АНД 2802/2018 - Решение - 02-08-2018

Решение по Наказателно дело 2802/2018г.

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1390

гр. Пловдив, 02.08.2018 г.

     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на 09.07.2018г. в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ГОЛЧЕВ

          при участието на секретаря Тихомира Калчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 2802/2018 г. по описа на РС- Пловдив, IV- ти наказателен състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

         Обжалван е Електронен фиш серия „К“, № 1989338, издаден от ОДМВР-ПЛОВДИВ, с който на Т. С. Л., ЕГН **********, ползвател на МПС марка „Фолксваген голф“, с рег. № ***, е наложена глоба в размер на 100.00 лева, за това, че на 11.05.2016г. в 17:09ч. в с. Калояново, ул. „Александър Стамболийски” № 50, посока на движение от с. Калояново към с. Дуванлии, при отчетен толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч, е било установено, че управлява МПС със скорост от 73 км/ч, при максимално разрешена скорост от 50 км/ч - нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП.

         По съображения, изложени в жалбата Т. Л. обжалва посочения електронен фиш като неправилен, излагайки доводи, че не тя, а друго лице е управлявало служебния процесен автомобил. Поддържа, че  на 11.05.2016г. около 17:00ч., е изпълнявала служебен ангажимент на място, различно от така установеното в обжалвания електронен фиш. Редовно призована в съдебно заседание, не се явява лично и не изпраща процесуален представител.

         Съдът като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

         Жалбата е подадена в законоустановения срок, произтича от процесуално легитимирана страна, насочена е срещу подлежащ на самостоятелно обжалване пред съд акт, поради което се явява процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество. 

Разгледана по същество жалбата е основателна, по следните съображения:

         На първо място, с оглед изисканите от съда и представени по делото от „Др. Пендл и Др. Писвангер България” ЕООД, работодател на жалбоподателя по време на констатираното нарушение и собственик, на когото е регистрирано МПС марка „Фолксваген голф“, с рег. № ***, писмени доказателства, а именно - писмо с изх.№ Д-128/14.06.2018г., разпечатки от GPS система за проследване на процесното МПС, категорично се установява, че именно Т. С. Л. на процесната дата, време и място е управлявала горепосочения автомобил със скорост от 73 км/ч, при максимално разрешена скорост от 50 км/ч. в населено място. В тази посока е и подадената от управителя на „Др. Пендл и Др. Писвангер България” ЕООД – М.К.К. писмена декларация, по смисъла на чл.189 ал.5 от ЗДвП, относно действителният водач на МПС към посочените дата и място в ЕФ. Освен липсата на доказателства в противната посока, от своя страна жалбоподателят не е представил такава декларация, за да обоснове твърденията си. Ето защо наведеното в тази посока възражение от страна на жалбоподателя, съдът  намира за неоснователно.

         Обжалваният електронен фиш е издаден в съответствие с изискванията на чл.189 ал.4 от ЗДвП, доколкото в същия са посочени: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението /ОДМВР Пловдив/, мястото                / с. Калояново, ул. „Александър Стамболийски” № 50 /, датата /11.05.2016г./, точният час на извършване на нарушението /17:09ч./, регистрационният номер на МПС /***/, описание на нарушението /управление на лек автомобил със скорост - 73 км/ч, при ограничение 50 км/ч/, нарушената разпоредба /чл.21 ал.1 от ЗДП/, размерът на глобата /100 лв./, срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане /14 - дневен срок в БНБ по указаната сметка на името на отбелязания фонд/.

Относно обстоятелството, че нарушението е установено посредством заснемането му с мобилно автоматизирано техническо средство за видеоконтрол, не съществува спор между страните, а и това се установява от всички събрани по делото доказателства - електронен фиш, удостоверение за одобрен тип средство за измерване, протокол от проверка на мобилна система за видеоконтрол, Протокол за използване на Автоматизирано техническо средство или система.

Въпреки гореизложеното, процесният електронен фиш следва да бъде отменен поради следните съображения:

          В разпоредбата на чл. 165, ал. 2, т. 8 от ЗДвП (отм., ДВ бр. 54/ 05.07.2017 г., но действала към момента на извършване на нарушението - 11.05.2016г.) е регламентирано задължението на определените от министъра на вътрешните работи служби да обозначават чрез поставяне на пътни знаци, да оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи, участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи.

