АНД 4839/2017 - Мотиви - 10-11-2017

Мотиви по Наказателно дело 4839/2017г.

 

 

 

 

МОТИВИ към Решение по АНД № 4839 по описа за 2017 г. на РС-Пловдив, ХХ нак.състав

 

 

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

Районна прокуратура – Пловдив е внесла предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на обвиняемия Н.К.К. за извършено от него престъпление по чл.296, ал.1, вр.чл.26 от НК.

В съдебно заседание представителят на РП-Пловдив поддържа внесенето предожение. Пледира за налагане на наказание към максимума, предвиден в закона.

Обвиняемият Н.К.К., редовно призован, се явява лично. Признава се за виновен. Моли съда да му бъде наложено минамално наказание.

Н.К.К. е роден на *** ***, обл.Пловдив, ул.Никола Вапцаров № 3, Б. български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, работи в Унитемп ЕООД, ЕГН **********.

Обвиняемият Н.К.К. живеел заедно със съпругата си М.А. К. в двуетажна кыца, находяща се в с. В., обл. Пловдив, на ул.****. Двамата обитавали втория жилищен етаж, където живеели също синът им - св. К.К.. , който бил на 17 г., дъщеря им А.К.., която била на  7 г. и св. М.К.- майка на пострадалата. Първият етаж от къщата се обитавал от бащата на обв. Н.К. - св. К.К...

Обвиняемият Н.К. бил изтеглил  кредит в размер на 10 000 лева  от банка. Същият срещал сериозни затруднения с погасяването му и системно злоупотребявал с алкохол. След  употребата на алкохол ставал агресивен и враждебен спрямо членовете на домакинството, в частност спрямо св. М.К..

На 13.10.2015 г. в дома им  в с. В.. ул.****. обвиняемият Н.К. нанесъл побой на съпругата си, изразяващ се в   удари с ръце по главата и задушаване.

По повод агресивната проява на  К. св. М.К.  подала молба за защита от домашно насилие по реда на Закона за защита от домашно насилие пред РС-Пловдив, за което било образувано гр. дело № 13373 по описа на Районен съд гр. Пловдив за 2015 г. С Решение № 4066 от 04.12.2015 г. съдът задължил обв. Н.К.К. да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие по отношение на съпругата си - св. М.А. К.. На основание чл. 5 ал. 4 ЗЗДН на Н.К.К. била наложена и глоба в размер на 200 лева. С решението си съдът постановил и издаването на заповед за защита от домашно насилие от 07.12.2015г. в полза на св. М.А. К. спрямо мъжа й Н.К.К.., която подлежала на незабавно изпълнение  Препис от заповедта бил изпратен на страните. Самата заповед била връчена лично на обв. К. на 11.12.2015 г., като с цел удостоверяване на това обстоятелство бил съставен протокол за предупреждение от същата дата, както и на съответното РУ при ОД на МВР гр. Пловдив за съблюдаване на изпълнението й. Решението на Районен съд- гр. Пловдив, влязло в законна сила на дата 21.12.2015 г.

Въпреки издадената заповед обв. К. не се съобразил с нея. На неустановена дата през м. юли 2016 г., след като се напил, се прибрал в дома си в с. В., ул.**** във видимо неадекватно състояние. Още с влизането си в жилището започнал да използва нецензурни думи и  повтарял на съпругата си  св. К.,  майка й  св. К. и двете им деца,  че са крадци. Св М.К. му направила забележка да не вика, при което обв. К. се афектирал и я ударил веднъж с юмрук в областта на главата, над лявата й вежда, при което веждата й се цепнала и от там потекла кръв. След това обвиняемият продължил да я налага с юмруци по главата. К. се прикрила и тогава обв. К. преустановил действията си, наплюл я и излезнал навън от дома им.

На 01.08.2016г. привечер около 21:00 часа. обв. Н.К. се напил и отново се прибрал в дома си в с. В.. ул.****, като с влизането си започнал да използва нецензурни думи и да обижда семейството си.  Заявил им  "Някой ден живи ще ви изгоря", като имал предвид съпругата си - св. М.К., св. М.К.и двете им деца. След това легнал да спи.

Агресивното поведение на К. накарало съпругата му да подаде сигнал пред надлежните органи, което било и основание  за  образуване на  досъдебно производство № 336/2016 г. по описа на РУП-Труд при ОД на МВР –Пловдив срещу  Н.К.К. за извършено престъпление по чл. 296, ал. 1 от НК за това, че за времето от м.07.2016г. до 01.08.2016г. в с. В., обл. Пловдивска, не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие, издадена на основание Решение № 4066/04.12.2015 г. по гражданско дело № 13373/2015 г. на XXI граждански състав на Районен съд-Пловдив.

Обвиняемият продължил да се държи арогантно и агресивно спрямо съпругата си.  На 04.10.2016г. около 18:30 часа, св. М.К. се прибрала от работа в дома си в с. В., ул.****, когато заварила обв. Н.К., който бил отново доста пиян. При вида на съпругата си обвиняемият я попитал как ще си погасят кредита към банката и в същото време я обвинил, че не мислила за децата им. Съпругата му отвърнала, че било добре и той да си намери някаква работа, за да изкарва пари. Обвиняемият  К. се афектирал от получения оговор и започнал да крещи по адрес на съпругата си, като й повтарял неколкократно обидни изрази *** ***, *** ***, ******". Междувременно я удрял с юмруци в областта на гьрба и ръцете. В този момент в същата стая се намирал и  синът им - св. К.К... Последният станал да защити майка си от агресивното поведение на баща си, но обвинямият К. го бутнал върху намиращата се в стаята печка. След това обвиняемият иродължил да налага безразборно, където му паднело св. К.. За момент св. К. К. разделил баща си от майка си и сигнализирал на полицията за случващото се в дома им. Въпреки това  обв. К. продължил с арогантното си поведение , хванал с шепата си косата на св. М.К. и започнал да я скубе, като продължавал да й повтаря горепосочепите обидни изрази. В резултат на силното дърпане обв. К. успял да отскубне няколко кичура от косата й, което предизвикало силна болка от страна на  св. К.. Всичко това станало достояние и на майката на пострадалата - св. К. , която също била на втория етаж на къщата. Едва когато обв. К. разбрал, че синът му извикал полиция, напуснал дома им в неизвестна за тях посока с цел да не бъде намерен и задържан от органите на реда.

Тази поредна случка на домашно насилие от страна на обв. Н.К. мотивирала М.К. да подаде нова молба по реда на чл. 8. т. 1 от Закона за защита от домашно насилие до Районен съд- гр. Пловдив. По образуваното гр. дело № 14381 по описа на РС-Пловдив за 2016 г. била издадена Заповед за незабавна защита от 24.10.2016г. С Определение от 24.10.2016г. по гражданско дело № 14318/2016г. по описа на ПРС, XI граждански състав обв. К. бил задължен да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо М.А. К., с ЕГН ********** *** за срок до постановяване на съдебен акт, приключващ производството.На 28.10.2016г. Заповедта  за незабавна защита от 24.10.2016г. била връчена лично на обв. Н.К. от св. Д.Т./***при РУ с. Труд при ОДМВР -Пловдив/, като с цел удостоверяване на това обстоятелство бил съставен и протокол за предупреждение от същата дата.

На 21.11.2016г. било насрочено съдебното заседание по гр. д. № 14318/2016г. по описа на РС-Пловдив, по което се явили и обв. Н.К.. С Решение № 3734 от 05.12.2016г., влязло в законна сила на дата 22.12.2016 г. съдът  наложил мерки за защита от домашно насилие, по силата на които обв. Н.К.К. следвало да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие по отношение на съпругата си - св. М.А. К., като му забранил да приближава  както нея, така и дома й и местата за отдих и социални контакти за срок от 8 /осем/ месеца, и го отстранил от съвместно обитаваното от тях семейно жилище, находящо се в с.В., обл. Пловдив, на ул.**** също за срок от 8 /осем/ месеца. Също така на основание чл. 5. ал. 4 ЗЗДН, на обв. Н.К.К. била наложена и глоба в размер на 400 лева. С решението си съдът постановил издаването на заповед за защита от домашно насилие от 06.12.2016г., която подлежала на незабавно изпьлнение и била издадена в полза на св. М.К. спрямо мъжа й Н.К.. Препис  от заповедта бил изпратен на страните, както и на съответното РУ при ОДМВР гр. Пловдив за съблюдаване на изпълнението й. Самата заповед била връчена лично на обв. К. на 12.01.2017г., като с цел удостоверяване на това обстоятелство бил съставен протокол за предупреждение от същата дата.

Независимо от издадената заповед за незабавна защита от 24.10.2016 г., на 21.11.2016 г. около 19:00 часа, обв. Н.К. се прибрал в дома си в с. В., ул.**** във видимо нетрезво състояние, след като бил употребил алкохол преди това в дома на негов съсед. С влизането си в хола на дома им, обв. К. си налял една водна чаша с вино. По същото това време в хола били седнали да вечерят сина на обвинямия -св. К.К.. и  М.К./ майка на съпругата му/, С. К. /племенница на обвиняемия/ и М.К.. Синът им К. поканил баща си да седне при тях, при което обв. Н.К. се обърнал разсърдено, изпил си чашата с вино и легнал в спалнята да спи. Не след дълго св. М.К. отишла в спалнята, за да запали печката. Тогава забелязала, че той бил легнал с дрехите си.

