АНД 5788/2017 - Разпореждане - 12-09-2017

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е № 5788

 

гр. Пловдив, 12.09.2017 год.

 

          Николай Петров – съдия при Пловдивския районен съд, като съдия-докладчик по АНД №5788/2017г. по описа на ПРС, ХVІ н.с., след като се запознах с материалите по преписката и като обсъдих въпросите, предмет на проверка, намирам, че са налице основания за прекратяване на производството.

           Постъпила е жалба от Х.А.К., ЕГН ********** ***, срещу фиш с бланков номер 0002151085/17.02.2017г., издаден от К. Г. –Ц. на длъжност „**” в ОП „Общинска охрана”-гр.Пловдив.Видно от обжалвания фиш, същият е съставен на основание  чл. 186, ал.3 от ЗДвП, а на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 50лв. за извършено административно нарушение по чл.4, ал.1, т.4 от НРСППППСТГП на общински съвет Пловдив.

Жалбата е процесуално недопустима и като такава, следва да бъде оставена без разглеждане, съответно образуваното въз основа на същата съдебно производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН да бъде прекратено.

         Налице  е процедурата, при която констатирането на извършено административно нарушение и наказването му са обективирани в единен акт на държавната администрация- Фиш. ЗАНН не е предвидил изрично възможност за съдебен контрол относно правилността и законосъобразността на издаден фиш, като съгласно разпоредбата на чл. 59 ал. 1 от ЗАНН на обжалване пред районния съд по местоизвършване на нарушението подлежат наказателните постановления и електронни фишове.Жалбоподателят е следвало да отправи възраженията си към административно наказващия орган, който ако ги приеме за основателни изобщо няма да издаде наказателно постановление, което подлежи на обжалване пред съд.С направеното възражение действието на фиша е суспендирано, той губи своето правно действие и следва започване на админидстративно наказателно производство, което ще завърши с издаване на АУАН и НП или възраженията на жалбоподателя ще бъдат уважени и такива актове няма да бъдат издадени.

           С оглед гореизложеното подадената жалба се явява на този етап недопустима /липсва изобщо образувано административнонаказателно производство, започващо със съставянето на акт/, което налага да бъде оставена от съда без разглеждане, респ. образуваното съдебно производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН да бъде прекратено, след което жалбата, ведно с цялата преписка, да бъде изпратена по компетентност на ОП „Общинска охрана”-гр.Пловдив.

Ето защо съдът

Р А З П О Р Е Ж Д А: 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от Х.А.К., ЕГН ********** ***, срещу фиш с бланков номер 0002151085/17.02.2017г., издаден от К.Г.-Ц. на длъжност „**” в ОП „Общинска охрана”-гр.Пловдив.Видно от обжалвания фиш, същият е съставен на основание  чл. 186, ал.3 от ЗДвП, а на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 50лв. за извършено административно нарушение по чл.4, ал.1, т.4 от НРСППППСТГП на общински съвет Пловдив, като недопустима.

         ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №5788/17г. по описа на Районен съд Пловдив – ХVІ н. с.

         Препис от разпореждането ДА СЕ ИЗПРАТИ на жалбоподателя и ОП „Общинска охрана”-гр.Пловдив за сведение.

Разпореждането подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от получаването му пред Административен съд Пловдив.

         След влизане в сила на разпореждането за прекратяване на производството материалите по административната преписка ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на ОП „Общинска охрана” – гр.Пловдив по компетентност.

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.