АНД 2801/2018 - Разпореждане - 08-05-2018

Разпореждане по Наказателно дело 2801/2018г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ №9183

гр.Пловдив, 08.05.2018 г.

 

 

            ПОЛЯ САКУТОВА – районен съдия при РС-Пловдив,  в качеството ми на съдия-докладчик по а.н.д. № 2801 по описа на РС-Пловдив за 2018 г., ХХ н.с., в закрито заседание на  осми май   две хиляди и осемнадесета година, след като се запознах с материалите по делото и за да се произнеса, взех предвид следното :

 Пред РС-Пловдив е постъпила жалба, заведена в регистратурата на съда с вх.№ 26430 от 02.05.2018 г., от П.Л.Л. против фиш №  0002185550 от 18.04.2018 г., съставен от М. А. Д., на длъжност „**” при 02 РУ при ОД на МВР - Пловдив, с който е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лв. С жалбата се оспорва установената с фиша фактическа обстановка, поради което се моли за неговата отмяна.

Районен  съд- Пловдив, в настоящия си състав, намира, че жалбата с която е сезиран, е процесуално недопустима и не подлежи на разглеждане по същество, поради следните съображения :

По делото са представени 3 екземпляра от обжалвания фиш. От тях се установява, че на 18.04.2018 г. М. Д. на длъжност „**” при Второ РУ–Пловдив към ОД на МВР-Пловдив констатирал, че на ул. „Копривщица” срещу № 14 собственикът на лек автомобил Форд Фокус, с рег.№ *** е паркирал на  тротоара без разрешение на собственика на пътя или администрацията.

 Съгласно чл.59 от ЗАНН на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, подлежат наказателното постановление и електронният фиш. Законът императивно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебно обжалване и този обхват не може да бъде разширяван. Видно от депозираната жалба, а и от материалите към представената пред съда административна преписка, в настоящия случай не се касае за съставено наказателно постановление, нито за електронен фиш по смисъла на   §1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/. Със съставения фиш е констатирано нарушение на чл.6, ал.2 от НРСППППСТГП на Общински съвет Пловдив, както и е наложено административно наказание „глоба”, т.е. констатираното административно нарушение и наказването му са обективирани в единен акт на държавната администрация -  фиш.

С депозираната жалба наказаното лице е оспорило нарушението, поради което действието на фиша е суспендирано. Съгласно чл.39, ал.3 от Закона за административните нарушения и наказания, ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел. В този смисъл е и чл. 186, ал. 2 ЗДвП, съгласно който,  на лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт. Предвид изложеното и доколкото наказаното лице е оспорило извършеното нарушение за административно-наказващия орган възниква задължение да довърши административно-наказателното производство. В случай че са налице условията за съставяне на  акт за установяване на административно нарушение, съответно за издаване на наказателно постановление,  последното може да  бъде предмет на съдебен контрол.

 С оглед изложеното дотук подадената пред РС-Пловдив жалба се явява процесуално недопустима, като подадена срещу акт, неподлежащ на съдебен контрол, поради което следва да бъде оставена без разглеждане. Следва административно-наказателната преписка, изпратена от  ОД на МВР- Пловдив, да бъде върната за довършване на административно-наказателното производство, а настоящето производство да бъде прекратено.

 Ето защо съдът

 

   Р А З П О Р Е Ж Д А :

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, заведена в регистратурата на РС-Пловдив под вх.№ 26430 от 02.05.2018 г. по описа на РС-Пловдив, от П.Л.Л., ЕГН **********,***, против фиш № 0002185550 от 18.04.2018 г., съставен от М. А. Д., на длъжност „**” при 02 РУ наОД на МВР - Пловдив, с който е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лв., като недопустима.

  ПРЕКРАТЯВА производството по а.н.д. № 2801/18 г. по описа на Районен съд Пловдив - ХХ н.с.

  Препис от разпореждането да се изпрати на жалбоподателя и 02 РУ при ОД на МВР- Пловдив. 

Разпореждането подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от получаването му пред Административен съд Пловдив.

След влизане в сила на разпореждането за прекратяване на производството материалите по административната преписка  да се изпратят на 02 РУ при ОД на МВР-Пловдив по компетентност.

 

 

                                          Районен съдия : .............................

                                                                       /Поля Сакутова/

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! С.И.