Около 20:00 часа, обв. К. се събудил и влезнал в хола, като ядосано викал по адрес на съпругата си ,използвайки отново нецензурни думи "***, искаш да ми вземеш къщата ли, да ме изгониш на улицата ли, да се скитам попътищата ли? ". После тръгнал към нея хванал я с двете си ръце около гушата и с все сила я избутал в касата на вратата. Тя успяла да се отскубне, но той не спирал да крещи на висок глас и да я нарича ***, след което я ударил силно с ръка по вратата.

В стаята по същото време била св. С. К., която лежала на дивана. При вида на случващото се пред очите й с цел да преустанови агресивното му поведение, С. К. станала и се намесила между св. К. и обв. К.. Опитала се да вразуми вуйчо си, като на няколко пъти му повторила, че сутринта е бил на дело заради същите скандали и побоища. Афектиран от намесата й, обв. К.  още повече се ядосал и ударил св. С. К. с юмрук в областта на лицето й. Тогава св. М.К. и майка й - св. М.К.се опитали да го хванат и да го успокоят. Обв. К. избутал жена си към печката, след което тя паднала на земята.

След това всички излезли навън, а св. С. К. сигнализирала дежурния при РУП - Труд към ОДМВР - Пловдив. По повод подадения сигнал от поредно неизпълнение на заповедта за защита от страна на обвиняемия, около 21:00 часа, на място пристигнали ***- св. С.И.и Л.Д.. Те установили обв. Н.К., който бил във видимо неадекватно състояние и продължавал и в тяхно присъствие да се държи агресивно и заплашително спрямо съпругата си. Същият бил отведен от *** в сградата на РУП  Труд при ОДМВР гр. Пловдив и бил задържан за срок до 24- часа по реда на чл.72, ал. 1, т. 2 от ЗМВР.

Това бил поредният случай, в който обвиняемият не изпълнил издадената срещу него заповед, което обстоятелство станало повод за образуване на  бързо производство № 417/2016 г. по описа на РУП –Труд при ОД на МВР-Пловдив.

На 22.12.2016 г. около 22:30 часа, обв. Н.К. се прибрал в дома си в с. В., ул.**** като за пореден път бил доста пиян. Дрехите му били целите в пепел. Седнал в хола и със сериозен тон казал на св. М.К. да му донесе нови, сухи чорапи, тъй като неговите били мокри. Съпругата на обвиняемия му донесла чорапи. Малко преди да си легне му сервирала вечеря и му казала, че си ляга да спи. След около десетина мииути, обв. Н.К. започнал да вика, като постоянно повтарял дали няма да вечеря .Като го чула да вика по този начин, св. К. се притеснила, че ще събуди дъщеря им, която била на 7 години и станала, за да му каже още веднъж, че имало сложена вечеря за него. Тогава обв. К. й казал "***". Пострадалата още веднъж му повторила да не вика толкова силно, за да не събуди детето им, но той не се спрял, а напротив - запътил се към стаята на св. М.К.и продължавал да вика. Свидетелката К. му препречила пътя и го хванала, за да не влезне в стаята на майка й. Обвиняемият се ядосал, сграбчил я и я хвърлил върху масата. От падането св. К. си ударила главата и изпитала силна болка. В същия този момент, св. М.К.излязла от стаята си и тръгнала навън, като потърсила съдействие от полицията. Обвиняемият видял това и я последвал, но не успял да я настигне. След което се върнал в стаята, където била жена му, съборил я на спалнята и я хванал с ръцете си за врата. Тогава дъщеря им се сьбудила и започнала да плаче. Пострадалата успяла да се измъкне и се запътила по стълбището със себе си дъщеря си. Независимо от това  обв. К. я настигнал на стълбите, хванал я и я ударил в областта на главата й с нсговата глава. Вследствие на удара започнала да й тече кръв, а от видяното дъщеря им започнала още по- силно да крещи и плаче. Междувременно обв. К. се приближал до касата на вратата и започнал да удря главата си в нея. Това станало достояние на св. К. и дъщеря им, при което пострадалата отвела детето си навън от дома им на двора, за да изчакат идването на служители на полицията. Обвиняемият К. също излязъл навън, но като разбрал, че св. К. била извикала полиция се отдалечил от къщата им и избягал в посока близкото поле на селото. Около 23:00 часа, по повод подадния сигнал на място пристигнали ***- св. С.И.и Л.Д.. Тъй като не установили обв. Н.К., те казали на членовете на семейството му незабавно да сигнализират, ако той се появи отново в дома им. Десет минути, след като *** си тръгнали от местопроизшествието, обв. К. се върнал и започнал да се заяжда с новодошлия св. К.К... Тогава св. К. се свързала с полицията и съобщила, че съпругът й се бил прибрал отново. Св. И. и Д. посетили къщата им и установили обв. К., който бил в неадекватно сьстояние и силно агресивен спрямо съпругата си. По повод на това бил отведен в сградата на РУ с. Труд при ОДМВР гр. Пловдив, респ. задържан за срок до 24- часа по реда на чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗМВР.

