АНД 7041/2017 - Мотиви - 01-11-2017

Мотиви по Наказателно дело 7041/2017г.

М О Т И В И

по АНД № 7041/2017г. ПРС, XXV н.с.

 

Произвоството е по реда на чл. 4 УБДХ.

Образувано е въз основа на внесена административнонаказателна преписка от 01 РУ на ОДМВР гр. Пловдив и съставен въз основа на нея Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 30.10.2017г. срещу лицето П.Г.В., ЕГН ********** за това че на 30.10.2017г. около 17.15ч. в гр. Пловдив на адрес парк «Георги Кондолов» е извършил непристойна проява изразяваща се в отправяне на обиди, заплахи, закани към служители на 01 РУ Пловдив и служители на «Алфа» СОТ изразяващи се в отправяне на множесво ругатни и обиди / «Кво искаш бе г.», «Ще ви …», «Ще ви разстрелям г.»/ с което нарушава обществения ред и изразява явно неуважение към обществото, с което предизвиквал силно възмущение у служителите на полицията и на «Алфа» СОТ

В съдебно заседание нарушителят, П.Г.В., се явява лично, заявява, че не оспорва фактическите констатации, отразени в Акта за констатиране на проява на дребно хулиганство, като изразява съжаление за извършеното. В последната си дума моли съда за минимално наказание.

РП-Пловдив, редовно уведомена, не изпраща представител.

Съдът, като съобрази дадените от нарушителя обяснения, както и приложените по делото писмени доказателства и като ги прецени в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическа обстановка:

Нарушителят П.Г.В. е роден на ***г***, …, български гражданин, неосъждан, с основно образование, неженен, работещ, живущ ***,  ЕГН **********.

От съставения Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и от обясненията на свидетели очевидци, приложени по делото се установява, че: На 30.10.2017г. в гр. Пловдив, около 17.15ч. патрул АП - 412 на 01 РУ на ОДМВР гр. Пловдив в състав п. Г. С. и п. Т. Ф., при извършван обход по ул. «Георги Кондолов» в гр. Пловдив са били повикани за оказване на съдействие на екип на А. С. – В. Б. и А. Д. относно лице притесняващо слежителите в ресторант «Трите хапки» находящ се в парк «Георги Кондолов». Полицейските служители се отправили към нарушителя и го установили като П.Г.В., представили му се при което нарушителя започнал да ги обижда с нецензурни думи и изрази „Какво мислиш бе гайда, твойта м. и г. Ще ви … и ще ви … когато ме пуснеш“ и др., и показвал нецензурни жестова /среден пръст/. В. бил във видимо нетрезво състояние като освен служителите на полицията продължавал да обижда и служителите на Алфа СОТ които присъствали на мястото. В. бил предупреден устно да спре да се държи непристойно, но същото не оказало ефект върху нарушителя. С поведенитео си В. предизвикал възмущение както у полицаите така и у служителите на „Алфа“ СОТ. П.Г.В. бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР. Във връзка с това било инициирано настоящето производство, в хода на което срещу нарушителя бил съставен Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство.

Горната фактическа обстановка, съдът приема за безспорно и категорично установена от приложените по делото Докладна записка от п. Г. С. и п. Т. Ф., обяснения на екипа на А. С. – В. Б. и А. Д., докладна записка от инсп. В. Л.  които описват описаната по горе фактическа обстановка и заявяват че са възмутени от поведението на В.. Настоящият съдебен състав кредитира тези обяснения, доколкото същите си кореспондират и се явяват логични, последователни и безпротиворечиви. Тези обяснения се подкрепят и от заявеното от нарушителя В., който признава констатациите в Акта за констатиране на проява на дребно хулиганство и изразява съжалание за стореното от него.

Тази фактическа обстановка сочи, че с действията си П. Г. Т. е извършил фактическия състав на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 УБДХ, а именно: на 30.10.2017г. в град Пловдив е извършил непристойна проява, изразяваща се в употреба на обиди и нецензурни думи,  както и неуважително поведение към служители на Първо РУ при ОД на МВР град Пловдив и служители на „Алфа Сот”, на публично място пред повече хора, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

Последното обстоятелство, употребата на алкохол извлича и умишления характер на деянието, тъй като макар в случая нарушителят да не е целял пряко да наруши обществения ред и спокойствие, е допускал настъпването на общественоопасните последици и се е отнасял безразлично към тях. Същият е съзнавал, че се намира на оживено място (в ресторант «Трите хапки» находящ се в парк «Георги Кондолов» в гр. Пловдив, че при него са служители на полицията и на Алфа СОТ, че покрай него има хора и има възможност да преминат и други такива, тъй като мястото било свободно за преминаване) и по време (в светлата част на денонощието), по време на работа на посоченото заведение, когато е имало хора и действията му се възприемат от тях, но без да се съобразява с тези обстоятелства и с правнозащитените права и интереси на присъстващите, които олицетворяват обществото.  В съзнанието на нарушителя В. е имало представи, че действията му са непристойни и че с тях нарушава обществения ред, но е продължил с тези си действия и макар и да не е целял пряко този резултат, той се е съгласил с него, като е дал израз на своето пренебрежително отношение и с това е изразил своето неуважение към обществото. Ето защо съдът прие, че нарушението е съставомерно и от субективна страна.

При определяне на вида на наказанието, Съдът взе предвид обстоятелството, че се касае за проява на дребно хулиганство, която се характеризира със сравнително нисък интензитет, поради което и предвид липсата на данни за предходни налагани наказания по този ред, както и предвид чистото съдебно минало на нарушителя, което го характеризира като личност с ниска степен на обществена опасност, съдът предпочете по-леката от предвидените в УБДХ алтернативи, а именно наказанието «Глоба», тъй като задържането в структурно звено на МВР би било прекомерно тежка санкция за подобно нарушение.

При определяне на размера на наказанието, Съдът отчете, че са налице обстоятелства, обосноваващи положителни характеристични данни за нарушителя В., а именно: същия е трудово ангажиан макар и на минимална работна заплата, признанава  вината си и проявява критично отношение към извършеното.

Като взе предвид всичко гореизложено, съдът прецени, че наказание глоба в размер на 100.00 лева в най-пълна степен съответства на тежестта на нарушението, личността на нарушителя и характера на обществените интереси, които са накърнени и които Указът защитава, а именно обществения ред и спокойствие.

 

По изложените съображения, Съдът постанови решението си.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.