АНД 5949/2017 - Мотиви - 13-11-2017

Мотиви по Наказателно дело 5949/2017г.

Мотиви към Решение № 1745 от 11.10.2017 г., постановено по АНД № 5949 по описа за 2017 г., ПРС, XXVI н.с.

                Районна прокуратура – гр. Пловдив е внесла Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на М.Ж.К. с ЕГН: ********** за извършено от него на 07.04.2017 г. в с. Старосел, престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК и налгане на административно наказание ,,глоба‘‘.

          В проведеното съдебно заседание представителят на държавното обвинение поддържа депозираното постановление, като намира същото за доказано от обективна и субективна страна, доколкото то се подкрепя и от самопризнанията на обвиняемия. Предлага на съда да бъде наложена глоба в справедлив размер.

          Обвиняемият М.К. заяви, че е съгласен с казаното от прокурора, като в последната си дума заяви, че желае минимална глоба.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателствени материали поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, прие за установено следното:

Обв. М.Ж.К. е роден на *** г. в гр. Пловдив, Б., български гражданин, неосъждан, работи, с основно образование,  ЕГН **********

Обвиняемият М.Ж.К. не е правоспособен водач и не притежавал свидетелство за управление на моторни превозни средства.

С Наказателно постановление № 16-0273-000335/02.06.2016 г., издадено от Началника на РУП при ОДМВР гр.Хисар. упълномощен с МЗ 81213-748/24.06.2015 г. на обв. М.К. е било наложено административно наказание глоба, тъй като управлявал моторно превозно средство без да е правоспособен водач. На 18.08.2016 г. описаното постановление било връчено лично на обв.К., не било обжалвано в седмодневен срок от връчването му и влязло в законна сила на 26.08.2016 г.

На 07.04.2017 г. в с.Старосел обл. Пловдив на ул."Георги Димитров № 3, въпреки, че не бил правоспособен водач и не притежавал свидетелство за управление на моторни превозни и макар да бил санкциониран за това по административен ред, обв. М.К. отново управлявал моторно превозно средство - мотопед марка ,,GARELLI" без регистрационни номера в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние и бил спрян за проверка от дежурен полицейски екип при РУ на МВР гр.Хисар в състав - св. П.В.Г.и св. И.Х.В.. При извършената проверка св.Г.установил, че обв. М.К. управлява описаното моторно превозно средство без да притежава свидетелство за управление на моторни превозни средства. Св. Г.и св. В.направили справка в дежурната част при РУ на МВР гр.Хисар, от която установили, че обв. К. не притежавал свидетелство за управление на моторни превозни средства, както и че на същия било връчено № 16-0273-000335/02.06.2016 г., издадено от Началника на РУП при ОДМВР гр.Хисар, упълномощен с МЗ 81213-748/24.06.2015 г., с което на К. е било наложено административно наказание глоба, тъй като управлявал моторно превозно средство без да е правоспособен водач. За констатираното нарушение, св. Г.съставил на обв. М.Ж.К. акт за установяване на административно нарушение бл.№ 896129/07.04.2017 г., серия „Т", който бил подписан от обвиняемия без възражения.

          Така възприетата от съда фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство гласни и писмени доказателства, а именно: обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелитеП.Г., И.В., справка за съдимост, характеристична справка, справка за нарушител/водач, копия от АУАН № 896129 от 07.04.2017 г. и Наказателно постановление № 16-0273-000335 от 02.06.2016 г., връчено лично на обвиняемия на 18.08.2016 г.

          От показанията на полицейските служители П.Г.и И.В.се установява, че на 07.04.2017 г. в с. Старосел, обл. Пловдив  е управлявал МПС – мотопед марка ,,GARELLI" без регистрационни номера, като това обстоятелство се подкрепя и от дадените от обвиняемия в хода на досъдебното и съдебното производство обяснения.

Съдът кредитира напълно събраните гласни доказателства, доколкото същите са ясни, точни и последователни и си кореспондират с останалите събрани по делото доказателства, като следва да се отбележи, че в нито един етап от производството М.К. не отрича, че на 07.04.2017 г. е управлявал МПС без да е бил правоспособен водач, като преди това е бил наказан с влязло в сила Наказателно постановление № 16-0273-000335/02.06.2016 г., издадено от Началник РУ Хисар към ОДМВР гр. Пловдив, връчено на обв. М.К. лично на 18.08.2016 г. и същото е влязло в законна сила на 26.08.2016г.

Съдът кредитира напълно събраните по делото писмени доказателства.

От представената справка за нарушител/водач се установява, че обвиняемият е неправоспособен водач.

От представеното по делото Наказателно постановление № 16-0273-000335/02.06.2016 г. се установява, че М.К. е наказан за това, че на 24.04.2016 г. е управлявал моторно превозно средство без да е правоспособен водач, като същото е връчено лично на обвиняемия на 18.08.2016 г. и е влязло в сила на 26.08.2016 г.

От представения АУАН с бл. № 896129 от 07.04.2017 г., съставен от свидетеляП.Г., се установява, че М.К. е управлявал МПС – мотопед марка ,,GARELLI" без регистрационни номера.

От представената по делото справка за съдимост се установява, че обвиняемият М.К. е неосъждан.

От доказателствените материали по един несъмнен начин се установява извършването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на реализиране, както и авторството. Налице е съставомерно деяние по посочения наказателен закон.

При така установената по несъмнен начин фактическа обстановка, Съдът счете, че с деянието си обвиняемият е осъществил, както от  обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК за това, че на 07.04.2017 г.  в с. Старосел, обл. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „GARELLI” без регистрационни номера, в едногодишния срок от наказването му по административен ред – с влязло в сила  на 26.08.2016 г. Наказателно постановление №16-0273-000335/02.06.2016 г., издадено от Началник ана РУП при ОДМВР гр. Хисар, упълномощен с МЗ 8121з-748/24.06.2015 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.

          Престъплението е съставомерно от обективна страна, доколкото в случая е налице влязло в сила НП  №16-0273-000335/02.06.2016 г., с което обвиняемият е бил наказан за това, че е управлявал МПС без СУМПС на 24.04.2016 г., като в едногодишния срок от наказването му с това наказателно постановление, М.К. е бил установен на 07.04.2017 г. в с. Старосел, обл. Пловдив да управлява МПС без СУМПС.

От субективна страна, М.Ж.К. е действал с пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2, предл. 1 НК, като форма на вина, тъй като е съзнавал, че е бил наказан с НП №16-0273-000335/02.06.2016 г., доколкото същото му е било връчено лично на 18.08.2016 г. и в едногодишния срок от наказването му, е управлявал отново МПС без СУМПС.

Видно от приложената по делото справка за съдимост обвиняемият не е осъждан и не е бил освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а  НК. С оглед на изложените фактически и правни изводи са налице материално – правните предпоставки обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него  престъпление почл. 343в, ал. 2 НК, като му бъде наложено административно наказание “глоба” по реда на чл. 78а НК.

Обвиняемият е пълнолетно лице, не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК, престъплението е извършено умишлено и за него НК предвижда наказание „лишаване от свобода'' от една до три години и глоба от петстотин до хиляда лева'', като не са налице отрицателнитепредпоставки на чл. 78а, ал. 7 НК. Разпоредбата на чл. 78а, ал.1 НК предвижда административно наказание глоба в размер от 1000 до 5000 лева.

          При индивидуализирането на административното наказание “глоба” съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства направените самопризнания от обвиняемия, чистото му съдебно минало, добрите характеристични данни, изказаните съжаление и критичност за случилото се.

Ето защо, съдът определи и наложи на обвиняемия административно  наказание “глоба” в размер на минимума предвиден в закона, а именно 1 000 лева, като именно така определеният размер на глобата, се явява справедлив и в най-голяма степен ще допринесе за постигане целите на наказанието.

 

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.