Агресивното поведение на обвиняемия на 22.12.2016г. било повод за образуване на досъдебно производство № 459/2016 г. по описа на РУП –Труд при ОД на МВР-Пловдив.

На 18.01.2017 г., около 19:00 часа обв. Н.К. се прибрал в дома си в с. В.. ул.****, като за пореден път бил пиян. Влезнал в хола, на втория етаж на къщата, където по това време били св. М.К. и двете им деца- св. К.К.. и А.К... Със себе си обв. К. носил бутилка с ракия, след което влезнал в стаята. К. седнал на масата и си сипал една чаша с ракия от 200 мл. и набързо я изпил. Станал агресивен и започнал отново да се заяжда с жена си на тема финансови отношения и задължения. По едно време я ударил с длан по главата, след което я хванал с ръката си за главата и се насочил да я удари и в масата, но не успял. През цялото време обв. К. псувал и обиждал постарадалата, което станало достояние и на двете му деца. Синът му - св. К.К.., не издържал и  се намесил като със строг тон казал на баща си да престане да тормози майка му. Тогава обв. К. се опитал да го удари, но не успял. Изнервен от това, обв. К. започнал да рита намиращите се в стаята предмети.

От своя страна, св. М.К.била също на втория етаж в стаята си и дочула виковете на обв. К.. Излезнала и възприела действията му на психическо и физическо насилие спрямо постаралата св. М.К. и децата им. Моментално му направила забележка да престане, а св. К. се обадила на РУ с. Труд при ОДМВР- Пловдив и сигнализирала за ставащото.

Около 20:30 часа на място пристигнали ***- св. Б.Л.и С.М.. Двамата свидетели установили, че обв. Н.К. бил доста пиян и действително бил в дома им в с.В., от който бил отстранен. В тази връзка незабавно го отвели в сградата на РУП Труд при ОДМВР и го задържали за срок от 24- часа по реда на ЗМВР.   

Тази поредна проява на неизпъленние на заповед за домашно насилие била повод за образуване на ново досъдебно производство 23/2017г . по описа на РУ-Труд при ОД на МВР Пловдив.

  С постановление от 18.01.2017 г. на РП-Пловдив  били обединени досъдебно производство № 459/2016 г., № 417/2016 г. и №336/2016 г. в едно наказателно производство 336/2016 г. С постановление от 27.01.2017 г. били обединени и досъдебно производство № 336/2016 г. и № 23/2017 г. в едно общо наказателно производство 336/2016 г. С постановление от 31.05.2017 г. Н.К. бил привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл.296, ал.1 вр.чл. 26 от НК,  за това че в периода от м.07.2016г. до 18.01.2017г., включително в с. В., обл. Пловдивска при условия то на продължавано престъпление не е изпълнил, както следва:  на неустановена дата през м. юли 2016г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие от дата 07.12.2015г.. издадена с Решение № 4066/04.12.2015г. по гражданско дело № 13373/2015г. на XXI граждански съетав на Пловдивски Районен съд, с която е бил задължен да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо М.А. К., с ЕГН ********** ***, като е упражнил психическо и физическо насилие над нея; на 01.08.2016 г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие от дата 07.12.2015 г. издадена с Решение № 4066/04.12.2015 г. по гражданско дело № 13373/2015г. на XXI граждански състав на Пловдивски Районен съд. с която е бил задължен да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо М.А. К., с ЕГН ********** ***, като е упражнил психическо насилие над нея;  на 04.10.2016г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие от дата 07.12.2015 г. издадена с Решение № 4066/04.12.2015г. по гражданско дело13373/2015г. на XXI граждански съетав на Пловдивски Районен съд. с която е бил задължен да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо М.А. К. с ЕГН ********** ***, като е упражнил психическо и физическо насилие над нея ; на 21.11.2016г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие -Заповед за незабавна защита от 24.10.2016г., издадена е Определение № 9135/24.10.2016г. по гражданско дело № 14318/2016г. по описа на Пловдивски Районен съд, XI граждански съетав, с която с бил задължен да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо М.А. К., с ЕПI ********** *** за срок до постановяване на съдебен акт, приключващ производството, като е упражнил психическо и физическо насилие над нея; на 22.12.2016г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие от дата 06.12.2016г., издадена с Решение № 3734/05.12.2016г. по гражданско дело № 14318/2016г. на XI граждански съетав на Пловдивски Районен съд, по силата на която му е било забранено да приближава М.А. К., с ЕГН ********** ***, жилището, местоработата, местата й за отдих и социални контакти за срок от 8 месеца, както и да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо нея, като е упражнил психическо и физическо насилие над нея; на 18.01.2017г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие от дата 06.12.2016г., издадена с Решение № 3734/05.12.2016г. по гражданско дело № 143 18/2016г. на XI граждански съетав на Пловдивски Районен съд, по силата на която му е било забранено да приближава М.А. К., с ЕГН ********** ***, жилището. местоработата, местата й за отдих и социални контакти за срок от 8 /осем/ месеца, както и да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо нея. като е упражнил психическо и физическо насилие над нея.

Гореописаната фактическа обстановка се установява от събраните писмени и устни доказателства в хода на досъдебното производство .

От определение № 10540 от 27.10.2015 г. по гр.д.№ 13373 по описа за 2015г. и издадената въз основа на него Заповед за незабавна защита от 16.10.2015 г.  по гр.д.№ 13373 по описа за 2015г., Решение от 04.12.2015 г. на РС-Пловдив, ХХI гр. състав по гр.д.№ 13373 по описа за 2015 г., Заповед за защита от 07.12.2015 г.  по гр.д.№ 13373 по описа за 2015 г. на РС Пловдив, се установява, че обвиняемият К. е бил санкциониран по предвидения за това ред за осъществено спрямо К. домашно насилие.  Следва да се отбележи, че съгласно чл.19 от Закона за защита от домашно насилие Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповедта за защита или на отказа на съда, т.е.  в случая такава незабавност на действието е имала Заповедта за незабавна защита от 16.10.2015 г. След издаването на Заповедта за защита от 07.12.2015 г. действието на първата заповед е отпаднало и за обвиняемия  е съществувало задължение да изпълнява последващата такава.

 Видно от събраните по досъдебното производство доказателства / съобщения до Н.К. по гр.д.№ 13373/2015 г. / същият е бил уведомен за постановеното Решение по  гр.д.№ 13373 по описа за 2015г. ведно с издадената въз основа на решението заповед на 11.12.2015 г. Този факт се установява и  от показанията на св. Д.Т.Т., дадени на 12.12.2016 г., на когото е било възложено връчването на заповедта от 07.12.2015 г., т.е. обвиняемият е  бил наясно с  последиците от нейното неизпълнение.

 Независимо от това обвиняемият  е нарушил Заповедта за защита от 07.12.2015г.,  което  се установява от събраните в хода на досъдебното производство доказателства – жалба, изпратена до РУП Труд от св. М.К., в която същата описва   различни дати през м. юли – август 2016 г., в които обвиняемият е проявявал агресивно поведение към нея. Обстоятелството, че К. е проявил агресивно поведение след издаване на въпросната заповед по отношение на К. се установява и от съставения  Протокол  за полицейско предупреждение от 22.08.2016 г.  За съществувал конфликт между обвиняемия и съпругата му сочат и показанията на св.К.К.., дадени на 12.10.2016 г., пред орган на досъдебното производство.

     Агресивното поведение на обвиняемия е продължило и на 04.10.2016 г. В тази връзка са показанията на св.К.К.., дадени на 12.10.2016 г./л. 64 /, също и показанията му дадени на 01.02.2017 г. по реда на чл.223, ал.1 от НПК, показанията  на  св.М. К., майка на св.М.К., дадени на 13.10.2016 г./ л.70 / . И двамата свидетели като преки очевидци на инцидента по убедителен  и непротиворечив начин описват създалата се на 04.10.2016г. ситуация - как заварили обвиняемият да удря К. с юмруци по различни части на тялото, а след това и да я скуби силно по косата.   

