АНД 5288/2017 - Решение - 11-10-2017

Решение по Наказателно дело 5288/2017г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

1734, гр.Пловдив, 11.10.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивският районен съд, VI н.с., в публичното заседание на 14.09.2017 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

при секретаря Маргарита Георгиева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 5288/2017г. по описа на ПРС, VI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

            Обжалван е Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 1536537, издаден от ОД на МВР – Пловдив, с който на А.А.Ю., ЕГН: ********** на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.3, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 800 /осемстотин/ лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.

Жалбоподателят, редовно призован, не се явява. С жалбата си иска отмяна на издадения електронен фиш като незаконосъобразен, без да излага доводи за това. В съдебно заседание се представлява от адв.Б., който прави същото искане.

Въззиваемата страна, редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, намира следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е подадена в предвидения от закона срок, поради което е допустима, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

От ОД на МВР – Пловдив е издаден електронен фиш К № 1536537 за това, че на 22.01.2017 г. в 23:04 часа на Републикански път ІІ – 86, км 19 + 240 /Пловдив – Асеновград/, в посока гр. Асеновград с автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система тип "Multa Radar SD 580" било заснето движение на МПС за обществен превоз на пътници "Хюндай Матрикс" с рег. № *******със скорост от 110 км/ч., собственост на жалбоподателя. В същия участък действало ограничение на скоростта от 60 км/ч, въведено с пътен знак "В–26", като по този начин жалбоподателят е превишил разрешената скорост с 50 км/ч. Констатациите били определени като нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП, въз основа на което бил издаден и обжалвания електронен фиш, с който на основание  чл. 189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.3, т.5 от ЗДвП на А.А.Ю., чиято собственост било заснетото МПС, е наложено административно наказание – глоба в размер на 800 лева. Жалбоподателят не е посочил лице, което да е било водач на това МПС по време на нарушението, а се възползва от правото си да обжалва така издадения против него електронен фиш.

Изложената фактическа обстановка Съдът приема за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени доказателства - Електронен фиш, снимков материал, Удостоверение за одобрен тип средство за измерване, Протокол от проверка на видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътните нарушения, тип "Multa Radar SD 580",  писмо от ОД на МВР – Пловдив с изх.№ 10300-28403/23.08.2017 г., схема за разполагане на техническо средство за контрол на движението.  Съдът кредитира цитираните писмени доказателства  изцяло като относими към предмета на доказване и допринасящи за разкриване на обективната действителност.

При извършената служебната проверка Съдът констатира, че обжалваният електронен фиш съдържа  реквизитите по чл.189, ал.4 от ЗДвП – посочени са данните за териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точният час на извършване на нарушението, регистрационният номер на моторното превозно средство, собственикът, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срокът, сметката, начините за доброволното й заплащане.

Видно от приложеното по делото Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.12.4888 от 08.12.2010 г. видео – радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения "Multa Radar SD 580" е от одобрен тип със срок на валидност до 08.12.2020 г. Посочената система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения е вписана в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване под № 4888.

На стационарната радарна система тип "Multa Radar SD 580" № 593-072/71-311 е била извършена последваща периодична проверка през м. март 2016 г., за което бил издаден Протокол от проверка № 22 - ИСИ/24.03.2016 г., видно от приложеното по преписката заверено копие на такъв.

От писмо с изх.№ 103000-28403/23.08.2017 г. на ОД на МВР – Пловдив и приложената към него схема за разполагане на техническо средство за контрол на движението се установява, че зоната за контрол на процесното техническо средство за измерване била обозначена с пътен знак „Е24“ с въведено с пътен знак „В26“ ограничение на скоростта от 60 км/ч.

След анализ на събраните по делото доказателства съдът приема за установено по безспорен начин, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП, тъй като на 22.01.2017г. в 23:04 часа на Републикански път ІІ – 86 км 19+240 Пловдив-Асеновград, посока гр.Асеновград, при разрешена скорост 60 км/ч, е управлявал МПС за обществен превоз на пътници „Хюндай Матрикс“ с рег.№ *******, със скорост от 110 км/ч, установено и заснето със стационарна радарна система  „Multa Radar SD 580“. Касае се за ангажиране на административнонаказателна отговорност на правен субект, който е посочен по изричните разпоредби на закона чл.188, ал.1 от Закона за движение по пътищата – а именно собственикът на МПС отговаря за извършеното с него нарушение. Освен това, жалбоподателят, както се отбеляза по-горе, не е посочил друго лице като действителен водач на съгласно нормата на чл.189, ал.5 от ЗДвП.

Разпоредбата на чл.182, ал.3, т.5 от ЗДвП предвижда административно наказание “глоба” в размер на 800 лева за водач, който превиши разрешената максимална скорост от 41 км/ч до 50 км/ч. В конкретния случай разрешената максимална скорост /60 км/ч/ е била превишена с 50 км/ч.  Налице е абсолютно определена санкция, в която предвиденото наказание е точно фиксирано по вид и размер, поради което същото не може да бъде индивидуализирано и следва да се наложи именно в посочения вид и размер, което е съобразено в атакувания електронен фиш.

Поради горните съображения, обжалваният електронен фиш се явява законосъобразен, обоснован и издаден в съответствие с материалния и процесуалния закон и  следва да бъде потвърден от решаващия съд.

Мотивиран от изложеното, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Съдът 

 

Р  Е  Ш  И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 1536537, издаден от ОД на МВР - Пловдив, с който на А.А.Ю., ЕГН: ********** на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.3, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 800 /осемстотин/ лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд Пловдив, на основанията, предвидени в Наказателнопроцесуалния кодекс и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

                                               

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.