АНД 6296/2017 - Мотиви - 17-11-2017

Мотиви по Наказателно дело 6296/2017г.

М О Т И В И

по АНД № 6296/17г., ПРС- ХІV н.с. :

 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК.

          С мотивирано постановление по пр. пр.№300/2017г. от 29.09.2017г. Районна прокуратура - Пловдив е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК на обв.А.Р.А. за това, че от 18.08.2016 година до 17.08.2017 година в с. Б., общ. Р., като пълнолетно лице, без да е сключило граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол – С. М. Ч., родена на *** година – ненавършила 16 годишна възраст - престъпление по чл.191, ал.1 от НК, с налагане на административно наказание ГЛОБА.

С разпореждане от 05.10.2017год. съдът е приел, че са налице предпоставките на чл.78а от НК и е насрочил делото за разглеждане по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

          Прокуратурата не изпраща представител и не взема становище по делото.

Обв. Л. не се явява в съдебно заседание, въпреки предоставената му от съда възможност и не взема становище по делото. На досъдебно производство същия е депозирал подробни обяснения като признава вината си.

          Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият А.Р.А. е роден на ***г. в гр. И., живущ ***. Той е б., български гражданин, неженен, без образование, грамотен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********.

          Същият и свид.С. Ч., ЕГН ********** се запознали на банкет в с.Б.. Тъй като си допаднали, първият предложил на свидетелката да заживеят заедно като мъж и жена. От своя страна Ч. се съгласила и уведомила родителите си. Последните приели този избор и така на 18.08.2016г. бил направен годеж между двата рода. От тази дата обвиняемия и свид.Ч. заживели заедно като семейство в с.Б., обл.П.. На 25.06.2017г. свид.Ч. родила дете от женски пол, което кръстили В.. Тъй като възникнали проблеми в отношенията между обвиняемия и родителите на Ч., двамата младоженци напуснали дома на последните и се приютили в гр.И.. По сигнал на майката на Ч. обаче последната била върната, както и били сигнализирани отдел „Закрила на детето”, които провели беседи с непълнолетната майка и я информирали за начините за контрацепция.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от обясненията на обв.А.А. дадени в хода на досъдебното производство, от показанията на разпитаните в хода на същото производство свидетели, а така също от приложените по делото писмени доказателства и протоколи за процесуално следствени действия. Съдът възприема и кредитира депозираните обяснения от обвиняемия и свидетелските показания, като обективни, непротиворечиви, логични и подкрепени с останалите събрани и приложени по делото доказателства.

При така установената по безспорен и категоричен начин фактическа обстановка по делото Съдът е на становище, че обв. А. е осъществил от обективна и субективна страна съставът на престъплението по чл. 191, ал. 1 от НК за това, че в периода от 18.08.2016 година до 17.08.2017 година в с. Б., общ. Р., като пълнолетно лице, без да е сключило граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол – С. М. Ч., родена на *** година – ненавършила 16 годишна възраст.

От субективна страна престъплението е било извършено при пряк умисъл, като обв.А. е предвиждал настъпването на общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване. Факт е, че същият е знаел за ниската възраст на „съпругата си”, тъй като се познавали много добре. Ромските обичаи обясняват извършеното деяние, но не го оневиняват.

         За извършеното от обв.А. престъпление се предвижда наказание по – леко от три години “лишаване от свобода”. Той не е осъждан за престъпление, пълнолетен е, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от НК,  а съставомерни имуществени вреди от престъплението не са настъпили. При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл. 78а от НК и липката на отрицателните такива по ал.7 на същата норма, Съдът е на становище, че обв.А.А. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като на основание посочената разпоредба му бъде наложено административно наказание ГЛОБА. С оглед чистото съдебно минало, признаването на вината, като взе предвид степента на обществена опасност на деянието и на извършителя, както и имущественото й състояние - безработен, необходимостта да издържа вече дете, Съдът му налага глоба в минималния предвиден от закона размер - 1000 /хиляда/ лв.

По делото не са направени разноски, които да се възложат в тежест на обвиняемия.

        По изложените съображения съдът постанови решението си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.