    От приложените по делото Решение № 3734/05.12.2016 г. по гр.д.№ 14318/2016, както и Заповед за защита от 06.12.2016 г. по гр.д.№14318/2016 г. на РС Пловдив, ХI гр.с. се установява, че срещу К. е била издадена нова заповед за защита от домашно насилие, като преди това с Определение от 24.10.2016 г. по гр.д.№ 14318/2016 г. на РС-Пловдив, ХI-ти гр.състав е била издадена и Заповед за незабавна защита.

Самият факт на връчването на Заповедта за незабавна защита от 24.10.2016 г. по гр.д.№ 14318/2016 г. на РС-Пловдив, ХI-ти гр.състав се установява от показанията на разпитания свидетел Д.Т.Т. от 12.12.2016 г./л.78 / , и от 22.11.2016 г ., поради което съдът приема, че обвиняемият е бил наясно за задълженията си по нея и за последиците от неизпълнението й .

      Независимо от това на 21.11.2016г. той е нарушил издадената заповед. Това се установява  от  показанията на  М.К. от 21.11.2016 г. и от   23.11.2016 г., на св.  М.К.от 21.11.2016г. и от 05.12.2016 г. В тази връзка са и показанията на св. С. К., племенница на обвиняемия, дадени по реда на чл.223, ал.1 от НПК /л.74 /. Като пряк очевидец на инцидента свидетелката описва подробно времето - 21.11.2016г, мястото- именно дома на семейство К., начина на осъщественото физическо и психическо насилие спрямо К., при който  обвиняемият за пореден път нападнал К., хващайки я за гушата. В продължение на техните показания са и  показанията на св. С.И.от 14.12.2016г. и Л.Д., отзовали се на спешното повикване . Последните двама свидетели потвърждават факта, че обвиняемият бил в нетрезво състояние, неадекватен и продължавал да се държи арогантно на процесната дата.

  Поредният акт на домашно насилие и съответно неизпълнение на издадената  Заповед по гражданско дело № 14318/2016г е осъществено от обвиняемия  на 22.12.2016 г.    В подкрепа на обвинението, че обвиняемият е нарушил  заповед за защита от 06.12.2016 г. по гр.д. № 14318/2016 г.  са показанията на св. М. К., дадени на 18.12.2016 г. пред разследващите органи. Свидетелката детайлно възпроизвежда релевантни факти, а именно датата на  деянието 22.12.2016 г., мястото му  на извършване– в дома на семейството, свидетелката подробно описва и използваните  от обвиняемия изрази, начина на упражненото спрямо нея физическо насилие. В корелация с показанията на св.К. са и тези, дадени от К.К.. също и на св. Л.Г.Д., дадени на 15.02.2017 г./ л.79 /, където свидетелят  посочва, че бил посетил дома на К. след подаден сигнал за домашно насилие и заварил св. М.К. с кръв по главата. Св.Д. заявява, че на 22.12.2016 г. около 20.30ч. бил изпратен с колегата си С.И.на адреса на обвиняемия. Свидетелят е категоричен, че по главата на К. имало кръв, като при първото посещение обвиняемият не бил намерен в дома му. След като се завърнал,  бил задържан за 24 часа по ЗМВР.

Неизпълнението на издадената заповед по гражданско дело № 14318/2016г е на 18.01.2017 г. се установява от показанията на М.А. К. от 20.01.2017 г., показания на св. Б.И.Л.от 18.01.2017 г. и С.Г.М.от 18.01.2017 г. и от 21.01.2017 г., показанията на св. К.К.. от 20.01.2017 г., показанията на св. М. К. от 23.01.2017 г., също и от издадената заповед за полицейско задържане от 18.01.2017 г.

Съдът дава вяра на показанията на разпитаните свидетели, тъй като те са последователни, логични, непротиворечиви, подкрепят се от останалите доказателства по делото.

В същата насока са и обясненията на самия обвиняем, който при всички разпити в това си качество пред разследващите органи се признава за виновен и  изразява съжаление към стореното. Независимо че пред съда същият твърди, че е осъществял такава противоправна проява един единствен път, както и че не му е известно да е получавал заповеди за защита от домашно насилие, тези негови обяснения се опровергават от останалите доказателства по делото, поради което и обясненията на обвиняемия пред съда представляват единствено защитно средство.

При така описаната фактическа обстановка се установява, че обвиняемият Н.К.К. е осъществил състава на престъплението по чл. 296, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, а именно: през непродължителни пеериод от време при условията  на продължавано престъпление в периода от м.07.2016г. до 18.01.2017г., включително, в с. В., обл. Пловдивска не е изпълнил, както следва:  на неустановена дата през м. юли 2016г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие от дата 07.12.2015г., издадена с Решение № 4066/04.12.2015г. по гражданско дело № 13373/2015г. на XXI граждански съетав на Пловдивски Районен съд, с която е бил задължен да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо М.А. К., с ЕГН ********** ***, като е упражнил психическо и физическо насилие над нея; на 01.08.2016г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие от дата 07.12.2015г., издадена с Решение № 4066/04.12.2015г. по гражданско дело № 13373/2015г. на XXI граждански съетав на Пловдивски Районен съд. с която с бил задължен да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо М.А. К.. с ЕГН ********** ***, като е упражнил психическо насилие над нея; на 04.10.2016г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие от дата 07.12.2015г., издадена с Решение №. 4066/04.12.2015г. по гражданско дело № 13373/2015г\ на XXI граждански съетав на Пловдивски Районен съд. с коя то е бил задължен да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо М.А. К.. с ЕГН ********** ***, като е упражнил психическо и физическо насилие над нея; на 21.11.2016г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие - Заповед за нсзабавна защита от 24.10.2016г.. издадена с Определение № 9135/24.10.2016г. по гражданско дело № 14318/2016i. по описа на Пловдивски Районен съд, XI граждански съетав. с която е бил задължен да се въздържа отизвършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо М.А. К.. с ЕГН ********** *** за срок до постановяване на съдебен акт. приключваш производството. като е упражнил психическо и физическо насилие над нея; на 22.12.2016г. не е изпълнил Заповед за зашита от домашно насилие от дата 06.12.2016г., издадена с Решение № 3734/05.12.2016г. но гражданско дело № 14318/2016г. на XI граждански съетав на Пловдивски Районен съд, по силата на която му е било забранено да приближава М.А. К.. с ЕГН ********** ***, жилището, местоработата. местата й за отдих и социални контакти за срок от 8 месеца. както и да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо нея. като е упражнил психическо и физическо насилие над нея ; на 18.01.2017г. не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие от дата 06.12.2016г.. издадена с Решение № 3734/05.12.2016г. по гражданско дело № 14318/2016г. на XI граждански съетав на Пловдивски Районен съд, по силата на която му е било забранено да приближава М.А. К., с ЕГН ********** *** , жилището, местоработата, местата й за отдих и социални контакти за срок от 8 /осем/ месеца, както и да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо нея, като е упражнил психическо и физическо насилие над нея .

Субект на престъплението е  пълнолетно вменяемо физическо лице.

Обект на защита при този вид престъпни посегателства са обществените отношения, свързани с нормалното функциониране на правосъдната дейност. Престъплението е формално и с осъществяването му  не се предвижда настъпване на имуществени вреди.

От обективна страна  обв. К.  е нарушил издадените спрямо него Заповеди за защита от домашно насилие, а именно Заповед за защита от домашно насилие от дата 07.12.2015г., издадена с Решение № 4066/04.12.2015г. по гражданско дело № 13373/2015г. на XXI граждански съетав на Пловдивски Районен съд,  Заповед за незабавна защита от 24.10.2016г., издадена с Определение № 9135/24.10.2036г. по гражданско дело № 14318/2016г. по описа на ПРС, XI граждански съетав и Заповед за защита от домашно насилие от дата 06.12.2016 г., издадена с Решение № 3734/05.12.2016г. по гражданско дело № 14318/2016г. на XI граждански състав на ПРС.

 Нарушението на издадените заповеди е осъществено от обвиняемия посредством причиняване на физическото насилие  и психическо насилие спрямо К.. С ударите си по различни части на тялото  обвиняемият е осуществил физическо насилие спрямо нея. С използването на заплахи  обвиняемият е осъществил психическо насилие.

От субективна страна обвиняемият  К. е действал при условията на пряк умисъл. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е целял тяхното настъпване. Обвиняемият е бил наясно, че е налице влязло в сила съдебно решение № 4066/04.12.2015г. по гражданско дело № 13373/2015г. на XXI граждански състав на Пловдивски Районен съд, по силата на което  е бил задължен да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо насилие спрямо М.А. К., с ЕГН **********, както и влязло в сила  Определение № 9135/24.10.2036г. по гражданско дело № 14318/2016г. по описа на ПРС, XI граждански състав и Решение № 3734/05.12.2016г. по гражданско дело № 14318/2016г. на XI граждански съетав на ПРС, както и че са издавани и Заповеди въз основа на тези съдебни актове. Независимо от това и въпреки многократните предупреждения от органите на реда, обективирани и в съставените от тях протоколи за полицейско предупреждение по реда на  ЗМВР,  обвиняемият е нарушил издадените заповеди за защита от домашно насилие и е целял настъпването на общественоопасните последици.

Квалификацията на деянието по чл. 26, ал.1 от НК - продължавано престъпление, се определя от факта, че деянията, осъществяващи състави на едно и също престъпление по чл.296, ал.1 от НК, са извършени от обвиняемия К. през непродължителни периоди от време от  м.07.2016г. до 18.01.2017г., при една и съща обстановка - в с. В., в дома на семейство К.. Единството на деянията не се прекъсва и от пияното състояние, в което са осъществени противоправните прояви, също и от циничното и арогантно поведение, което обвиняемият е демонстрирал. Връзката между деянията не е прекъсната и от еднородността на вината - всички те са осъществени при условията на пряк умисъл, поради което и последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предходните.

Налице са според съда условията за приложение на института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, а именно: 1. Касае се за умишлено деяние, за което законът предвижда наказание до 3 г. лишаване от свобода или глоба до 5 000 лева; 2. Към момента на извършване на деянието подсъдимият е неосъждан за престъпление от общ характер, нито е освобождаван от наказателна отговорност по чл.78а от НК; 3. От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди. При  преценка дали са налице условията за приложение института на чл.78а съдът съобрази и въведените в чл.78а, ал.7  от НК  забрани. С осъществяване на физическо насилие спрямо св. К. от страна на обвиняемия са причинени и телесни увреждания, за които увреждания изготвените и приети в хода на досъдебното производство експертизи сочат, че попадат извън предметния обхват на уврежданията по чл.128 и 129 от НК. Дори и да са налице увреждания по реда на чл.130 от НК обаче, то те следва да са релевирани по конкретното дело и  да е налице обвинение за повече от едно престъпление.

С оглед изложеното съдът счете, че обвиняемият Н.К. следва да бъде освободен от наказателна отговорност на основание чл.78а от НК за извършено от него престъпление по чл.296, ал.1 от НК , вр.чл.26 от НК с налагане на административно наказание глоба.

При определяне размера на наказанието глоба, съдът отчете от една страна сравнително невисоката степен на обществена опасност на деянието предвид обекта на наказателноправна защита, а именно отношенията, свързани с  нормалното функциониране на дейността на правосъдието. Изпълнителното деяние при този вид престъпни посегателства съставлява система от действия по нарушаване на законодателството в страната, в частност неизпълнение на издадената заповед за домашно насилие.

Съдът взе предвид и отегчаващите обстоятелства – множеството противоправни прояви, поведението на самия обвиняем, отличаващо се с цинизъм и арогантност, пияното състояние, в което са извършени деянията .

Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете признанието на вината от обвиняемия, явното му съжаление към стореното, нелошите му характеристични данни, чистото му съдебно минало. По отношение пияното състояние, в което са извършени деянията, съдът отчете и обстоятелството, че обвиняемият  прибягва до насилие единствено в случаите на употреба на алкохол, както и алкохолната му зависимост.

За определяне на размера на наказанието съдът взе предвид имотното състояние на обвиняемия, доходите и семейните му задължения. Независимо че пред съда обвиняемият заявява, че е трудово зает, не може да бъде игнориран факта, че в негова тежест са и задълженията по погасяване на банков кредит в немалък размер-10 000 лв., както и че една от основните причини за възникналите в семейството проблеми са  наличието на финансови затруднения.

По изложените съображения съдът счете, че определяне на наказание в размер от 1 200 лева в пълна степен ще изпълни целите на наказанието, а именно да бъде поправен и превъзпитан самия деец и да бъде въздействано поправително върху обществото като цяло. Налагане на наказание в размер по-голям от посочения няма да съответства на критериите за определяне на наказанието  и най-вече на имотното му  състояние, финансови възможности и доходи.  Според съда налагане на наказанието глоба в размер, за  който представителят на прокуратурата в съдебно заседание пледира, би принудил и довел  до ограничения не само самия деец, а и семейството му, сред което са и двете му деца. Този вид санкция  има строго личен характер, а последиците от заплащането на сума, по-голяма от определената,  ще се отрази много неблагоприятно преди всичко върху децата и  възможността същите да живеят нормално.

Предвид сторените в хода на действията по разследване разноски, съдът на основание чл.189, ал. 3 от НПК присъди сумата в размер от 701,64 лв. , от която 264,50 лв. и 280,14 лв. за съдебно-психиатрични експертизи, 105 лв. и 52 лв. за съдебно-медицински експертизи в тежест на обвиняемия.

По изложените съображения съдът постанови решението си.

 

 

                                           Районен съдия :................................................

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Е.М.