АНД 2736/2018 - Решение - 25-06-2018

Решение по Наказателно дело 2736/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

1109                                                25.06.2018 г.                           гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                 V наказателен състав

На двадесет и пети юни                          две хиляди и осемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕНА СЛАВОВА-МИЛЕВА

        

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор  НАДЕЖДА СЕМЕРДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдията АНД № 2736 по описа за 2018 г.

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Р.Д.К. роден на *** ***, ***, български гражданин, със средно образование, пенсионер, женен, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2017 год., в с. Калояново, обл. Пловдив,  е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „PERIPOLI“, с рама № G1510804OGM50126R, което не е регистрирано по надлежния ред /Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства/ обн. в ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., в ред. към ДВ бр. 30/15.04.2016 г. /, поради което и на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл.345, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 78а ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  и  му  НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на  1000 /хиляда / лева.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО  мотопед марка PERIPOLI“, с рама № G1510804OGM50126R, находящо се на съхранение в РУ на МВР гр. Хисаря ДА СЕ ВЪРНЕ на обв. Р.Д.К. след влизане на решението в сила.

 ОСЪЖДА  на основание чл. 189 ал. 3 от НПК обв. Р.Д.К. да заплати направените на досъдебното производство разноски в размер на 145 /сто четиридесет и пет/ лева по сметка на ОД на МВР – Пловдив в полза на Държавата, както и направените в съдебното производство разноски в размер на 49,99  лева по сметка на РС – Пловдив в полза  на бюджета на ВСС.

 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес по реда на Глава ХХІ от НПК.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС