АНД 4839/2017 - Решение - 18-10-2017

Решение по Наказателно дело 4839/2017г.

РЕШЕНИЕ

 

№ 1790          18.10.2017 г.                         гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД        ХХ наказателен състав

На осемнадесети октомври                  две хиляди и седемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ САКУТОВА

 

Секретар: Елена Милкина

Прокурор: Васил Янев

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 4839 по описа за 2017 г.

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Н.К.К., роден на *** ***, *** ****, б., български гражданин, с основно образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от м. 07.2016 г. до 18.01.2017г., включително, в с. Войводиново, обл. Пловдивска, при условията на продължавано престъпление, не е изпълнил, както следва:

- на неустановена дата през м. юли 2016 г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие от дата 07.12.2015 г., издадена с Решение № 4066/04.12.2015 г. по гражданско дело № 13373/2015 г. на XXI граждански състав на РС-Пловдив, с която е бил задължен да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо М.А. К., с ЕГН ********** ***, като е упражнил психическо и физическо насилие над нея;

- на 01.08.2016 г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие от дата 07.12.2015 г., издадена с Решение № 4066/04.12.2015 г. по гражданско дело № 13373/2015 г. на XXI граждански състав на РС-Пловдив, с която е бил задължен да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо М.А. К., с ЕГН ********** ***, като е упражнил психическо насилие над нея;

- на 04.10.2016 г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие от дата 07.12.2015 г., издадена с Решение № 4066/04.12.2015 г. по гражданско дело № 13373/2015 г. на XXI граждански състав на РС-Пловдив, с която е бил задължен да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо М.А. К. с ЕГН ********** ***, като е упражнил психическо и физическо насилие над нея;

- на 21.11.2016 г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие – Заповед за незабавна защита от 24.10.2016 г., издадена с Определение № 9135/24.10.2016 г. по гражданско дело № 14318/2016 г. по описа на РС-Пловдив, XI граждански състав, с която е бил задължен да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо М.А. К., с ЕГН ********** *** за срок до постановяване на съдебен акт, приключващ производството, като е упражнил психическо и физическо насилие над нея;

- на 22.12.2016 г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие от дата 06.12.2016 г., издадена с Решение № 3734/05.12.2016 г. по гражданско дело № 14318/2016 г. на XI граждански състав на РС-Пловдив, по силата на която му е било забранено да приближава М.А. К., с ЕГН ********** ***, жилището, местоработата, местата й за отдих и социални контакти за срок от 8 месеца, както и да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо нея, като е упражнил психическо и физическо насилие над нея;

- на 18.01.2017 г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие от дата 06.12.2016г., издадена с Решение № 3734/05.12.2016 г. по гражданско дело № 14318/2016г. на XI граждански състав на РС-Пловдив, по силата на която му е било забранено да приближава М.А. К., с ЕГН ********** ***, жилището, местоработата, местата й за отдих и социални контакти за срок от 8 /осем/ месеца, както и да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо нея, като е упражнил психическо и физическо насилие над нея-престъпление по чл. 296 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК.

На основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК, вр. чл. 375 от НПК, вр. чл. 78А от НК, ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Н.К.К. с ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Н.К.К. с ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 701,64 лв./седемстотин и един лева и шестдесет и четири стотинки/ по сметка на ОД на МВР-Пловдив.

        Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив по реда на глава XXI от НПК. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА Е.М.