АНД 2131/2018 - Мотиви - 28-06-2018

Мотиви по Наказателно дело 2131/2018г.

М О Т И В И

по АНД № 2131/2018 г. по описа на Пловдивски районен съд - VІІ наказателен състав

 

Производството е по реда на глава XXVIII  от НПК

С Постановление от 30.03.2018 година Районна прокуратура - гр. Пловдив е внесла в Пловдивски районен съд предложение обвиняемият М.М.М., роден на ***г. в гр.***, живущ ******, български гражданин, средно образование, неженен, студент, неосъждан ЕГН **********, да бъде освободен от наказателна отговорност по чл. 78 А от НК за това, че на 22.03.2018г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, както следва:

-  марихуана с нето тегло 0,205 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 4,2 тегловни  процента, на стойност 1,23 лв; марихуана с нето тегло 0,680 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 3,8 тегловни процента, на стойност 4,08 лв.; марихуана с нето тегло 0,369 грама, със съдържание на  активен   компонент  тетрахидроканабинол   /ТХК/  3,5 тегловни процента, на стойност 2,21 лв; марихуана с нето тегло 3,872 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 5.1 тегловни процента, на стойност 23,23 лв.; марихуана с нето тегло 0,321 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 5,2 тегловни процента, на стойност 1,93 лв.; марихуана с нето тегло    0,769    грама,    със   съдържание    на   активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 8,9 тегловни процента, на стойност 4,61 лв. и амфетамин с общо нето тегло 0,035 гр., със съдържание на активен компонент „амфетамин" 10,7 тегловни процента, на стойност 1,05 лв. или всички високорискови наркотични вещества - марихуана с общо нето тегло 6,215 грама, на стойност 37,29 лв. и амфетамин, с общо нето тегло 0,035 грама, на стойност 1,05 лв., или всичко на обща стойност 38,34 лв., съгласно Приложение № 2 от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, т.1 от НК.

Прокурорът поддържа изцяло предложението на РП – Пловдив и счита, че са налице основанията за освобождаване на обвиняемия М. от наказателна отговорност с налагане на административна такава и предлага на съда наказанието глоба да бъде в размера, определен в закона, а именно в размер на 1000 лева. Предлага на съда веществените доказателства по делото да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат по предвидения в закона ред, а разноските да се възложат на обвиняемия.

Обвиняемият М.М.М. се явява в съдебно заседание. Признава се за виновен. Съжалява за стореното.

Адв. П.Б. - защитник на обвиняемия М., се солидаризира с представителя на държавното обвинение, като  счита, че са налице предпоставките на чл.78а от НК и моли на подзащитния му да се наложи глоба в размер на 1000 лева.

Пловдивски районен съд - VIІ наказателен състав, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

На 21.03.2018г., около 22.00ч. обвиняемият М. *** до заведение „Емемнто", където работел обслужвайки клиентите, които пушат наргилета.

На същата дата 21.03.2018г. в 03 РУ - МВР - Пловдив се получила информация, че в района на заведение „Емементо" се разпространяват наркотични вещества. За да се провери споменатата информация, бил сформиран екип от полицейски служители в състав - св. С.К., Й.Р. и Л. Д.. Около 22.1О ч. визираните служители на МВР се установили в близост до заведението „Емементо". Забелязали, че там се намира обвиняемият М., чието поведение им се сторило подозрително, провокирайки ги да му извършат полицейска проверка. Приближили се към него, легитимирали се и го установили като М.М.М., с ЕГН **********. На място била проведена беседа с него, в която обвиняемият М. признал пред служителите на МВР, че държи наркотични вещества в себе си, в намиращата се в заведение „Емементо" негова раница и в жилищен апартамент. С оглед заявеното от обвиняемия М., било взето решение да се пристъпи към извършване на претърсване и изземване на помещение в търговски обект - заведение „Емементо", намиращо се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски" №11.

На 22.03.2018г., за времето от 00.15ч. до 00.36 ч., било извършено неотложно действие по разследването - претърсване и изземване в търговски обект -заведение „Емементо", намиращо се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски" № 11. От извършеното процесуално действие се установило, че в раница, намираща се в заведението и собственост на обвиняемия, последният държи високорисково наркотично вещество - марихуана, а именно черно на цвят полиетиленово топче, съдържащо марихуана с нето тегло 3,872 гр., със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 5,1 тегловни процента, на стойност 23,23 лв., черно на цвят полиетиленово топче, съдържащо марихуана с нето тегло 0,321 гр., със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 5.2 тегловни процента, на стойност 1,93 лв. и 2 /два / броя саморъчно свити цигари, съдържащи хомогенни неделими смеси от тютюн и марихуана с нето тегло 0,680 гр., със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 3,8 тегловни процента, на стойност 4,08 лв.

