АНД 5827/2017 - Разпореждане - 14-09-2017

РАЗПОРЕЖДАНЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 22643

гр. Пловдив 14.09.2017 г.

 

         ИВАН МИНЧЕВ – съдия при Районен съд Пловдив, като съдия – докладчик по АНД № 5827/2017 г. по описа на ПРС – ХVІІ н. с., след като се запознах с материалите по делото, както и с основанията на чл.59 ал.1 и ал.2 от ЗАНН приех, че е налице основание за прекратяване на настоящото производство.

         С наказателно постановление № 36-0000297/22.05.2017 г. на г. и. при Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Пловдив е наложено на „МЕРДЖАНОВИ” ЕООД с ЕИК 202313476, със седалище с. Златитрап обл. Пловдивска, с адрес на управление с. Златитрап обл. Пловдивска ул. „24 – та” № 8, представлявано от у. Г.Й.М., административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лв. за нарушение по чл.91Б ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози на основание чл.97 ал.1 пр. последно от Закона за автомобилните превози. 

Против наказателното постановление е подадена жалба пред Районен съд гр. Пловдив от Г.Й.М. като представляващ „МЕРДЖАНОВИ” ЕООД с. Златитрап, чрез пълномощник адв. Р. С. Н.  /без приложено пълномощно по делото/, по повод на която жалба е образувано и настоящото АНД. Така депозираната жалба се прие от съда за НЕДОПУСТИМА, тъй като е подадена след изтичане на срока за обжалване на наказателното постановление.

Видно от приложените към материалите по изпратената на съда административна преписка известия за доставяне и разписки е, че наказателното постановление е било връчено на 19.06.2017 г., която дата е вписана и в НП като дата на връчването му, при условията на чл.58 ал.2 от ЗАНН. Обжалваното наказателно постановление № 36-0000297/22.05.2017 г. е било изпращано на два пъти /на 29.05.2017 г. и на 07.06.2017 г./ чрез „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на адреса по управление на дружеството нарушител „МЕРДЖАНОВИ” ЕООД, който е с. Златитрап обл. Пловдивска ул. „24 – та” № 8, а и няма промяна или друг регистриран/ вписан адрес на управление според данните в Търговски регистър, като пратките не са били потърсени от получателя и са били върнати на дата 19.06.2017 г. Съгласно чл.58 ал.2 от ЗАНН „Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването.”. Наличните условия на чл.58 ал.2 от ЗАНН за считане на връчване на наказателното постановление на 19.06.2017 г. и отбелязването на това в самото НП, както и подаването на жалбата чак на 05.09.2017 г. /входирана в ОО „АА” гр. Пловдив с вх. № 52-00-23-4622/05.09.2017 г., а и носеща дата на съставяне също 05.09.2017 г./, мотивираха настоящия съдия – докладчик да приеме, че така депозираната жалба е просрочена – подадена е след изтичане на срока за обжалване на наказателното постановление – след изтичането на 7–дневния срок по чл.59 ал.2 от ЗАНН, чийто последен ден от този срок в случая е 26.06.2017 г.   

Подаването на жалбата против наказателното постановление след предвидения в Закона – чл.59 ал.2 от ЗАНН, срок е основанието да се приеме, че производството не следва да се развие, а следва да се прекрати. Ето защо и на основание чл.59 ал.1 и ал.2 от ЗАНН 

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

         ПРЕКРАТЯВАМ производството по АНД № 5827/2017 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив ХVІІ н. с.

         Препис от разпореждането ДА СЕ ИЗПРАТИ на „МЕРДЖАНОВИ” ЕООД с. Златитрап обл. Пловдивска и на Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Пловдив.

Разпореждането подлежи на обжалване в 15 – дневен срок от получаването му пред Административен съд Пловдив.

 

 

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.