АНД 5265/2017 - Разпореждане - 21-08-2017

Разпореждане по Наказателно дело 5265/2017г.

                                   РАЗПОРЕЖДАНЕ № 20776

                                     Гр.Пловдив, 21.08.2017  г.

 

 Днес, 21.08.2017 г ., ПОЛЯ САКУТОВА, съдия - докладчик по АНД  № 5265/2017 г. по описа на РС -Пловдив, след като се запознах с материалите по делото, установих следното :

Производството по делото е образувано въз основа на внесено от РП- Пловдив постановление, с което се предлага обвиняемият С.С.К.  да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание по реда на чл.78а от НК, затова че от неустановена дата през лятото на 2016 г. до 03.03.2017 г. в гр.Пловдив, без да е сключил брак е заживял съпружески с Ц.Р.Б., ЕГН **********, ненавършила 16-годишна възраст, с което от обективна и субективна страна е осъществил състав на престъпление по чл.191, ал.1 от НК.

 Съдът намира, че между материалите по досъдебното производство  и фактическите констатации във внесеното постановление, очертаващи рамките на обвинението, е налице съществено противоречие. От материалите по досъдебното производство се установява, че лицето, с което обвиняемият е заживял фактически, към датата на извършване на деянието не е навършило 14 г. В  постановлението се твърди, че лицето, с което обвиняемият е заживял фактически не е навършило 16 г. Постановлението на прокуратурата за освобождаване от наказателна отговорност, по подобие на обвинителния акт, очертава фактическите рамки на обвинението, респективно предмета на доказване по делото. Прецизно предявените в постановлението обстоятелства определят, от една страна, предмета на доказване, а от друга - дават възможност за адекватна защита на обвиняемия по изложените от прокурора факти.

Констатираното противоречие е съществено и с оглед различната наказателна отговорност, която нормата на чл.191 от НК предвижда. Така за извършеното престъпление по чл.191, ал.1 от НК законът предвижда наказание до две години лишаване от свобода и пробация , а за престъпление  чл.191, ал.3 от НК предвижда наказание от две до пет години лишаване от свобода. Последното обстоятелство е  пречка за приложение на разпоредбата на чл.78а от НК,  едно от условията за приложението на която е за престъпление, извършено умишлено законът да предвижда наказание от свобода до 3 години или друго по-леко наказание. При така установените данни не може да се приеме, че към момента на извършване на деянието по настоящото дело са били налице условията на чл.78а от НК, тъй като липсва едно от кумулативно предвидените в този текст условия. Следователно налице са и основания за прекратяване на образуваното съдебно производство, тъй като не са налице условията на чл.78а от НК .

Предвид гореизложеното и на основание чл.376, във вр. с чл.249, ал.1, във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК и чл.377, ал.1 от НПК  съдебното производство следва да се прекрати, а делото да се върне на Районна прокуратура – гр. Пловдив.

 Водим от горното, съдът

 

Р А З П О Р Е Ж Д А:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 5265 по описа за 2017 година по описа на РС - ПЛОВДИВ, ХХ  н.с.

ВРЪЩА делото на РП-Пловдив .

Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в 7-мо дневен срок, считано от датата на съобщаването му пред Окръжен съд - Пловдив по реда на Глава XXII-ра от НПК.

Разпореждането да се съобщи на РП-Пловдив, на обв.С.С.К.  и неговия защитник адв.Т.Ч. ***.

 

 

                                Районен съдия :…...................................

Вярно с оригинала: И.П.