АНД 6232/2017 - Разпореждане - 29-09-2017

Разпореждане по Наказателно дело 6232/2017г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 23953

гр. Пловдив 29.09.2017 г.

 

         НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ – съдия при Районен съд Пловдив, като съдия – докладчик по АНД №6232/2016 г. по описа на ПРС ХХIV н. с., след като се запознах с материалите по делото приех, че е налице основание за прекратяване на настоящото производство.

         Същото е образувано по жалба на С.Ж.П., против фиш № 0002168857 от 25.08.2017 г. на ст.полицай при 04 РУ „Полиция” Пловдив с който е наложена глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за нарушение на чл.4а от НРСППППСТГП и на основание чл.186, ал.3 от ЗДвП вр. чл. 43, ал.4 и на основание чл.42, ал.3 от НРСППППСТГП.

         Така депозираната жалба е подадена от лице, сочещо правен интерес от това, се прие за Недопустима от съда. С жалбата се оспорва нарушението, за което е наложена глоба с атакувания фиш, като се твърди незаконосъобразност на фиша, поради което и съобразно изискването на чл.186, ал.2 от ЗДвП и чл.42, ал.2 от НРСППППСТГП следва на лицето, което оспорва извършването на нарушението да се състави акт за установяване на административно нарушение. Отделно от това самата норма на чл.59, ал.1 от ЗАНН не сочи в приложното поле на развитие на административното производство обжалване на наложена глоба  с фиш. Именно за  изпълнение на правомощието, в случай че са налице основанията за това по чл.186, ал.2 от ЗДвП и чл.42, ал.2 от НРСППППСТГП, както и по чл.39, ал.3 от ЗАНН, настоящия съдия-докладчик прие, че следва да се прекрати производството по делото и да се изпратят материалите на Община Пловдив по компетентност.

         С оглед на горното

РАЗПОРЕЖДАМ :

 

Прекратявам производството по АНД №6232/2017 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив ХХIV н. с.

Препис от разпореждането да се изпрати на 04 РУП Пловдив и на С.Ж.П., с адрес ***.

Разпореждането подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от получаването му пред Административен съд гр.Пловдив.

         След влизане в сила на разпореждането материалите по административната преписка да се върнат  на 04 РУП Пловдив.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.