочване на датата на издаване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение не води до автоматичния извод, че на същата дата е следвало да се впишат данните в трудовата книжка и да се предаде последната на работничката, тъй като съгласно разпоредбите на чл. 355, ал.2 от КТ, моментът на прекратяване на трудовия договор е различен и е поставен в зависимост от определени обстоятелства - дали е с предизвестие, дали същото е спазено или пък правоотношението се прекратява без предизвестие. Факти в тази насока изобщо липсват, както в АУАН, така и в НП, което ограничава възможността да се определи кога за работодателят е било дължимо съответното действие, свързано с трудовата книжка на работника. В НП е цитирано, че по писмени обяснения на упълномощен представител на работодателя в заповед за прекратяване на ТПО е било посочена грешна дата на прекратяване на трудовия договор с работничката, а именно 19.02.2018г. като правилната дата била 19.01.2018г., но така и не става ясно коя дата е приел АНО за дата на нарушението. Липсата на факти в НП, касаещи този момент, съставлява съществено процесуално нарушение, тъй като от една страна пряко рефлектира върху правото на защита на нарушителя, а от друга страна лишава и съда от възможността да прецени извършено ли е и кога административно нарушение и правилно ли е било квалифицирано същото. В настоящия случай датата на извършените нарушения  въобще отсъства и в двата акта, като единствено е посочена датата на проверката, но без да се твърди, че именно тогава е извършено нарушението, което е съществено нарушение на процесуалните правила, касаещо  реквизита по чл.42, т.3 от ЗАНН –досежно АУАН и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН – досежно НП. Факти, които пряко да сочат датата на извършване на нарушението, са задължителен реквизит на НП, тъй като датата е един от основните елементи, индивидуализиращи нарушението и нейната липса или неправилното й посочване е съществен пропуск и самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, поради непосочения  задължителен реквизит при съставянето на АУАН и издаването на НП, като последният  освен това,  има и съществено значение при изчисляването на законоустановените срокове по чл.34 от ЗАНН.

         Водим от горното съдът намира, че НП следва да бъде отменено, поради допуснати съществени процесуални нарушения.

          Мотивиран от гореизложеното, ПРС – VІІ наказателен състав, постанови решението си.

                                     

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:           

 

Вярно с оригинала.

Секретар : К.Ч.