Детайлно, условията и редът за използване на АТСС за контрол на правилата за движение по пътищата, са уредени с Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (наричана за краткост Наредбата). Според чл. 7, ал. 1 от Наредбата (цитираният член към момента е отменен с ДВ, бр. 6 от 2018 г., в сила от 16.01.2018 г., но е действал към датата на извършване на нарушението), местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства и системи се обозначават с пътен знак Е24 и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи. В ал. 2 на същия член е предвидено, че пътният знак Е24 се поставя преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи, като при указване на мястото на контрол с преносим пътен знак Е24, разположението му се документира със снимка. Под пътен знак Е24 се поставя допълнителна табела Т2, указваща дължината на контролирания участък, в случаите, когато се осъществява контрол: 1. на няколко места за контрол, разположени в един участък; 2. във време на движение (чл. 7, ал. 3 от Наредбата).

В конкретния случай, видно от приложената по делото снимка, на контролирания участък, в посоката на движение на процесния автомобил е бил поставен пътен знак Е24. Фактическото наличие на пътния знак обаче, не е достатъчно, за да бъде указано на един водач, че конкретният пътен участък е под видеонаблюдение. В този порядък, от приложената по делото снимка се изяснява,че пътен знак Е24 е бил поставен буквално на земята в тревна площ. В тази връзка, ситуиран по онагледения в снимката начин, местоположението на знака е категорична индикация за нарушение на изискванията на НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. В приложение № 12 "Поставяне на пътните знаци" към същата Наредба, в б."д", вр. чл. 133, ал. 6 е онагледено точно как следва да изглежда знакът, като са вписани и определени негови технически изисквания, вкл. пътният знак от група "Е" да е поставен на изискуемата се преносима стойка, на поне 60 сантиметра над нивото на пътното платно.  Неспазването на това правило, безспорно е довело до  нарушение и на общото изискване за поставяне на пътните знаци, в чл. 40 от Правилника за прилагане на ЗДвП, а именно - пътният знак да бъде позициониран по начин, който да позволява своевременното му възприемане от участниците в движението, за да могат последните да реагират. По този начин са били нарушени и изискванията на Приложение 12 към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 18/23.07.2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци, вр. с чл. 7 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., като знакът в това положение не би могъл да изпълни предназначението си – да има ясна указателна функция на местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства и системи. В този смисъл е и постановеното от Административен съд- Пловдив, Решение № 1559 от 03.07.2018г. по к.а.н.д № 1493/2018г.

Нещо повече- по делото не бяха ангажирани и доказателства за поставена допълнителна табела Т2, както и такива, че в средствата за масово осведомяване е било оповестено обстоятелството, че на 11.05.2016г.  ще бъде осъществяван контрол на правилата за движение чрез използване на АТСС, съгласно изискването на чл.165, ал.2, т.8 от ЗДвП и чл.7, ал.1 от Наредба №8121з-532 от 12.05.2015 г.  /действащи към момента на нарушението/ .

Отделно от това и въпреки бланковият образец на ЕФ, с оглед изискванията на чл.189 ал.4 от ЗДвП, освен нарушителят – ползвател, е следвало нагледно да се посочи кой е собственикът, на когото е регистрирано процесното МПС. Последното обстоятелство се установи  едва след преглед на приложения по преписката доказателствен материал.

          Предвид гореизложеното, атакуваният електронен фиш следва да бъде отменен.

         Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

ОТМЕНЯ Електронен фиш серия „К“, № 1989338, издаден от ОДМВР- ПЛОВДИВ, с който на Т. С. Л., ЕГН **********, ползвател на МПС, марка „Фолксваген голф“, с рег. № ***, е наложена глоба в размер на 100.00 лева, за това, че на 11.05.2016г. в 17:09ч. в с. Калояново, ул. „Александър Стамболийски” № 50, посока на движение от с. Калояново към с. Дуванлии, при отчетен толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч, е било установено, че управлява МПС със скорост от 73 км/ч, при максимално разрешена скорост от 50 км/ч - нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Пловдив, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му, по реда на гл. XII от АПК.

                                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС