АНД 6141/2017 - Мотиви - 02-11-2017

Мотиви по Наказателно дело 6141/2017г.

Мотиви към решение по НАХД № 6141/2017г.

по описа на ПРС, ХVІ н.с.

 

С постановление от 21.09.2017г. Районна прокуратура-Пловдив е внесла предложение в съда обвиняемият Г.Й.Р. да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание глоба по реда на чл. 78а от НК за извършено от него престъпление по чл. 343в, ал.3 вр. с ал.1 от НК, за това, че на 29.08.2017г. в гр. Пловдив, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес", модел "ЦЛК", с регистрационен номер: ** в срока на изтърпяване на наложена принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка с 16­0239-000086/04.02.2016г., издадена от Началник РУП към ОД МВР Пловдив, РУ Асеновград, връчена му лично на 20.04.2016г. и влязла в сила на 05.05.2016г.

В съдебно заседание представителят на държавното обвинение поддържа предложението, като моли съда да освободи обвиняемия от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание глоба в минимален размер.

Обвиняемият Й. признава вината си, възползва се от процесуалното си право да не дава обяснения. Моли в последната си дума да бъде оправдан.

Процесуалния му представител адв.М. пледира за малозначителност на деянието по смисъла на чл.9, ал.2 от НК.В случай, че съда не приложи чл.9, ал.2 от НК моли обв.Й. да бъде освободен от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК с налагане на минимално предвиденото наказание глоба в размер на 1 000лева.

Съдът, като съобрази събраните по делото доказателствата поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното:

Обвиняемият Г.Р.Й. е роден на ***г. в с. И., живущ ***, б., български гражданин, със средно образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН **********.

  Обвиняемият Й. бил правоспособен водач на МПС, като притежавал СУМПС №282320820, издадено на 30.09.2013г. от ОД МВР -гр. Пловдив. Й. притежавал категории: „А"; "В"; „М" "AM"; „В1"; "А2"; "А1''. Същият бил наказван многократно по Закона за движение по пътищата за различии нарушения на пътя.Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка с 16-0239-000086/04.02.2016г. по чл. 171, т. 1, б. "д" от ЗДвП на Началник РУП към ОД МВР Пловдив, РУ Асеновград, свидетелството на обв. Й. за управление на моторно превозно средство временно било отнето до заплащане на дьлжимите глоби по влезлите в сила наказателни постановления, за извършени от него нарушения по Закона за движение по пътищата. Заповедта му била връчена лично на 20.04.2016 год. и на 05.05.2016 год. влязла в законна сила. На обвиняемия Й., с връчването на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка с 16-0239-000086/04.02.2016г. на Началник РУП към ОД МВР Пловдив, РУ Асеновград, на 20.04.2016г. му било отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС) №282320820, издадено от ОД МВР- гр. Пловдив.

На 29.08.2017г., сутринта, въпреки че съзнавал, че изтърпява принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството му за управление на МПС, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка с 16-0239­000086/04.02.2016г. по чл. 171, т. 1, б. "д" от ЗДвП на Началник РУП към ОД МВР Пловдив, РУ Асеновград и не разполагал със СУМПС, обв. Й. се качил на лек автомобил марка "Мерцедес", модел „ЦЛК", с рег. № *** и го привел в движение като се отправил към неустановено място.

По същото това време за периода от 07:00 до 19:00 часа на 29.08.2017г. на работа били св. И. Н.Н. и св. Г. Х.Х. /**при сектор "Пътна полиция" към ОДМВР- Пловдив/.Двамата свидетели изпълнявали служебните си задължения и се отправили към територията, обслужвана от 02 РУ при ОДМВР- Пловдив, на кръстовишето на бул."Свобода" и ул."Царевец" в гр. Пловдив.

Около 11:40 часа на същата дата 29.08.2017г., обв. Й., управлявайки горецитираното МПС преминавал по същото кръстовище /на бул."Свобода" и ул."Царевец" в гр. Пловдив/ и полицейския служител св. Н. решил да направи рутинна проверка на обвиняемия, като последният спрял шофирания от него лек автомобил марка "Мерцедес", модел „ЦЛК", с per. № **.

В хода на проверката, св. Н. и св. Х. поискали от обв. Й. документите му на водач на МПС и тези на автомобила му. След направена справка на водача - Г.Р.Й. в информационните масиви на МВР, чрез ОДЧ при сектор "ПП" към ОДМВР- Пловдив, полицейските   служители   констатирали,   че   свидетелството   му за управление било временно отнето със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ), до заплащане на дължимите глоби, конто обвиняемият все още не бил платил. Т.е. в настоящия момент Й. бил неправоспособен водач. На водача - обв. Г.Й. бил съставен АУАН с бланков № 143329/29.08.2017г., за извършеното от негова страна нарушение.

При така установеното Й. ***, където бил задържан за 24 часа по ЗМВР и срещу него било образувано бързо производство в хода на което бил привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл.343в, ал.3 вр. с ал.1 от НК и впоследствие за същото е предаден на съд.

За да постанови решението си, съдът прие за безсъмнено установена именно така описаната фактическа обстановка. Същата според съда се доказва от следните събрани по делото доказателствени материали – от показанията на св.И. Н. Н. и Г. Х. Х. от досъдебното производство, както и от писмените доказателства, събрани в хода на воденото ДП, прочетени на основание чл. 283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал – справка за нарушители в региона /л.15/, копие от АУАН № 143329/29.08.2017г. /л.18/, справка съдимост /л.7/,  характеристична справка /л.8/, Заповед за прилагане на ПАМ с номер 16-0239-000086/04.02.2016г. на Началник РУ – Асеновград/л.14/.

От наличните по делото доказателствени материали, събрани и проверени по реда и със средствата, предвидени в НПК, по несъмнен начин се установява осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, времето на извършването му, мястото, както и авторството на деянието.

Следва да се посочи, че не се спори и няма съмнение, че на посочената дата – 29.08.2017г. обвиняемият е управлявал посоченото МПС, с което се е движил в гр. Пловдив. Това обстоятелство не се оспорва от страните, същото съдът намира за несъмнено установено от представения по делото АУАН, в който е отразено горното обстоятелство, както и от показанията на свидетелите-полицейски служители от досъдебното производство. Актът е подписан от Й. без възражения, като такива не са постъпили, видно от материалите по делото. Не се спори също така, че обвиняемият е управлявал лек автомобил марка „Мерцедес", модел "ЦЛК", с регистрационен номер: ** в срока на изтърпяване на наложена принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка с 16­0239-000086/04.02.2016г., издадена от Началник РУП към ОД МВР Пловдив, РУ Асеновград, връчена му лично на 20.04.2016г. и влязла в сила на 05.05.2016г. Фактът, че на инкриминираната дата /29.08.2017г./ Й. е шофирал без свидетелство за управление на МПС се установява и от справката за нарушители в региона на Сектор КАТ при ОД на МВР-Пловдив, в което в вписано, че СУМПС е иззет с ЗППАМ. Обвиняемият в съдебната зала се възползва от правото си да не дава подборни обяснения, но показанията на полицейските служители и събраните писмени доказателства в достатъчна степен подкрепят приетата по-горе от съда фактическа обстановка.

При така установената фактическа обстановка съдът е на становище, че с деянието си обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в, ал.3 вр. с ал.1 от НК.

От обективна страна, обв. Й. на  на 29.08.2017г. в гр. Пловдив, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес", модел "ЦЛК", с регистрационен номер: ** в срока на изтърпяване на наложена принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка с 16­0239-000086/04.02.2016г., издадена от Началник РУП към ОД МВР Пловдив, РУ Асеновград, връчена му лично на 20.04.2016г. и влязла в сила на 05.05.2016г, като с действията си обвиняемият е осъществил от обективна страна всички съставомерни признаци на престъпния състав на визирания текст.

От субективна страна деянието е извършено от обвиняемия умишлено, като е съзнавал неговия общественоопасен характер, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и е желаел настъпването им, тъй като на същия е връчен ЗППАМ за отнемане на СУМПС, същия не е бил обжалван и Й. е съзнавал, че управлява МПС с отнет СУМПС.

При така посочената правна квалификация на деянието, съдът намира, че са налице кумулативно изискуемите по чл. 78а от НК предпоставки – за посоченото по-горе деяние се предвижда наказание “лишаване от свобода” до три години и „глоба” от 200 до 1 000лева, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер, спрямо него до настоящия момент не е прилаган този институт, както и от деянието няма причинени имуществени вреди.Не се налице забранителните хипотези на чл.78а, ал.7 от НК.

В настоящия случай, съдът прие, че не е налице малозначителност на деянието по смисъла на чл.9, ал.2 от НК, тъй като обществената му опасност не е явно незначителна.Случая не се отличава с изключителни обстоятелства, които да характеризират деянието като малозначително.

При обсъждане размера на административното наказание “глоба”, съдът съобрази обстоятелството, че обвиняемият е работещ. Като смекчаващи отговорността му обстоятелства, съдът отчита чистото му съдебно минало и добра характеристика, съдействието, което е оказал за разкриване на обективната истина. С оглед на така изложените обстоятелства и като не констатира отегчаващи отговорността на обвиняемия такива, съдът намира, че следва размерът на глобата да бъде минималния, а именно –1000 лв., доколкото именно този размер съдът намира за справедлив и адекватен да санкционира обвиняемия Й. според степента на обществена опасност на дееца.Като допълнителен мотив за налагане санкция на законовия минимум съдът съобрази факта, че Й. страда от захарен диабет,  а трудовия му доход е близък до минималната работна заплата за страната.

По изложените мотиви, съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.