На същата дата - 22.03.2018г., за времето от 01.00ч. до 01.25ч., било извършено неотложно действие по разследването - претърсване и изземване в стая в апартамент, обитавана от обвиняемия М.,***. От извършеното процесуално действие се установило, че в холово помещение на апартамента, ползвано от обвиняемия, последният държи високорискови наркотични вещества - марихуана, а именно хартиен плик, съдържащ марихуана с нето тегло 0,769 гр., със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 8,9 тегловни процента, на стойност 4,61 лв., черно на цвят полиетиленово топче, съдържащо амфетамин с нето тегло 0,035 гр., със съдържание на активен компонент амфетамин 10,7 тегловни процента, на стойност 1,05 лв.

На същата дата 22.03.2018г., за времето от 01,35ч. до 01,45ч., било извършено действие по разследването - обиск и изземване по реда на чл. 164, ал. 3 НПК, на обвиняемия М.. От страничен джоб на панталоните, с които е бил облечен обвиняемият, била намерена и иззета - саморъчно свита цигара, съдържаща хомогенна неделима смес от тютюн и марихуана с нето тегло 0,205гр., със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 4,2 тегловни процента, на стойност 1,23 лв. Впоследствие обвиняемият предал чрез протокол за доброволно предаване укрита у него саморъчна свита цигара, съдържаща хомогенна неделима смес от тютюн и марихуана с нето тегло 0,369гр., със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 3,5 тегловни процента, на стойност 2,21 лв.

Общото количество на държаните на 22.03.2018г. от обвиняемия М. високорискови наркотични вещества е 6,215 грама марихуана, на левова равностойност 37,29 лева и 0,035 грама амфетамин на стойност 1,05 лева, или всичко на обща стойност 38,34 лева.

По делото била назначена и изготвена физико – химична експертиза, видно от заключението, на която се касае марихуана с тегло, съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол и остатък след изследването съответно  обект №1.1. – 3,872 гр.;5,1 тегловни % ТХК; остатък 3,111 гр., обект № 1,2 – 0,321 гр.; 5,2 тегловни %ТХК, изразходена при изследването, обект № 1.3 – 7,69 гр.; 8,9 тегловни % ТХК; остатък 0,201 гр. , хомогенни неделими смеси  от тютюн и марихуана с тегло, съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол и остатък след изследването съответно : обект № 2.1. – 0,205 гр.; 4,2 тегловни % ТХК; изразходена при изследването, обект № 2.2. – 0,680 гр.; 3,8 тегловни % ТХК;изразходена при изследването, обект № 2.3. – 0,369 гр.; 3,5 тегловни % ТХК; изразходена при изследването; бялото прахообразно вещество е с нето тегло 0,035 гр. и съдържа 10,7 тегловни % амфетамин.

Съгласно Приложение № 2 към Постановление № 23 на МС от 29 януари 1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, стойността на един грам марихуана, пласиран на улицата, е 6 /шест/ лева, като общо държаната от обвиняемия М. марихуана е на левова равностойност 37,29 лева.

Съгласно Постановление на Министерски съвет № 23/29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, /където за 1 /един/ грам амфетамин е определена парична равностойност от 30,00 лева/, стойността на 0.035 гр. със съдържание на активен компонент амфетамин 10,7 тегловни процента е 1.05 лева.

От обективна страна обвиняемият на 22.03.2018г., на различни места в гр. Пловдив е осъществил състава на престъплението по чл. 354а, ал. 5, вр., ал. 3, т. 1 НК, като в маловажен случай, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества общо - 6,215 грама марихуана, на левова равностойност 37,29 лева и 0,035 грама амфетамин на стойност 1,05 лева, или всичко на обща стойност 38,34 лева.

Марихуаната е растение и подлежи на контрол, съгласно ЗКНВП. Тя е включена в Списък 1 от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба за РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ /в сила от 10.11.2011 г., приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г., обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2011 г., издадена на основание чл. 3. ал. 2 и ал. 3 от ЗКВНВП/, като растение с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с него, забранен за приложение в хуманната и ветеринарната медицина..

Амфетаминът е включен в приложение № 1 към чл. 3, т. 1, списък Първи от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

Деянието, извършено от обвиняемия, се явява маловажен случай и в конкретния случай са налице предпоставките, визирани в чл. 93. т. 9 от НК. Като практиката на ВКС в тази насока е напълно последователна, а именно че във всеки един случай следва да се изследва кумулативната даденост на фактите - а именно обществената опасност на деянието, проектирана в неговото времево и пространствено измерение, в реализирания механизъм, в индивидуализиращите инкриминирания предмет подбуди, в мотивите, ръководещи дееца, в съществуващите данни да личността на извършителя на неправомерния акт. В този смисъл откритото и иззето количество високо рисково наркотично вещество общо - 6,215 гр. марихуана, на левова равностойност 37,29 лева и 0,035 грама амфетамин на стойност 1,05 лева, или всичко на обща стойност 38,34 лева. От друга страна е чистото съдебно минало на обвиняемия М., обстоятелството, че изразява разкаяние за стореното и заявява, като всички тези обстоятелства обуславят по - ниската степен на обществена опасност на извършеното от М. деяние, поради което същото съставлява маловажен случай по смисъла на чл. 354а, ал. 5 вр. с ал.З, т. 1 от НК. Обвиняемият е млад човек в трудоспособна възраст и полагащ грижи за образованието си, като същият е студент. Горният извод относно маловажност на случая с оглед преценка на всички изложени по-горе доводи за по-ниската степен на обществена опасност на деянието в сравнение с обикновените случаи на престъпление от този вид.

От субективна страна обвиняемият е действал умишлено, с пряк умисъл - с целени и настъпили общественоопасни последици, съзнавал е общественоопасният характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните последици.

Описаната фактическа обстановка съдът приема за установена от обясненията на обвиняемия и от показанията на свидетелите, дадени в досъдебното производство, от изготвената експертиза и от останалите събрани и приложени по делото писмени  доказателства.

Съдът кредитира изцяло изготвената експертиза, като извършена с необходимите познания и опит, като последователна, обоснована, непротиворечива на целия събран доказателствен материал и неоспорена от страните.

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът счита, че от обективна и субективна страна със своите действия обвиняемият е осъществил съставомерните признаци на престъпление по чл. 354 В ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК, за това, че на 22.03.2018г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, както следва:

-  марихуана с нето тегло 0,205 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 4,2 тегловни  процента, на стойност 1,23 лв; марихуана с нето тегло 0,680 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 3,8 тегловни процента, на стойност 4,08 лв.; марихуана с нето тегло 0,369 грама, със съдържание на  активен   компонент  тетрахидроканабинол   /ТХК/  3,5 тегловни процента, на стойност 2,21 лв; марихуана с нето тегло 3,872 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 5.1 тегловни процента, на стойност 23,23 лв.; марихуана с нето тегло 0,321 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 5,2 тегловни процента, на стойност 1,93 лв.; марихуана с нето тегло    0,769    грама,    със   съдържание    на   активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 8,9 тегловни процента, на стойност 4,61 лв. и амфетамин с общо нето тегло 0,035 гр., със съдържание на активен компонент „амфетамин" 10,7 тегловни процента, на стойност 1,05 лв. или всички високорискови наркотични вещества - марихуана с общо нето тегло 6,215 грама, на стойност 37,29 лв. и амфетамин, с общо нето тегло 0,035 грама, на стойност 1,05 лв., или всичко на обща стойност 38,34 лв., съгласно Приложение № 2 от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай.

За престъплението, извършено от обвиняемия М.М.М. по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, т. 1 Наказателният кодекс предвижда наказание глоба до хиляда лева.

Обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК и от деянието не са причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване, тоест налице са кумулативно предвидените в чл. 78 А от НК предпоставки за неговото приложение. Ето защо съдът счита, че най-справедливо би било на обвиняемия да бъде наложено наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Веществените доказателства по делото - марихуана, с общо тегло 6,215 грама и амфетамин с общо нето тегло 0,035 грама /остатък 3,312 грама, изпратени на съхранение в ЦМУ/ на основание чл.354а, ал.6 НК следва да се отнемат в полза на държавата, след което да се унищожат, и електронна везна, 1 брой гриндер, 1 брой черна на цвят раница, предадени на съхранение на домакина на 03 РУ МВР Пловдив следва да се унищожат като вещи без стойност след влизане на решението в сила.

Обвиняемият М.М.М., със снета самоличност, следва да бъде осъден да заплати направените по делото разноски в размер на 154,00 /сто петдесет и четири / лева.

Причини за извършване на деянието – неспазване на установения в страната законов ред.

Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

МГ